is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lets over de kuituur der safraan.

Het is bekend dat de safraan in verschillende lande» van Europa verbouwd wordt, doch dat verreweg de grootste hoeveelheid geleverd wordt door Frankrijk , namelijk de oude provincie Gatinois, thans arrondissement Pithiviera (Loire) en in Spanje de provincie Arragonië. De jaarlijksche op' brengst der Fransche safraan wordt geschat op 15,000 kilogr. van welke hoeveelheid het grootste gedeelte door het buitenland verbruikt wordt. Neemt men den gemiddelden prlJs van 75 frcs. per kilo aan, zoo bedraagt de waarde van de geheele oogst pl. m. 1 millioen francs. In Spanje wordt de dubbele hoeveelheid gewonnen , en brengt men nu nog de de opbrengst van andere landen daarbij in rekening, laat zich de jaarlijksche opbrengst op eene waarde van s—® millioen francs schatten. Ofschoon men tot nog toe gewoon was de Fransche sa* fraan voor eene der beste te houden, zoo kan deze tegen' woordig niet met de Spaansche concurreren en Chapelli®1 vermeent de oorzaak van den teruggang in kwaliteit t0 moeten toeschrijven aan de buitensporige kuituur der plaU' ten uit bollen , welke sedert honderde jaren nimmer gelo' genheid tot ontwikkeling van zaad gegeven werd. Sederf 15 jaren gelukte het Chape 11 ie r niet meer dan 50 rijpo zaden te bekomen. Hierdoor is er volgens hem, eene out” aarding en ziekelijke toestand inde safraanplant ontstaan, welke jaarlijks een groot aantal bollen ondervinden, hetwelk men kan waarnemen aan dikwijls aanzienlijke open vakken do safraan-aanplantingen. Chape 11 ie r beveelt daarom d® invoering aan van versche en ongekweekte crocussoorten met gekleurde, welriekende pistilla, daar hij vreest, deze belangrijke tak van kuituur langzamerhand geheel ie gronde zal gaan. (Der Apotheker 1864 N, 5.)

150