is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de mislukking het gevolg was geweest van de verontreiniging van het aangewende water voor de loog, ’t welk bij eene kort te voren plaats gehad hebbende overstrooming, met zeewater was bezwangerd geworden. De heer van Wermeskerken vertoonde den leden eenige rijpe vruchten van Punica Granatum. Yerder werden .voor en na onderwerpen van meerder of minder omvang door verschillende leden ter sprake gebragt, als: Het aanmerkelijk verschil van gehalte aan ijzerzout tusschen Vinum Tartratü Kalico-ferrici der Pharm. Neerl, en linctura Tartratis Potassae ferrici der Pharm. Belg. De verschillende geaardheid en zuiverheid van Lactucarium uit den handel. Onderzoek van Arrowroot op bijmengsel van aardappelmeel. Over narcotische extracten in poedervorm en den invloed van de ter uitdrooging aangewende warmte op hunne deugdelijkheid. In poedervorm wordt afgekeurd; verwarming der mortier door heet water is voldoende om de extracten met suiker gewreven droog te doen worden. Over de storende onnaauwkeurigheid van inden handel voorkomende glazen en andere maten voor pharmaceutisch gebruik ; zoodat een voorafgaand onderzoek zeer is aan te raden De wijze van bereiding van Onguentum Glycerini amylatum De wenschelijkheid van de uitgaaf vaneen algemeen Compendium van pharmaceutische voorschriften ter bereiding van geneesmiddelen niet inde Pharmac: Neeii, voorkomende van wege de Maatschappij; enz. Het Departement heeft getracht aan zijne roeping te beantwoorden, ook door belangen van plaatselijken aard in verband te brengen met algemeene. Eene commissie om eenheid in verschillend voorgeschrevene praeparaten te brengen, was even als in het vorig jaar met vrucht werkzaam, en zijn wederom eenige in onzen kring bestaande ongelijkvormigheden uit den weg genomen. De bij het Departement bestaande leescirkel blijft op denzelfden voet en worden de kosten daarvan gedragen door de departementskas. Inde tijdschriften is eene enkele ver-

293