is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Departement Leiden.

Het departement Leiden verloor dit jaar drie leden door het bedanken voor hun lidmaatschap, namelijk de H. H. J. H. Wijnstroom, F. Yerboom Soumain en J. G. L. Quant, terwijl door de toetreding van den heer G. Eos k es Stads-apotheker alhier het getal leden thans 18 bedraagt. Ten gevolge de gewone bestuurs-verandering was de beurt van aftreding dit jaar aan den president den heer K. Haremaker Pz., die vervangen werd door den heerA. K. W. E. C. Fischer. De vergaderingen, welke maandelijks geregeld werden gehouden en bezocht , bepaalden zich ook dit jaar weder hoofdzakeüjk tot meer of min belangrijke mondelinge mededeelingen aan het gebied der practische Pharmaeie ontleend en kenmerkten zich steeds dooreen vriendschappelijken geest der leden onderling. Behalve de wets-ontwerpen voor de nieuwe geneeskundige staatsregeling, die velerzijds werden besproken, heeft de bestaande inrigting der ziekenbussen alhier de aandacht van het Departement bij vernieuwing tot zich getrokken, en is er, ten einde te trachten daarin eenige gewenschte veranderingen te brengen, eene commissie benoemd, welke daartoe werkzaam is en hoopt dat hare bemoeijingen in deze niet vruchteloos mogen zijn. Departement Eotïeedam. Bij den aanvang van dit maatschappelijk jaar telde dit Departement 41 leden. Het buitengewoon lid Dr. K. M. Giltay heeft zijn ontslag ingediend, en de beer L. A. C. Pigeaud die eene betrekking te ’s Hage aanvaardde heeft ons Departement verlaten en zal zich bij dat van ’s Gravenhage aansluiten. Door do toetreding van 4 kunstbroeders inden loop van dit maatschappelijk jaar, zal bij het einde het getal leden 48 bedragen, waarvan 32 hier ter stede, 1 te Brielle, 1 te

282