is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den invloed der gfoote geologische verschijnselen, die de vorming dezer zelfstandigheid ten gevolge gehad hebben» eene onafgebroken serie van homologe verbindingen is ontstaan, waarvan de eerste gasvormig zijn, terwijl de laatste voor hunne vervlugtiging eene temperatuur vereischen, welke veel hooger is dan die van het kookpunt van kwik en die zich allen onderscheiden door eene groote scheikundige onverschilligheid. Men kan slechts vermoedens hebben omtrent den aard der zelfstandigheden , die deze zoo verschillende produkten hebben voortgebragt, daar eene en dezelfde verbinding produkten kan doen ontstaan, welke zeer verschillen naar de om' standigheden, waaronder hunne decompositie heeft plaats gegrepen. Van welken oorsprong nu deze verbindingen ook zijn mogen, waarvan de bepaling aan de geologen moet overgelaten worden, verdienen zij niet te min eene groote belang! stelling, wanneer men bedenkt, dat men ze kan beschouwen als het uitgangspunt van talrijke en gevarieerde verbindingen (alcohols , aldehyden , zuren , ammoniakken , enz.) welke het grootste gedeelte van de produkten der organische natuur vormen. De schrijvers vonden nimmer, onder de vele monsters pe' troleum, die zij van zeer verschillende bronnen ontvingen > noch benzin, noch een zijner homologen, hetgeen voldoende schijnt te bewijzen, dat men deze carbureta niet van d® steenkool kan afleiden, of dat, als zij er van afkomstig zijn» men moet aannemen, dat deze zelfstandigheid eene ontleding moet hebben ondergaan , geheel verschillend van die welk® zij ondervindt, als men ze aan eene langzame of snelle destillatie onderwerpt, met behulp van eene lage of verhoogd® temperatuur. Deze produkten gelijken daarentegen veel op die, welke ontstaan als men de verschillende vette zuren 0° daarmede corresponderende alcoholen , alsmede eene menigto inorganische ligchamen, die carbonium en hydrogenium >n betrekking van aequivalent voor aequvialent of in daarnied® zeer nabijkomende betrekkingen bezitten, aan verhoogd® temperaturen blootstelt. Dit nu werd dooreen der boven*

156