is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aJzoo Hanbury toe niet geheel dezelfde geweest te zijn, als welke door Dorat beschreven is en hij geeft ook op, dat de Spanjaarden hem op die wijze daarstelden, dat zij de bootten velden en het hout met water kookten , welke nadeer • ’Se en vernielende methode later verboden werd. Bij de tteeste schrijvers over Materia medica vindt men echter het ttttrekken van den balsem vermeldt door middel van uitkoten van het hout en de takken van den boom. Monardes, wiens opgaven de oudste zijn, voert aan, dat de aldus toebereide balsem door middel van mosselschelpen van de °ppervlakte des waters afgenomen werd, eene moeijelijk aan *'6 nemen meening, als men bedenkt, dat de Perubalsem een soortelijk gewigt van 1,150—1,160 bezit. Hanbury Zegt echter, dat toen hij een katoenen lap met Perubalsem verzadigde en deze met water kookte, hij in staat was, bijna de balsem met een lepel van de heele oppervlakte des Waters af te nemen. Monardes echter vermeldt, dat de balsem eerst na de bekoeling van het water wordt afge-Schept, hetwelk in zoo verre onwaarschijnlijk is, als de bootste hoeveelheid van den balsem, zwaarder dan water z!)nde , na de bekoeling daarvan ten bodem zinkt. In hoeverre nu de door koking van het hout gewonnen balsem van de op boven beschreven wijze daargestelde afblikt , ol daarmede overeenkomt, is moeijelijk te bepalen ; Waarschijnlijk stelt zoodanig eene een donker welriekenden alsem daar, welke soms zoo dik als teer in kleine kaleassen bewaard werd, zoo als men zulke nog hier en daar ltl Waaren-verzamelingen aantreft Hanbury had gelegeneid zoodanigen balsem te onderzoeken en onderkende die eene weeke harsachtige massa, welke in water snel ten °dem zonk, doch bij verhitting van het water op de optttrvlakte dreef. waar de door Hela Martinière vermelde witte bal®ett afstamt, kon Hanbury niet opgeven; mogelijk kon dit 6 bars van Liquidambar zijn geweest, welke eveneens een Pr°dukt van die streek is, doch mogelijk kon zij ook de hars 86Weest zijn van de peulen van den balsemboom.

221