is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke fflededeelingen.

G/'O Over de kinabasten van Britsch-Indie; door dr. J. E. de Vrij. heid6dUrende “ijn bijDa zesjarig verblÜf in Java inde nabij- , dei" kinapiantsoenen > ''©stigde ik niet alleen mijne aanhield °P dö kuituur dezer belangrijko planten in Java, maar kult °°b niet belangstelling het oog gevestigd op de kinatQündUr )D®r^scb"-i-n(iie en wei inzonderheid op die te Ootacade Ö 1 111 het presidentschap van Madras, alwaar, blijkens te aPP°rten, die kuituur met reuzenschreden scheen vooruit SBaan ’ niettegenstaande men aldaar een stelsel van kul-tot V°lBt ’ dat lijnregt tegenovergesteld is aan dat hetwelk v&d op ’bava gevolgd is. Daar de kinaboomen in hun V-W inde schaduw der oorspronkelijke bosschen ge,6n worden , zoo heeft men ze ook in Java inde digte di,* Uw deF wouden geP'ant, terwijl Mac Ivor, de kundige stU(jC OUr er kinakultuur te Ootacamund, na naauwkeurige der b'naplant, aan haren aanplant inde open zon , te(l, T een^9e schaduw ,de voorkeur heeft gegeven. Bij mijn der kinaplantsoenen in Java had ik enkele §eVoa "'aargenomen , die mij deden twijfelen, of het in Java lof gC*e stelsel wel het ware was, zoodat, toen ik met verdoof1, Europa g'Dg ’ik besloot dien twijfel op te heffen te pers°onlijk de engelsche kinaplantsoenen in oogenschouw 111611 ’ 6n 200 mogelijk mü de aldaar gegroeide kinaït*1 verscbad'en. • be.S°n mijne nasP°ringen met het bezoeken van Ceylon, 11 iQ den botanischen tuin van Peradenia eenige aren Zag Van (^nckona succiruira, die , daar deze lo- Seharl S^ecbt® voeten boven de zee gelegen is, inde *°hd U" geP,ant waren- Ofschoon de planten een zeer geaaczien hadden en de oudste reeds eene lengte had (fou 8 voeten, zoo verzekerde mij toch de directeur van in (^n > mijn geachte vriend de heer Thwaites, dat zij dfoej! booger gelegene plantsoenen te ïïakgalle veel beter 3e f11’ ®nder de bladeren der Cinchona sucoirubra door 8-, 6e J. 18