is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en handel komen en welke benamingen deze dragen. De Schoonste en duurste soort is :

!• Copal van Zanguebar; deze draagt, behalve den genoemden juisten naam , ook die van Oostindische, Bombay, Salem-copal. Deze werd het eerst uit Oost-Indië , namelijk ®ombay, naar Europa gevoerd, van daar de dwaling dat zij la Oost-Indië gevonden werd, terwijl zij werkelijk uitsluitend u't Afrika afkomstig is en tot nog toe alleen uit Zanguebar aan de Oostkust wordt geëxporteerd. Heze uitvoer heeft sedert circa 30 a 40 jaren direkt plaats 611 wel naar Hamburg en Koord-Amerika , zeldzamer naar tijd en ook nog thans grootendeels door Arabische kustsche-PeO naar Bombay, alwaar de waar gezuiverd en als Bombay- of Oostindische copal inden handel komt. De direkte Uitroer naar Europa geschiedt voornamelijk door Hamburgsche huizen, welke in Zanguebar kantoren bezitten, waardoor Hamburg eene hoofdmarkt voor dit artikel geworden is. Het is buiten twijfel, dat deze belangrijke copalsoort, even 'ds de barnsteen, afkomstig is vaneen thans niet meer begaand plantengeslacht, uit eene vroegere plantenperiode , daar er op de geheele kust geen levende boom meer bestaat, %elke deze hars oplevert, en het genoegzaam bekend is , dat de inlanders ze uit de aarde graven , waarin deze soort °P verschillende plaatsen eene voortloopende laag van onder-Scbeidene dikte en rijkdom vormt. De naauwkeurige ligging 'an de plaats van oorsprong is niet bekend. De inlanders, d*e zich met de inzameling belasten , brengen de hars in ’Uiven toestand naar de kusten tot de Europesche nederzet*dQgen en laten de zuivering aan de koopers over. In ruwen l:°estand stelt zij onregelmatige, meestal gladde, schijfvorlt'*Be stukken daar van verschillende grootte en is voorzien Van eene vast aanzittende, met hars doortrokken en aaneen*j®bakken zanderige laag van eene bruinroode kleur, welke °°r de aarde , waarin de hars in nog vloeibaren staat in kwam en daarin verhard is ontstaan is. ziet en voelt door deze ruwe buitenlaag , dat ieder

143