is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"’ordt. Ais verwisselingen kunnen hoogstens de slechtere -Aziatische rhabarber , zooals bij voorbeeld de Ilimalaya rhabarber en dein Europa gekweekte soorten genoemd worden. De juiste kennis der laatsten is echter onontbeerlijk voor de droogisten, wanneer zij zich niet aan groote misleiding willen blootstellen, waarom nog het navolgende hier bij gevoegd wordt. EuropescJie rhabarber. De proeven in het werk gesteld, ien einde de verschillende R/ieum-soorten aan te kweeken, aanvankelijk slechts tot keukengroente, later tot gewinnen der Rhabarber, zijn inde verschillende streken van Europa met Zeer verschillenden uitslag ondernomen geworden. Wij zagen boven, dat eene soort het eerst in eene tuin te Hamburg werd aangekweekt; spoedig verspreidden zich de schoone planten door alle Europesche tuinen. Het eerst werden in aankweekingeu op groote schaal ondernemen, daarna 111 Erankrijk , later in Duitschland, voornamelijk in Oostenrijk en eindelijk zelfs in Noorwegen. Inden handel kwamen voornamelijk de Bngelsche, Eransohe en Oostenrijksche rhabarber. Het is eene zeer moeijebjk uitte maken vraag, of deze in plaats van de Chinesche rbabarber mag toegelaten worden, welke vraag ten minste bepaald ontkennend mag beantwoord worden; in alle Sfival echter is de Europesche Rhabarber van veel minder deugdzaamheid dan de Chinesche; voor zoover daaromtrent ,ets te zeggen is, onderscheidt zij zich door bleere kleur, zwakker reuk , lichter kleuring van het speeksel U het kaauwen, adstriagerenden smaak en minder knarsen de tanden. Eeeds in 1760 werd in Moskau rhabarber aangekweekt, ater in Noorwegen en Denemarken, en sedert 1769 bü *lanheim. Volgens Ee e produceert Apotheker Geuthon te Lo-r*ent jaarlijks 1200—1500 pond rhabarber. , -blen trekt de rhabarberplant uit zaad of wortelafleggers ftet best op eenigzins hellende bedden, dewijl de jonge planzeer gevoelig voor nattigheid zijn. Wordt de rhaarber in het groot op eene vlakte verbouwd, zoo worden

133