is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de lucht wordt afgescheiden. Na nogmaals filtreeren en verdampen op het waterbad, bekomt men zeer schoone en zuivere brometum calcicum. Van 1G grm. amorphen phos-

phorus , 300 grm. bromium en kalkmelk van circa 75 grm. bijtende kalk gemaakt, werden 230 gram brometum calciciim verkregen. Ter bereiding van brometura baryticum en stronticum ga op overeenkomstige wijze te werk. Bromelitm magnesLum. Men neutraliseert de door inwerking van 13% deelen bromium op 1 deel phosphorus bij Sanwezigheid van water ontstane zure vloeistof volkomen ölet carbonas magnesicus, filtreert van het praecipitaat af, wascht uit, dampt bet Altraat op een waterbad zoo ver als hogelijk uit en droogt boven zwavelzuur. Dit 150 gram bromium, 13 grm. phosphorus en circa gram carbonas magnesicus werden 330 waterhoudende bfonietum magnesieum bekomen. Brometum lithicum. Eerst moet men eene oplossing 'van bfometum calcicum op boven vermelde wijze bereiden, daarna deze met eene ter volkomen ontbinding ontoerei-Kende hoeveelheid van carbonas lithieus wordt vermengd. gedurende 31 uren rust wordt do overvloed van kalk middel eener waterige oplossing van carbonas liihicus §epraecipiteerd. De schrijver verkreeg van 3% grm. phos-Phorus, 30,8 grm. bromium, veronzijdiging der zure vloei-S*'°f met kalk, vermenging der gefiltreerde vloeistof met 14 carbonas lithieus en praecipitering van de rest der °vergeblevene kalk met eene oplossing van carbonas lithieus, verdamping en droogen boven zwavelzuur, 50 grm. wa- gckristalliseerden brometum lithicum. Brometum kalicum. De schrijver beproefde de bereiding brometum kabcura op de wijze volgens Petten kofer h'6v°lgd ter bereiding van iodotum kaiieum door middel van kalicus, Eene oplossing van brometura calcicum eene oplossing van 13 deelen sulphas kalicus. Na 13 rust werd gefiltreerd, uitgewasschen en het filtraat

173