is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleurloos. Zij komt voor d) inden vorm van kogels en Rroote droppels , de stukken zijn zelden grooter dan okkerü°ten en dan inden regel geheel niet, of slechts weinig ®let kalk of aardachtige deelen van grijze kleur omkorst, v°lkotnen helder en wordt dikwijls Glascopal genoemd. In vlakke mosselvormige stukken, die meer ot minder bedekt en veelal zeer sterk met plantendeelen doormengd ZlJh, waardoor zij eene zwartachtige kleur bekomen. De zui-Vere hars dezer mindere soort is echter eveneens glasachtig kleurloos en zeer hard en komt in waarde zeer nabij aan die van Zanguebar, terwijl de met plantdeelen doormengde bikken, naar den graad hunner zuiverheid, betrekkelijk B°edkoop zijn. Deze i-soort komt in aanzienlijke hoeveelheid inden Eur°Peschen handel, zoodat zij een belangrijk handelsartikel daarstelt. De derde soort van copal, welke in hardheid volgt, is de: 3. Copal van Benguela; deze stelt onregelmatige stukken daar van iedere grootte en dikte, gemiddeld inden mossel-Sehelpvorm, omtrent zoo als een stijf deeg zou aannemen, dat men in klompen op eene plaat werpt. De kleur is gelijkmatig helder geel als Madeirawijn, zelden geheel kleur°°s , de breuk is glasachtig. Kogel- of schijfvormige stuk- e° komen er niet in voor. Deze soort is in ruwen toestand eene zeer dunne, gedeeltelijk doorschijnende witachtig kale met de hars zeer vast vereenigde kalklaag bedekt, die ineens door afvvassching of schillen verwijderd wordt. Zij "°rdt uit Afrika slechts in ruwen staat, grootendeels door lasschenkomst van Portugesche huizen aan de kust, inden aödel gebragt. d- Copal van Angola met eene dikke roode korst bedekt, Vet> als die van Zanguebar ; de stukken zijn van verschillende &°otte, de vorm is meer kogelrond, zelden vlak en korrelig als de Zanguehar-copal, doch gemakkelijk, behalve door 11 vorm van deze te onderscheiden, dewijl de kleine verheiden veel grover en grooter zijn dan bij deze, niet zoo ckerp uitstekend en niet zoo digt bij elkander. In gezui-8e- S., 6e J. 10

145