is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. H. van der Boon Mesch en C. H. van Ankum, en als afgevaardigden van de Departementen de H. H. W. Huygens Wz. voor ’s Gravenhage, B. J. Bornara voor Leiden, G. H. Esh u y a voor Rotterdam, L. Alma, J. B. Suyver en H. C. van der Wilt voor Amsterdam, G. van Mesdag voor Groningen, A. S. van dér Moer voor Deventer en J. H. van Harinxma en J. van Rijn van Alkemade voor Utrecht. 1. De heer B. J, Swartwout, Voorzitter der Maatschappij, opent de vergadering. Na de leden van het bestuur en de afgevaardigden te hebben welkom geheeten, gaat spreker na wat door de Maatschappij in het afgeloopen jaar verrigt is. De eenige openbare handeling door de Maatschappij gedaan, was het zenden ëener herinnering aan de leden van de tweede Kamer der Staten* Generaal aan de door de Maatschappij gezonden adressen na de beschouwing der vorige ontwerpen betreffende de genees* knndige staatsregeling. Spreker heet nog den heer A. H. Wal ter welkom, die inde voorgaande algemeene vergadering weder tot lid der Permanente Commissie benoemd zijnde, nu als zoodanig heeft zitting genomen. Uit het verslag van den toestand der Maatschappij blijkt, dat zij bestaat uit 7 Departementen, 215 leden tellende, dus één Departement en 17 leden minder dan in het vorige jaar; voorts Dr. S. Sarp ha t i te Amsterdam als honorair lid, en één lid bij geen der departementen ingeschreven, de heer W. D. Caudri te Doesburg. Hét departement ’s Gravenhage telt 23, Leiden 18 , Rotterdam 42, .Amsterdam C4, Groningen 27, Dèvènter 10 en Utrecht 31 leden, De Secretaris deelt mede, dat het aantal stemmen ter vergadering bedraagt 34, zijnde 25 tan de Departementen en 9 van het Hoofdbestuur, zoodat de volstrekte meerderheid is 18 stemmen. 2. Rapporten over den staat en de verrigtingender Departementen. Do Secretaris leest de volgende verslagen der Departementen:

280