is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terpentijnolie geeft eveneens eene opmerkelijke figuur. Het vliesje verspreidt zich onmiddellijk tot aan den rand van het glas en de buitenste omtrek is doorzaaid met talrijke kleine bultjes , welke naar het centrum breeder uitloopen en een soort van plaatjes van eene regenboogkleur omsiuiten. Later verdeelt zich de figuur ineen groot aanlal kleine openingeD of cirkels tezamen een uiterst teeder netwerk daarstellende- De figuur door de Copaivabalsem voortgebragt is eveneens zeer schoon. Er worden een reeks van cirkels uit het een' trum voortbewogen , welke schoone kleuren en een metaal' achtigen glans bezitten. Ben mengsel van ricinusolie eD copaivabalsem onderkent men onmiddellijk aan de figuur > welke alsdan noch kleuring, noch borduurteekeniug vertoont' Deze waarnemingen ven Tomlinson zijn zeer belangrijk en kunnen tot praktische resultaten leiden. (Journal de Chimie médicale 1864 , Juin.) Werkzaam beginsel van de Helleborus viridis- Scattergood heeft uit deze plant de beide zelfstandig' heden afgezonderd, waaraan de geneeskrachtige werking der Helleborus viridis moet toegeschreven worden, namelijk veratrine en een bijzonder harsachtig beginsel Uit onder* scheidene proeven die hij met deze beide zelfstandigheden genomen heeft, is hem gebleken , dat hunne werking over' eenkomt, behalve dat het harsig beginsel een weinig minder vergiftige werking vertoonde dan de veratrine, welke laatst® overigens in werking overeenkwam met die, welke uit &eD Helleborus niger afgezonderd is. Scattergood bekwam uit den droogen wortel 4 hars en slechts 4 pCt. veratrine. ïe oordeeien naar de reac' tien voortgebragt door zwavelzuur, iodium-tinctuur en iodiutn’ bevattende oplossing van iode! u kalicum , is het hars niets dan eene modificatie der veratrine. Yermoedelijk echter bestaat deze harsachtige uit veratrine , welke hardnekkig verbonden is aan het e6li of ander hars. (Journal de Chimie médicale 1864, AvrU)

256