is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 8, 23-06-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Vervolg en Slot van het Verslag der Commissie uit Noord-Holland voor Java-kina.) Hoe schraal echter dit jaar het veld der waarneming aan koortsen geweest zij, vooral in vergelijking met het daarin immer vruchtbare terrein van het buitengasthuis, hebben ook de professoren in het binnengasthuis Prof. Suringar en Stokvis inde eerste plaats doen opmerken; toch bleven zij niet in gebreke van hunne belangstelling en medewerking in onze commissie te doen blijken. De eerstgenoemde, prof. Suringar, deelde ons mede, dat al waren de zieken zeer weinige in getal, waar hij de genoemde middelen meende te mogen beproeven, hij niettemin bij die weinigen wel in staat was de mindere of meerdere werkzaamheid der bedoelde kinapraeparaten te constateeren. Daar waar de koortsen niet al te hevig waren of de lijders niet reeds lang aan intermittens geleden hadden, zag hij van quinetum in eene hoeveelheid van IJ gram daags geene mindere resultaten dan na de toediening van de gewone dosis sulphas chin. (1 gram). Het middel werd, inden vorm van pillen toegediend, door de lijders zeer goed verdragen. Klachten over onaangename gewaarwordingen zooals maagdrukking, door sommige vooral Engelsche geneesheeren aan het gebruik van het quinetum te laste gelegd, hoorde hij nimmer. Ook wat het extr. spirituosum der Java-kina betreft, dat hij slechts enkele malen aanleiding vond toetedienen, merkte hij niet op dat het niet verdragen werd; ineen geval zelfs overtuigde hij zich, dat het beter werd verdragen dan het gewone kinadecoct; het was bij eenen lijder met progressive oligaemie, zonder dat zich een bepaald lijden vaneen of ander orgaan liet constateeren. Hij verdroeg ieder geneesmiddel slecht. Het gebruik van martialia en kina-afkooksel, hoe omzichtig ook toegediend, moest telkens worden gestaakt; geheel anders ging het met eene mixtuur van 2 gram extr. spirituosum met mucilag. g. arabic. 4 gram en 200 gram water afgewreven, welke mixtuur zeer goed verdragen werd en den lijder zichtbaar. releveerde. Ten slotte en op grond van het hierboven vermelde zegt prof. S., dat hij het gebruik der besproken geneesmiddelen wel durft aanraden. Prof. Stokvis, die uitsluitend het extr. spirituos. in de bekende mixtuur aanwendde, noemt de resultaten daarvan bevredigend, in zoover met de toediening daarvan dezelfde effecten beoogd werden als het geven van een ouderwetsch decoct. cort. peruv. "Vooreerst toch bleek het extr. spir. goed verdragen te worden en werkelijk toniceerend te zijn. Een paar malen bleek het in staat eenen lichten intermittensaanval, van Dan en 2*™ type te coupeeren, maar een en andermaal liet zich ook wel het antitypisch effect te vergeefs wachten. Het is echter reeds bij het begin zijner meedeeling opgemerkt, hoe karig de gelegenheid tot proefneming in deze richting zich op zijne kliniek voordeed. In het voorbijgaan maakt hij nog opmerkzaam op eene pharmacodynamische bevinding, namelijk dat het extr. spir. eene tamelijk groote hoeveelheid kinazuur bevat, want de urine der patiënten die het gebruikten, bevatte steeds een duidelijke weegbare hoeveelheid benzoëzuur of hippuurzuur als splitsingsproducten. Prof. van Geuns vond het extract, spirituos. in eene mixtuur van 2 gram, in twee dagen gebruikt, bijzonder geschikt inde kinderpraktijk: hij behandelde daarmede onderscheidene gevallen van intermittens en anaemie bij kinderen van 2 tot 8 jaar die het steeds goed verdroegen. Hij wendde het vaak aan in soortgelijke gevallen, waarin men anders de Quina la Roche pleegt te geven en gewoonlijk met goed succes. Zoo bijv. bij koortsachtige aandoening, met nachtzweet en verschijnselen van verzwakking bij een jongmensch van phthisischen habitus, waar éénmaal haemoptoe zich vertoond had en die aan intermittens leed, werd het met goed gevolg gebrnikt. De commissie zou nog bij enkele bijzonderheden, in hare bijeenkomsten ter sprake gebracht, hier kunnen stilstaan, zooals bij de zoogenaamde intoxicatie-verschijn-

selen, bij de braking na subcutane injectie van amorphe chinine (chinoïdinum dep.), bij de accommodatie-stoornis na cinchonine overeenkomstig de waarneming van Prof. Snellen opgemerkt en die men dus ook na het gebruik van quineium af en toe mag verwachten, evenzeer als bij het meermalen waargenomen braken, al mocht men soms dit laatste verschijnsel minder toxisch dan wel therapeutisch noemen, omdat ook in onze dagen de oude waarneming bevestigd kan worden gevonden, dat na een braakmiddel de koorts soms w’eg blijft. Maar het een en ander belet niet, dat die lastige bijwerkingen, soms bij quinetum, maar bij extr. spirituosum nauwelijks, als contraïndicatie in aanmerking verdienen te komen en geen afbreuk doen aan de slotsom ; dat het exlractum spirituosum cort. succirubrae Javan. inde genoemde dosis van drie a vier gram zeer wel den sulphas chinini kan vervangen als koortswerend middel, dat hel buitendien voor de gewone indicatiën van cortex zeer goed, soms beter voldoet; dat het volgens middelprijzen van chinine berekend, ook zonder fabriekmatige bereiding, voor den halven prijs als de aequivalente hoeveelheid sulph. chinini (J) door ieder apotheker geleverd kan worden. Pe slotsom omtrent quinetum, inde hoeveelheid van 1| gram als therapeutisch gelijk te stellen met 1 gram sulphas chinini, luidt ongeveer hetzelfde, al kunnen enkele therapeutische en pharmaceutische bezwaren daar iets meer beteekenis krijgen bij de grootere kans van verwisseling met quinetum van eenen anderen oorsprong, als dien wij hier op het oog hebben, dien uit stambast lste soort van Java-kina en wel de succirubra. Na de voorlezing van het rapport wordt met algemeene stemmen besloten het door den druk openbaar te maken inde Verzameling van stukken betreffende het geneeskundig Staatstoezicht in Nederland, als bijlage tot de notulen van deze vergadering. Inde gedachtenwisseling, waartoe de voorlezing van het verslag aanleiding gaf, zeide de heer van Geuns dat het Extract. Spirit. Chin. Javanens. Succirubrae hem in werking toeschijnt de Chinine meer nabij te komen, terwijl het Quinetum meer als a equivalent dor Omeficinine kan beschouwd worden. De heer Zeeman deed uitkomen dat proeven met roode Javakina genomen meer afdoende zijn en meer vertrouwen verdienen dan die, welke met gewone China genomen worden, omdat men in het eerste geval de zekerheid heeft met roode Java-Kina en met geene andere te doen te hebben, terwijl men bij het onderzoek der gewone kinasoorten zoodanige zekerheid niet in gelijke mate bezit. Gaarne voldoe ik aan het verzoek van den //Geachten inzender”, voorkomend in het vorig No. van het Pharm. Weekblad, en het doet mij genoegen dat door middel der openlijke correspondentie, zoo ik hoop, een einde wordt gemaakt aan eene voor den fabrikant lastige kwestie. Nitris aethylicus cum alcohole is, zooals de Pharm. zegt, //eene heldere, zeer lichlgele vloeistof” enz. Zoo eenvoudig als ’t maar kan, en ook ik ben volkomen overtuigd, dat het artikel zoo moet zijn en afgeleverd worden. Doch inde praktijk is het anders en worden ons de eischen gesteld, door mij inde prijscourant uitgedrukt. En naar mate de ruwe spiritus gerectificeerd wordt bf iets zuur, bf volmaakt neutraal, bf iets oververzadigd, naar dezelfde mate verandert de nuance. leder, die de artikelen in No. 37, 39, 44, 46, 47 en 48 van den 9den Jaargang van dit Weekblad nog eens aandachtig naleest, ziet welk verschil van praeparaat men verkrijgt, naarmate men eene hoogere of lagere temperatuur aanwendt, of een spiritusgehalte van 90 of van 91°/o gebruikt euz. Hager zegt: //Het destillaat is niet altijd gelijk; nu eens is het kleurloos, dan weder geelachtig, nu eens spec. zwaarder, dan weder spec. lichter, al naar gelang men langzaam of sneller destilleert” enz. De reactie op nitriet is zeer verschillend en daar

ons gebleken is, dat er gereageerd wordt met ferrosulphaat en ferrochloride, dat acht geslagen wordt op nuance of helderheid (ongekleurd), naar die mate kwamen ons klachten ter oore, die aanleiding gaven tot onkosten, noodelooze verzending maar vooral tijdroovende correspondentie. Dit is het wat mij aanleiding gaf tot het spreken over qualiteiten; ik heb eenvoudig verzocht ons de ter plaatse gewenschte nuance te melden, om dan (nogmaals gebruik ik het woord) de qualiteit te zenden, die gevraagd wordt. Op de vraag van den //Geachten inzender” om openbare vermelding en namen, meen ik te moeten antwoorden met: //Nomina sunt odiosa”. Ik meen hiermede de vraag te hebben beantwoord, en ik zal het mij tot eene eer rekenen in verdere partikuliere correspondentie te treden met den geachten inzender, terwijl ik gaarne, zoo noodig, mij disponibel stel tot verdere inlichting. Den geachten heer Redacteur zij geantwoord, dat ik opzettelijk de uitdrukking gebezigd heb, niet om aanstoot te geven, zooals ZBd. meent, dat er in opgesloten kon liggen, maar om een einde te maken aan eene moeilijke en lastige reclame. Meppel 17 Juni 1878. E. Post Stheeman. firma Brocades en Stheeman. Het schriftelijk examen voor de kweekelingen der Indische Pharmacie is afgeloopen; daarna heeft een openbaar mondeling examen plaats gehad door de wisen natuurkundige faculteit van de twee pharmaceuten J. Douwes en H. Duursma, die hun eind-examen aflegden. Beiden werden door genoemde faculteit geschikt en bekwaam geoordeeld, om door haar aan Z. M. te worden voorgedragen ter benoeming tot militair apotheker in Ned. Indië. Het is bekend, dat sommige personen het stuiven bij het stampen van radix ipecacuanhae niet kunnen V C/iclïQ-gOXXj clooxoLxozi. do iqf7on. 1-vi'j kou c-to-rlr zwellen en ontstoken worden, de ademhalingswerktuigen aangedaan worden en zich asthmatische verschijnsels voordoen. Bij het stampen van vele andere lichamen worden huid of oogen aangedaan, bijv. bij cantharides, thapsia, semen crotonis. Men weet inde apotheken zeer goed, dat men zich daarbij in acht moet nemen. Minder bekend is het zeker, dat ook het stampen van podophyllinum omzichtigheid vereischt. David Webster deelt in het Newyork medical Record mede, dat bij een jongeling, die voor een groothandel gedurende 5 uren podophylline ineen mortier met zwaren stamper klein gemaakt had, waarbij slechts betrekkelijk weinig gestoven was, kort daarna niet alleen de oogen geheel rood geworden waren met hevige pijn, maar dat ook de huid van het aangezicht en van den hals geheel verkleurd was. Volledige genezing volgde eerst na 4 dagen. Bij onderzoek bleek, dat ook andere personen bij vroegere gelegenheden op gelijke wijze door podophyllinehars aangedaan waren. Persoonlijk© aangelegenheden. Z. M. heeft benoemd tot plaatsvervangend lid van den geneeskundigen raad voor Zeeland dr. J, J. Couvee, leeraar inde scheikunde aan ’s Rijks hoogere burgerschool te Middelburg. Leeuwarden 16 Juni. De heer E. Bloembergen herdacht heden den dag, waarop hij 50 jaren geleden tot apotheker bevorderd werd. De pharmaceuten en ook vele anderen gaven op verschillende wijze blijk van hunne belangstelling. (Rdb.) Openlijke correspondentie. P. v.d. B. In het volgend nommer.