is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 9, 30-06-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTE N T I E N. Verschenen bij D B. CENTEN te Amsterdam: de tweede, vermeerderde druk van OD\A/l ion A’Q Wtntioneele prijsbepaling tier recepten, mei eene prijslijst fler meest gebruikelijke genees- Ur WIJïIUA O udddelen, en eén T.%.BiBEBt' voor inde apotheek verlangde wetenschappelijke onderzoekingen. Gecartonneerd met linnen rug. Prijs 80 Cents. Op ontvangst vaneen postwissel a SS Cents, franco toezending door het geheele land.

Blijkens acte op don 2den Mei 1»78 voor den ondergeteekenden Notaris verleden, is tusschen de Heeren WILLEM j STOEDER te Amsterdam, als Apotheker gehandeld hebbende onder de firma//NIEXJVt ENHUIS en STOKDER” en GERUIT VAN SANTÉ BARENDSZOON, Apotheker-Directeur van het Gasthuis te Deventer, wonende aldaar, aangegaan eene Vennootschap ten doel hebbende de uitoefening der Apotheek met al wat daartoe behoort, onder de firma //SIOEDER & VAN SANTÉ”. De vennootschap die op primo Juli 1878 aanvangt, is aangegaan voor tien jaren en zes maanden, met dien yerstande nochtans dat ieder der Vennooten het recht heeft haar met ultimo December van elk jaar te doen eindigen, mits vóór primo Juli te voren schriftelijk opzegging worde gedaan, terwijl bij ontbreke daarvan, ook na verloop van den contractueelen tijd, zij van jaar tot jaar stilzwijgend wordt verlengd. Beide Vennooten hebben de teekening der firma, maar alleen voor zaken de Vennootschap betreffende en [ geenszins voor het opnemen van gelden of het sluiten van borgtochten. C. JONKER, Notaris. Jviroluis Polak, firma Z. P. POLAK, Apotheker, Weesperstraat 39 te Amsterdam, vraagt als tweede &DSISTENT, EXTERNE, een bevoegd jongmensch, die voldoende bewijzen van geschiktheid en soliditeit kan overleggen. — Tegen primo Augustus verlangt men in eene soliede Apotheek te Amsterdam een bekwaam ASSISTENT INTERN. Brieven franco, onder de Letters W. K. S., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Met September a.s. bestaat te Gronintren PLAATSING voor een LEEHLING- of HU LP-APOTHEKER, die de collegies wen-cht bij te wonen. Adres Letter G., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, die dezer dagen zijn mathematisch-liter. examen met goed gevolg heeft afgelegd, wenscht bij een Apotheker in Amsterdam, Leiden of Utrecht, zijne OPLEIDING voor de receptuur benevens KOST en INWONING te ontvangen en is bereid, daarvoor eene billijke geldelijke tegemoetkoming toe te staan. Brieven onder Letters A. A. worden ingewacht hij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In Amsterdam wordt op gunstige voorwaarden TE KOOP geboden een sinds jaren gevestigde APOTHEEK met eene goede clientèle. Het HUIS is te koop ot te huur. Brieven franco, Letter D., aan den Litgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Buitengewone gelegenheid! APOTHEEK. Wegens bijzondere redenen, buiten het vak, wordt zoo spoedig mogelijk ineen der Geldersche steden TE KOOP aangeboden: een in volle werking zijnde APOTHEEK met ruim modern HUIS, WINKELOPSTAND, GENEESMIDDELEN, etc. De zaak geeft een flink bestaan en de koopprijs is matig. Zeer geschikt voor een jong Apotheker of een collega, die zijn positie wil verbeteren. Adres met franco brieven, Motto APOTHEEK, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. TE KOOP: Een PERS, zeer geschikt voor BESSEN, tegen billijken prijs, benevens een SPLCERIJMOLEN. Te zien Prinsengracht 306, Amsterdam,

N. F. L. VAN SLIJPE, FABRIKANT. station Ede. De prijs der nieuwe BESSENSAP is bepaald bij afname van 100 fl. a ƒ 0.165 beneden 100 fl. // " 0.17. Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk ingewacht. mtrtÊT TE KOOP- voor 10 gulden bij wrdff p, BROUWER Jz. te llarlingen, (Voorstraat) een grooie en sterke BESSENSAPPERS met houten schroef. De schroef een weinig defect, dat echler niet hindert in het gebruik en desvtrkiezende dooreen ijzeren schroef zou te vervangen zijn. MAGAZIJN ~ run Mcdicijnglas, chemische, pharmaccutische Apparaten, Utensiliën enz. Ontvangen de LACTOSCOOP (Mïlchprüfer) van Professor Feser. Dit toestel dient ter bepaling van het juiste Botergehalte der melk, op eene wijze overeenstemmende met de Chemische Analyse, doch in veel korter tijd. Amsterdam. J. B. DELHIS & C°. Geldersche Kade M 20—22. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4.— Gesneden receptenpapier, zwaar per riem ƒ6,— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. «Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 229. TE KOOP ruim 100 KG. Fol. Digitalis 1878 a 50 Cts. de KG. te leveren medio Juli. Minder dan 10 KG. wordt niet geleverd. Adres, onder Motto FOLIA, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ferge & Lembeck. Amsterdam. Damrak. 80. MAGAZIJN van alle Chemische, Pharmaceutische, Apparaten en G-ereedschappen, etc. etc. Selterswater-apparaten voor huishoudelijk gebruik van 2,3 en 4 bonteilles inbond. Waterfiltreer-apparaten voor Apotheken en huishoudingen. ■ Balansen en Gewichten. I Microscopen, Loupen, etc. etc. i SS” Geïllustreerde prijscouranten ver- ■ krijgbaar. VAN ESTA & Co. TB HARLINGBN Fafarijkanten van MEDICINALE WATEREN (bereid volgens het systeem BEINS) onder toezicht der HH. Dr. J. L. ANDREiE en J. MENNO HUIZINGA, Arts, beiden te Harlingen. In elke plaats waar nog geen verkooper is aangesteld, wordt een Apotheker als zoodanig gevraagd.

MAGAZIJN VAN APOTHEIKBENOODIGDHEDEN VAN ¥. ROBERTSON te Rotterdam. MICROSCOPEN en LOUPEN van Carl Zeiss en BALANSEN en GEWICHTEN van Decker's Sons tegen fabrieksprijzen. BECKER’S SONS. Westzeedijk K°. 4J, 43,47, en 49. ROTTERDAM. FABRIKANTEN VAN ESSAI-, ANALYTISCHE, CHEMISCHE, APOTHEKERSGOUD* en andere fijne BALANSEN en GEWICHTEN BASCDLEN EN HAKGBALANSEN. LEVERANCIERS aan verschillende Munten en aan vele Wetenschappelijke Inrichtingen. ~ AQUA DESTILLATA. “ De ondergeteekende is weder inde gelegenheid te leveren zuiver AQUA DESITLLATA a ƒ 2.7 5 per bemande flesoh, franco wal Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en tusschen gelegen plaatsen. Bij geheel franco terugzending worden ledige bemande flesschen a 90 cents in betaling genomen. Tiel. N. VERWEIJ.

| MINERAALWATER uil alle bekende bronnen VULLING 1878. Wed. G. A. ROOS E BOOM. Amstel 140. Amsterdam. H. HELLHBREKERS en zonen. DESTILLATEURS. ROTTERDAM, leveren Zuivere ALCOHOL + 94% (30° » 32°) en + 86% (25° a 26°) tegen concurrerende prijzen. DRINKWATER EN ZIEKTeT DOOR Br. D. LIJRAC 11. (Naar aanleiding van von NaGELI’s veel gelezen en veel be«proken boek: Die niedcren Pilze in ihren Bezichungen zu den Infeclionskranklieitcn und der Gesimdlieitspfloge). Dit belangrijk artikel komt o. a. voor in N°. 2 van nde Gezondheid". Tijdschrift voor den beschaafden stand. Uitgegeven door eene Vereeniging van voorstanders der Gezondheidsleer. Prijs per jaargang van 12 Nos. ƒ 3.90, franco p. p ƒ 4 20. Amsterdam. D.B. CENTEN, Uitgever.

Bij den Boekhandelaar H. VAN BKLKUM Kz. te Leeuwarden is uitgegeven en bij de meeste Boekhandelaren verkrijgbaar gesteld: De Kwakzalverij met Geneesmiddelen en de middelen om kaar te bestrijden. Een boek voor allen die hun gezondheid en hun beurs liefhebben DOOR Dr. Vitixs Bruinsma, en Dr. Gr. W. Bruinsma, Leeruur inde Scheikunde a\d Middelh. School voor Praktiseer end Geneesheer te Steenbergen. Meisjes te Leeuwarden. Prijs f 1.25 in geillustreerden omslag. Dit boek bevat de opstellen, welke vroeger door de schrijvers in het weekblad //De Pharmaceut” werden geplaatst, doch thans omgewerkt, uitgebreid en met eeuige nieuwe hoofdstukken verrijkt. Bovendien bevat het een drietal belangrijke aanhangsels, als: I. Lijst van al de middelen sedert Januari 1877 in Nederlandsche bladen aangekondigd. 11. De samenstelling en de waarde van ruim 50 der meest veelvuldig aangekondigde middelen. 111. Opgave van de aanbevelingswaardige boeken over gezondsheidsleer en populaire geneeskunde die inde laatste 10 jaren zijn verschenen. De uitgever rekent op de hulp van geneeskundigen en apothekers, om dit nuttige boek zooveel mogelijk te verspreiden, en zendt op plaatsen, waar geen boekhandelaar gevestigd is, tegen inzending vaneen postwissel van ƒ 1.25, het werkje f rap co over. E. LEYBOLD S NACHFOLGER te Keulen. FABRIEK EN MAGAZIJN VAN alle Chemische, Pharmaccutische, Pliysischc, Instrumenten en benoodigdtieden. SPECIALITEIT VOOR INRICHTING VAN COMPLEETS APOTHEKEN (lET EN ZONDER INGEBRAND ETIQÜET), Chemische Laboratoria cn Pliysischc Kabinetten, binnen den korbl mojjclijli’en tijd. MEDICIJNGLAS. Engelsch en Fransch model met en zonder ingegoten naam of firma; prachtige qualiteit verbonden aan de allerlaagste prijzen. Balansen en Gewichten, voldoende aan alle eiachen der Nederlandsche wet, voorzien met de nieuwste verbeteringen. G-eillustreerde prijscouranten, bevattende duizende houtsneêflguren, worden op franco aanvrage franco toegezonden do o- hunnen uitsluitend eenigen Agent voor Nederland en de Koloniën J. C. Th MABIUS Gtoudsche Singel No. 104 te Botterdam, aan wien zij tevens verzoeken ter voorkoming van oponthoud de bestellingen in te zenden. Snelpersdruk van M. J. Portiélje te Amsterdam.