is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 19, 08-09-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zetmeel en iriswortel, een weinig geparfumeerd. In 1875 begon hij den verkoop vaneen goedkooper poeder, waarin het zetmeel door bolus alba of gips vervangen was, en dit artikel werd door hem in pakjes tegen lagen prijs zeer veel verkocht. Voor ongeveer 12 maanden bleek het verkochte violenpoeder arsenikhoudend te zijn en een groot aantal kinderen van arme lieden te Longhton, waar het poeder veel gebruikt werd, verloor het leven. De dood van zoovele kinderen onder buitengewone omstandigheden trok de opmerkzaamheid der overheid en de zaak werd voor den rechter gebracht. Het kind, welks vergiftiging tot de aanklacht aanleiding gaf, was 10 maanden oud. Het gerechtelijk-scheikundig onderzoek leerde, dat de lever en andere organen rijkelijk met arsenik doortrokken waren. Eveneens werd het overgebleven gedeelte van het violenpoeder onderzocht en 38 pet. arsenik daarin gevonden. De aangeklaagde beweerde, dat het hem onverklaarbaar was, hoe het arsenik in het poeder geraakt kon zijn. Alleen kon hij eene getuigenis overleggen, dat hem uiteen chemischen groothandel in plaats van 28 pond bolus alb. pulv., die hij besteld had, arsenikmeel toegezonden zou zijn. De gezworenen spraken het //niet schuldig” uit. Hoe noodzakelijk het voorschrift is, om PuMs opü met bepaald gehalte inden artsenij voorraad te houden en als uitgangspunt te nemen voor de opiumpraeparaten, blijkt uit eene mededeeling inde Pharm. Zeitung, dat een opiumkoek van 199 gram na korten tijd 29 gram aan gewicht verloren had. Het verschil tusschen het gehalte der praeparaten van versch aangekocht en van eenigen tijd bewaard opium zou dus nog al groot zijn. lodetum liydrargyrosum (mercuro-iodide: Hg2 L) wordt door F air ouillar d op gelijksoortige wijze (volgens Duhlanc’s methode) uit mercuridiodide bereid als mercurochloride (oalomel) uit mercuridchloride (sublimaat). 23,79 Deelen iodetum hydrargyricum (mercuridiodide : Hg Is) worden met 10 deelen kwik onder bevochtiging met 80 percentigen spiritus gewreven en eindelijk het mengsel met spiritus uitgewasschen. Hg L + Hg = Hg, Is 454 200 Bovenstaande cijfers correspondeeren met deze moleculairgewichten. Voor de bereiding van ioodzillir en van zijne zouten (iodaten) wordt inde Ckem. News opgegeven 3 deelen iodium langzamerhand te brengen in eene kokende oplossing van 2 deelen baryumhydroxyde in 4 deelen water en de vloeistof, wanneer zij neutraal en kleurloos geworden is, van het gevormde baryumiodaat af tefiltreeren. Dit baryumiodaat levert door ontleding met zwavelzuur en verdamping van het filtraat in het vacuum gekristalliseerd ioodzuur. Het baryumiodaat levert met ammoniumsulphaat of een ander oplosbaar sulphaat de overeenkomstige iodaten. Het strooipoeder met salicylzmir in het Pruisische en Beiersche leger met het beste gevolg ingevoerd, bestaat uit: 3 deelen acid. salicylicum, 10 deelen amyl. tritici, 87 deelen talc. venet. De behoefte voor 1 bataillon en per jaar wordt op 25 kilogram geschat. Deeoctum frangulae concentratum. In Zweden is decoctum frangulae het meest gezochte laxans en wordt zelfs inden handverkoop veel gevraagd. Om voor dit doel een praeparaat te bereiden, hetwelk goed bewaard worden, vervaardigt Beekman, apotheker te Stokholm, een geconcentreerd deeoctum ineen vorm, dat het niet beschimmelt en ook bij langdurig bewaren niets in werkzaamheid verliest, zoodat het ook elders aanbeveling verdient. Eerst wordt een gewoon cortex frangulae bereid, dit tot een zeker volumen verdampt en gecoleerd. Vervolgens wordt de colatuur vermengd met het dubbel gewicht spiritus rectificatus. Na filtreeren en af-

destilleeren van den spiritus wordt de verdamping van het achterblijvende zoo lang voortgezet, totdat het gewicht der massa het dubbele bedraagt van dat van den in gebruik genomen frangulabast. Door bijvoeging van extractum aurantiorum, vóór het toevoegen van den spiritus, geeft men aan het praeparaat een aangenamen aromatischer! smaak. Fine kon heeft voor het onderzoek van olijfolie een instrument vervaardigd, op een gewonen areometer gelijkend, waarvan de bovenste schaal voor het bijzonder doel van het onderzoek van olijfolie zoodanig ingericht is, dat de cijfers, die zich daarop bevinden, met de graden van den thermometer in het benedengedeelte overeenkomen, wanneer het instrument in zuivere olijfolie drijft. Het normeeren van het instrument geschiedt met eene olijfolie, waarvan de zuiverheid der afkomst bekend is. F. is door vele proeven met olie- en vetniengsels tot het besluit gekomen, dat hij eene olijfolie, die bij zijn instrument eene overeenstemming der beide schalen vertoont, voor echt verklaart, terwijl hij eene olie, waarbij een verschil inde beide schalen waargenomen wordt, voor vervalscht houdt. Dr. Solari raadt bij verschillende pijnlijke aandoeningen eene pleister met hydras elllorali aan, die bereid wordt, door zooveel pix burgundica voor de pleister te nemen als noodig is om de pijnlijke plaats daarmede te bedekken en dan op eiken vierkanten decimeter 1 tot 2 gram poeder van chloralhydraat daarop te strooien. Men laat de pleister 24—48 uren liggen en neemt haar dan weg, waarbij men bemerken zal, dat zich blaartjes gevormd hebben, die men open steekt en met unguentum simplex verbindt. De huidwonden genezen snel, echter nog niet zoo ras als de pijn verdwenen is. In brandewijn werd een kopergehalte ontdekt, afkomstig van de koperen destilleertoestellen. Om koper inden brandewijn te herkennen, wordt door het Köninkl. Med, Colleg. in Wurtemberg opgegeven ongeveer lU liter in eene porseleinen schaal tot ongeveer V2O liter in te dampen, het achtergeblevene in drieën te verdeelen, een gedeelte a. met ammonia liquida, een tweede gedeelte b., na met eenige droppels azijnzuur zuur gemaakt te zijn, met een blank ijzer, een derde gedeelte c. met ferrocyaankalium te behandelen. Bij a. mag geen blauwe kleur ontstaan, bij b. geen bruinroode aanslag aan het ijzer, bij c. geen bruinrood praecipitaat. Is het kopergehalte gering, dan kan het verwijderd worden door eenige stukjes blank ijzer inden brandewijn te leggen, totdat een later ingehangen stukje ijzer niet meer met koper bedekt wordt. Bij een aanzienlijker kopergehalte destilleert men opnieuw onder bijvoeging vaneen weinig gebluschte kalk. De ziekte inde wijndruiven inde Rijnstreken, veroorzaakt door eene zwam, druivenzwam, wordt bestreken met zwavelbloemen. Al de druiven, ziek of niet, worden in die streken daarmede behandeld. Er zijn tegenwoordig groene papieren sigarenpijpjes in gebruik, waarin prof. Jaderholm in Zweden arsenik gevonden heeft en die dus zeker als zeer schadelijk voor de gezondheid geacht moeten worden. Ruw oliezuur, bijprodukt inde fabrieken van stearinekaarsen, is geschikt middel gebleken om de buigzaamheid van leder te herstellen, die door lang liggen verloren gegaan is. Volgens Hager kan eiwit lang bewaard worden, door op 1000 gram eierenwit s—B gram zwavelkoolstof te gieten en in eene goed gesloten liesch inden kelder te bewaren. Als het gevoeligst reagens op salpeterigzuur wordt door Griess metadiamidobenzol (paradiamidobenzol) aanbevolen. De gevoeligheid van dit reagens is zoo groot, dat nog 1 deel salpeterigzuur in 10 millioen deelen water, dus VlO milligram op den liter, door eene spoedig te voorschijn

tredende gele kleur herkend wordt. Men bezigt eene verdunde oplossing van metadiamidobenzol door 5 gram in 1 liter water op te lossen en met verdund zwavelzuur in overmaat te verzadigen. Is de oplossing niet geheel kleurloos, dan moet zij alzoo door behandeling met een weinig dierlijke kool gemaakt worden. De kleurlooze oplossing kan ineen gesloten vat maanden lang bewaard worden, zonder verandering te ondergaan. Metadiamidobenzol : C6H< (NHsjs 1,4, die in het groot voor het verkrijgen eener zeer fraaie kleurstof (phenyleenbruin) bereid wordt, is eene kristallijne massa, welke bij 63° C. smelt en bij 287° C. kookt. Trimetkylamine, tegenwoordig in het groot bereid volgens de methode van Vincent uit de schlempe van beetwortels, wordt door Tellier aanbevolen als middel, om goedkoop kunstmatig ijs te vervaardigen. Met inbegrip van de brandstof zal de prijs van 1000 kilogram kunstmatig ijs van ƒ I. tot f 1.25 bedragen. De toestellen zijn zeer eenvoudig maar uitgebreid, zoodat T. meent in het uur 10,000 kilogram ijs te kunnen maken. Om vrije mineraalzuren in verschillende fabrikaten aan te wijzen en te bepalen, is door Spence en B silmann eene vloeistof opgegeven, bestaande hoofdzakelijk uit eene met azijnzuur zuur gemaakte oplossing vaneen ferridzout, welke oplossing inden verdunden staat door vrij zwavelzuur, salpeterzuur en chloorwaterstofzuur dadelijk ontkleurd wordt. De normaal-oplossing bestaat uit 10 deelen ijzeraluin (kaliumferridsulphaat) en 8 deelen natriumacetaat, opgelost in 1000 deelen 8 percentig azijnzuur. Violet Bengaalsch vuur. 300 Gram kaliumchloraat, 100 gram zwavel, 50 gram krijt en 50 gram bergblauw. Deze zelfstandigheden moeten, afzonderlijk sterk gedroogd en afzonderlijk tot poeder gebracht, in goed sluitende flesschen bewaard en eerst kort vóór het gebruik vermengd worden. Om koper in olijfolie te herkennen, vermengt men volgens Cailletei 10 C,C. der verdachte olie met eene oplossing van 100 milligram pyrogalluszuur in 5 C. C. aether. Bij aanwezigheid van koper wordt het mengsel bruin. De moeilijkheid om gegloeid ijzeroxyde in zuren op ie lossen, wordt volgens dassen overwonnen, door het tot fijn poeder te wrijven en door digereeren en koken met kaliloog in hydraat over te brengen. Het zware poeder wordt dan tot eene vlokkige zelfstandigheid, die na uitwassching binnen eenige minuten in chloorwaterstofzuur oplost. J) rag en dor ff heeft de cacaoschillen gebezigd voor de bereiding van theobromine, Hij verkreeg uit 4£ kilogram cacaoschillen 13,5 gram zuivere theobromine. Als inkt voor briefkaarten met geheim schrift wordt door Boe tg er aanbevolen zwavelzuur met de 50voudige hoeveelheid water verdund. Men schrijft met eene ganzenpen. Het schrift wordt zichtbaar door zachte verhitting boven het lampenglas eener petroleumlamp enz. Op deze bewerking wordt de geadresseerde opmerkzaam gemaakt door S. V. V. C. (si vis videre, calefac.). Aan de school tot opleiding van militaire geneeskundigen en pharmaceuten zijn cursus 1878—79 4 pharmaceuten, waarvan 2 het hulp-apothekers-examen afgelegd hebben. Op nieuw zijn geplaatst 2 studenten voor den pharmaceutischen dienst. Persoonlijke aangelegenheden. De heer J. H. Mesters, van Tilburg, heeft zich gevestigd als apotheker te Hilversum. Openlijke correspondentie. V. I. In het volgend nommer.