is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 23, 06-10-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15e Jaargang. 6 October 1878. N°. 23

PHAMACEIiTISCB WEEKBLAB

VOOB ZCsTIEIDIEIR.Xj.A.IN'ID.

Yoor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

Redacteur: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 5,20. Advertentiën: yan I—s regels ƒ I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. Mcdedeeliugcn. Ingezonden stukken. Prof. Gunning deelt ons de volgende regeling mede van het te geven onderwijs aan de pharmaceutische studenten te Amsterdam. Prof van 't Hoff doceert, benevens kristallographie, geologie, mineralogie en de daarmede verwante vakken: de systematische Chemie, d.i. de algemeene beginselen der zuiver wetenschappelijke scheikunde en de lichamen, die tot het daarop gegronde systeem kunnen gebracht worden. Studenten in geneeskunde en pharmacie worden geacht, nadat zij eenigszins met physica vertrouwd zijn, met dit college te beginnen. Daaraan zijn ook de praktische oefeningen in analytische chemie verbonden. Dan volgen do studenten van prof. Gunning (één uur ’s weeks) de historia chemica van alcaloïden, aetheerische oliën, harsen, albuminaten en albuminoïden en wat daartoe behoort, benevens de leer der fermentatiën. Dit college heet organische chemie, ineen geheel anderen zin dan vroeger derhalve; toen werden alle C houdende lichamen daartoe gerekend, nu alleen diegenen, die niet of gedwongen in het wetenschappelijk systeem passen. Aan deze organische chemie zijn geene practische oefeningen verbonden (anders dan bij uitzondering). Wanneer de studenten inde pharmacie nu na deze colleges hun candidaats- of natuurkundig examen gedaan hebben, dan komen zij voor chemie alleen bij Prof. Gunning en hooren: 4 uur inde week Pharmaceutische Chemie, dat wil zeggen, Chemie van alle stoffen, die van pharmaceutisch belang zijn ook uiteen technisch en industrieel oogpunt. Dein de Pharmacopoea voorkomende stoffen staan daarbij op den voorgrond. De Pharm. wordt tevens ge. lezen. Yan de pharmaceutische Chemie is de speciale behandeling der galenica uitgesloten, daar Prof. Stoeder deze behandelt. 2 uur inde week (één semester) analytische chemie, waarin alle voor den pharmaceut belangrijke qualitatieve en quantitatieve methoden van onderzoek behandeld en gehoord worden. 2 uur inde week (één semester) Toxicologie, door Prof. Gunning hoofdzakelijk als gerechtelijke en hygieenische scheikunde behandeld. Deze drie vakken gaan gepaard met practische oefekingen; drie vierden van het tegenwoordig laboratorium zijn daarvoor bestemd; het overige en een nieuw gebouw, onmiddellijk grenzend aan het oude is voor prof. van ’t Hoff bestemd. Tot aanvulling van het bericht over het onderwijs inde pharmacie aan onze Nederlandsche Universiteiten

UITGEVER: D. B. CENTEN, AMSTERDAM. in N°. 20 diene nog de volgende mededeeling over Utrecht. De kosten voor de pharmaceutische studenten aan de üniversiteit te Utrecht zijn dezelfde als die te Amsterdam. Ook het noodige glaswerk moet door hen zelven bezorgd worden. De aangename hulp bij de studie wordt zeer geroemd door de 2 studenten (waarvan de een hulp-apotheker), die, behalve de aanstaande militaire apothekers voor Oost-Indië, het onderwijs bijwonen. HANDELSBERICHTE!!. 711. Cera Japonica zeer vast met neiging tot rijzen. Cort. peruv. rubr. wordt van dag tot dag schaarscher en men betaalt te Londen voor enkele collis, die nu en dan voorkomen, buitensporige prijzen ; aan andere markten is niets van goede kwaliteit te vinden. 01. cocos aanzienlijk in waarde gestegen; de voorraad is aan de hoofdmarkt zeer gering. Piper Hispanicum zeer schaarsch. Yan Sem. Anisi Alic. en Ital. alsmede van Succ. liquirit. Cassano ver. hadden eenige aanvoeren plaats, zoodat de dringende behoefte thans bevredigd kan worden. De stemming voor Sulph. Chinin. is flauw en de waarde is sedert het hoogste standpunt der jongste rijzing achteruitgegaan. A. M. & C. Pluygers. Rotterdam, 4 October 1878. Amsterdam, 29 September 1878. Weledele heerl Jk Vond het wel een beetje vreemd, zonder voorkennis genoemd te worden inde advertentie van den heer C. August, dato 29 September 1878. ’t Kan echter zijn nut hebben iets naders omtrent de zoogenaamde August-methode mede te deelen. De toestel bestaat uiteen gewonen witten bloempot, waarvan de opening bedekt is dooreen glazen plaatje, terwijl een doorboord goed passend houten deksel den pot sluit. De bloedzuigers bevinden zich inden pot met eene humusachtige aarde, welke vochtig gehouden wordt door het water, hetwelk zich ineen ondergeplaatst bakje bevindt. Reeds eenige weken heb ik aldus bloedzuigers bewaard zonder eenigen last van sterfte te hebben, zoodat deze methode waarschijnlijk wel te verkiezen is boven de bewaring in water. Hoogachtend enz. H. E.v. d. Plaats,

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden niterlijk Woensdag-morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrij dag-a vond hij den Uitgever. De arrondissements-rechtbank te Zwolle heeft dezer dagen veroordeeld den lieer J. H. Broedelet, apotheker aldaar, tot eene geldboete van ƒ 3, subsidiar een dag gevangenisstraf wegens het gereedmaken en atleveren vaneen drankje ten gebruike van het kindje van Yan der Gronden, lijdende aan lievige diarrhee, zonder hiervoor een recept vaneen geneeskundige te hebben ontvangen. (Geneesk. Cour. van 29 Sept.) De heeren W. Stoeder, benoemd tot buitengewoon en Dr. J. H. van ’t Hoff, benoemd tot gewoon hoogleeraar inde faculteit der wis- en natuurkunde aan de üniversiteit van Amsterdam, zullen hunne betrekkingen openlijk aanvaarden door het houden eener inwijdingsrede, de eerste op Dinsdag 8, de tweede op Vrijdag 11 October e. k., des namiddags te 3 uur, inde Groote Gehoorzaal van helix Meritis. De heer Dwars deelt in het September-nommer van Ilaaxman’s Tijdschrift eenige bijzonderheden mede betreffende de bepaling van kinine in sommige van hare zouten. Hij is door verschillende proefnemingen tot de conclusie gekomen, dat de officinale sulphas chinini al zijn kristalwater verliest door hem bij circa 100° C. tot constant gewicht te drogen (voor eene kleine proef is 1 a U uur voldoende), en dat aan het zout dan de formule (C2O Hs< Ns Os)2 Hs SO. toekomt. Zijne ondervinding komt overeen met die van Cownley (zie No. 40 van den 13den Jaargang van het Weekblad), terwijl de meeste andere scheikundigen beweren, dat de sulphas chinini bij 100° C. nog 3 mol. H2 O bevat, die hij eerst bij 120° C. verliest. De kinine werd door Dwars uit de zouten afgescheiden door bij de oplossing in verdund zwavelzuur in eene buret eene afgemeten hoeveelheid chloroform te voegen, en vervolgens kleine overmaat van natronloog of ammonia. Bij schudding werd de afgescheiden kinine in het chloroform opgeuomen, en dit na afzondering van de vloeistof verdampt. Het bleek hem, dat kinine uit eene oplossing in chloroform door verdamping verkregen en bij 100° C. gedroogd, hoogstens een gering bedrag aan hygroscopisch vocht kan insluiten, hetwelk in vrij korten tijd bij eene temperatuur van 110 tot 115° C. wordt uitgedreven en dan tot formule heeft C2O lU* N2 02. Eindelijk merkt hij op, dat, wanneer bij de beschreven methode chloroform door aether wordt vervangen, men, zooals hij verwachtte, onjuiste getallen verkrijgt. Door de oplosbaarheid van aether in water, en omgekeerd, komt men hier in andere verhoudingen. Jeruzalemsche zuiveringsthee, a 3 mark (ƒ 1.80) het paket, bestaat volgens Sc ha dl er uit grove spaanders guajakhout, van hars bevrijd.