is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Arabieren en Persen raved genoemd zijn. Dein all® benamingen der Ehabarber voorkomende wortel Eka, heeft waarschijnlijk de beteekenis van wortel = radix en het is zelf 9 mogelijk dat dit latijnsche woord van dit Eba afkomstig lS' Het is echter zeker, dat in plaats van het woord: rhaponß' cum en rhabarharum, ook de beteekenis van radixpontica en rad® barbarica voorkomt. Yolgens de Scholiast Antoni*8 Saracenus (Plinius Lib. 27 Cap. 12) stamt qa af va* eene rivier inde nabijheid van Tanais, volgens getuiged9 van Ammianus Marcellinus. Anderen hebben & wortel rhaponticwm genoemd, dewijl zij van gene zijde va* den Pontus gehaald werd. Yolgbüs Aëtius heet ZIJ qsov llovvikov. Evenzoo maken Aegineta en Cor *■ Oel sus gewag van den Pontischen wortel qiisav llovxt*f? en radicem ponticum. Ook schijnen niet alleen deze twee i maar ook vooral Myrepsus onder den naam van rheu#1 barbarum of barbaricum den zelfden wortel te verstaan. Scholiast is van meening, dat de latere Rhabarbarica van hetzelfde geslacht, maar eene andere soort is. Inde 7e eeuw vermeldt Isidorus van Sevilla in zijn® Origine» de reubarbarum welligt identisch met zijn reuponUcu»1, (Spreng. Gesch. d. Bot. 1817. p. 190.) Met zekerheid wordt van de qéov @aq(iaqov door jSTicö' lans Myrepsikus v. Alexandria, secretaris en lijfarts va* J o ha n n 111 (Spreng. Gesch. d. Botan. 1817. Bd. Ip. 193) eerst inde l]e eeuw melding gemaakt, als eendoor & Arabieren bekend geworden middel. Het is evenwel onzek®r of hiermede de echte Chinesche Ehabarber bedoeld is. Evenwel zegt Sprengel later (p. 219), dat de Arabiere* zeer goed wisten, dat de wortel (Rheumpalmatum), welke uit China komt, van de Rka ponticum verschilt. Bak ui vef* meld als het vaderland de provincie Kuham, aan Chic9 grenzende (Notie, et extr. 3, 4.16). Ook moet Rheum BdeS bij Avicenna 254 en Serapion c. 241 vermeld zijn en als keukengewas, daar men de jonge spruiten en de vrucb' ten tot voedsel gebruikte, De beroemde reiziger Marco Polo bragt inde laatst6

98