is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dampt tot siroopdikte uit, waarna met ze door middel van een penseel op glazen schijven uitstrijkt en inden droogstoof laat droogen.

Men bekomt het praeparaat op deze wijze in donker gra-Qaatroode doorzigtige plaatjes, welke zeer weinig hygrosco-P'sch, in water helder oplosbaar en van steeds gelijke samenstelling zijn. (Hager’s pharmaceutiscJie Ceniralfialle, 186é. N. 27.) Oleum Jecoris Aselli ferratum. De ijzerbevattende levertraan wordt tegenwoordig door de geneesheeren dikwijls voorgesehreven. De meeste der bekende bereidingswijzen hebben ten doel om de vrije zuren der levertraan door het ijzeroxyde te veronzijdigen , waarbij öoodzakelijk eene verandering inde kleur en smaak der traan plaats heeft. De levertraan nu is een geneesmiddel dat uiteen therapeutisch oogpunt zijne hooge waarde ontleent aan het onveranderd aanwezig zijn van al hare bestanddeelen. Willen wij alzoo de levertraan voorzien met de nevenwerking van het ijzer, waarvan zij in natura slechts geringe hoeveelheden bevat, zoo moet ook het ijzer op zoodanige wijze daarin gebragt worden, dat zij daardoor zoo min mogelijk *1 hare scheikundige hoedanigheid veranderd wordt. Verder is het de vraag welk doel de geneesheer met ijzerhoudende Isvertraan verbindt, of hij namelijk de levertraan als vehicutum voor het ijzer beschouwt, of wel, of hij de werking der Wertraan door eene geringe toevoeging van ijzer ondersteunen wil en bij de werking der levertraan eene nevenwerking des ijzers verlangt. Deze laatste ineening zal wei de eenige zijn en dan komt het er ook minder op aan de levertraan veel ijzer bevat; niet dat zij iets meer van dit metaal bevat dan inden normalen toestand. Overigens 18 de verbinding met veel ijzer reeds daarom irrationeel,

285