is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedrood, purper- of vermiljoenrood. De vijfbladige Ephe® (Hedera Helix L.) klimt rondom de hoogste boschboome® en vormt overal prachtig vermiljoenroode kolossale zuil®11 van eene onbeschrijfelijke pracht, terwijl deze plant zulks b>) ons slechts zeer onvolkomen vertoont. Yooral leveren dez® bosschen , beschenen dooreen helderen zonneschijn , ee® wondervol schoonen aanblib, die men moet aanschouwd heb' ben, om er zich een denkbeeld van te kunnen maken. Me® gelooft zich verplaatst te zien ineen feën paleis, alwaar overal in het rond het loof inde schoonste roode kleuren als J® vuur schijnt te staan. Nergens zal men eene pracht aan* treffen , die daarmede te vergelijken is en toch wordt va® dit eigenaardige natuurverschijnsel inde ontelbare reist®' schrijvingen over N. Amerika volstrekt geen melding ge' maakt. Poppig schijnt de eenige reiziger geweest te ZÜ® die daarvan spreekt. Hoe bomt bet nu, dat dezelfde hooi®' soorten, welke aldaar in zoo heerlijke kleuren inden herfst schitteren, bij ons naauwelijks een spoor van dergelijjrc kle®' ren vertoonen ? Ja dat zij zelfs, vooral de Ahorn, geheel groen blijven tot dat hare bladen verwelken en afvallen ? Dit is eene vraag, die zoo wel inde geologie als in <l® botanie en meteorologie schijnt in te grijpen en welker bij' zondere beantwoording voorzeker van belang kan geacht wof' den. Bij de algemeenheid van het verschijnsel in N. Amerik* is er wel niet aan te twijfelen , dat eene belangrijke, di®P ingrijpende en gelijke oorzaak daarvan ten grondslag Hgg®0 moet. (Flora, 1864 , No. 3 , S. 47.) Over de verschillende soorten van Copal van de® handel; door C. H. Wor 1e c te Hamburg. Er heerscht omtrent de benaming en afkomst der vet' schillende inden handel voorkomende soorten van copal veel verwarring. Het mag derhalve niet onbelangrijk geacb* worden, te weten, welke soorten van copal tegenwoordig l0

142