is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 30, 24-11-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Jaargang. 24 November 1878. jj. 39

PfIARMACEUTISCfI WEEKBLAD

■voozb nsTßDEiaxi^.iiq-x). Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen. Redacteur; R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post, / 5,20. Advertentien: van I—s regels ƒ I,—, elke regel meer 20 Cts. en -UITGEVER: De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiter 1 ii k 10 Cts. voor een N°. van het blad. P) R HPM T C Mw , Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. ° * N T E N • Woensdagmorgen verwaebt b.j den Redacteur. AMSTERDAM. De Advertentiën ui terlijk Vrijdag-avond bij den Uitgever.

Mededcelingen. Ingezonden stukken. DB PB.AEMACIE OP DE PARIJSCHE TENTOONSTELLING. Het Repertoire de Plarmacie levert hiervan het volgende overzicht. Engeland. De Engelsche afdeeling van pharmaceutische produkten was aanzienlijk, maar daartoe behoorde eene fabrikatie, die in andere landen bij den apotheker eene uitzondering is, namelijk de gaseuze minerale wateren en bieren. Het Ginger-Ale, Sodawater, Lithiumwater, Stlterwater enz. zijn in Engeland voorwerpen van uitgebreiden handel. Eender huizen maakt jaarlijks 4 millioen flesschen en houdt 250 werklieden bezig. Eene zeer merkwaardige tentoonstelling was die der heeren Smith & C°. Alle opiumalcaloïden waren hier vertegenwoordigd, vooral de door Smith nieuw ontdekte (meconoïsine en gnoscopine). De zeldzaamste alcaloïden waren inden voim van monsters tentoongesteld, voor wier bereiding ware bergen van opium gediend hebben. Het huis Mac-Farlan gaf eene minder glanzende verzameling maar rijk aan zeldzame opium-alcaloïden. Om een denkbeeld te verkrijgen van de beteekenis dier fabriek diene dat aldaar jaarlijks 200 kilogram codeïne bereid worden. Allen & Uarlury zonden zeer smakelijke borstkoekjes en levertraan; Savory & Mo ore gelatinepraeparaten voor oogdocters, pankreatine, pepsine, zakapotheken en analytische toestellen ; Ric har cis on Hz C° gegranuleerde pillen; Kirby & O. goed bereide suppositorién; Burgogne, Bürbridges, CyriaxhCF., alsmede Bus cl & CO., citraten in zeer fraaie schubben, natuurlijke en kunstmatige essences en opbruisende zouten; Gerard fraaie pharmaceutische praeparaten; Morson & Son pepsine en zuivere chemicaliën. Amerika. Inde Amerikaansche afdeeling vonden wij eveneens de gaseuze medicinale wateren, de opbruisende zouten en gegranuleerde pillen. De hoofdpersonen waren hier Bolen & Bnrne, Rance Brothers & White, 1} armer & C°. In Amerika zijnde fluid-extracten zeer j in gebruik, namelijk tincturen, die eene hoeveelheid verte- j genwoordigen, welke met het gewicht der bewerkte ! zelfstandigheid overeenkomt Deze tincturen en granulen vulden de elegante apotheek, die Ti ld er & G°. met ( groote kosten inde Amerikaansche afdeeling opgebouwd | hadden. Schreffelin & C°. zonden pillen van eene zeer weeke massa, die met eene zeer glanzende Jaag gelatine omhuld en bijeengehouden wordt. De pil is noch een parel noch een capsule, maarde voordeelen zijn dezelfde en het produkt schijnt zich goed te houden. Poeders, in kleine, boven en onder gewelfde,

i schijven geperst, worden in Amerika veel gebruikt. De ! vorm laat te wenschen over. De eenige exposant van | alcaloïden en chemische praeparaten was White & C°. te New-York; hij zond morphine en zijne zouten, sulphas chinidini, strychnine, broomkalium, uitras bismuthicus. Italië. Inde Italiaansche afdeeling was vooral de Lombardijsche fabriek van chemische praeparaten zienswaardig. Hier bevond zich eene wetenschappelijke expositie van alle kina-alcaloïden en van hunne zouten. De Gebrs. Duf our zonden eveneens kina-alcaloïden, bovendien mannite-praeparaten. Pietro Leonardi te Venetië fabriceert medicinale gelatines met bepaalde doses, Ercole Pulz o ni tamarinde- extract. Spanje. Uit Spanje hebben de Gebrs. Fortuny, groote fabrikanten van amandelolie, de fraaiste produkten gezonden. In het algemeen kwamen in deze afdeeling slechts grove nabootsingen van Eransche specialiteiten voor. Borell & Miguel exposeerden Eucalyptuspraeparaten en capsulae medic., Comabella granules, Santa Cruz en Rubio Penz essencen. Portugal, Slechts de chemische producten en natuurlijke essencen van Serzedello & C°. en de gefabriceerde capsules van Magelhaes verdienen vermeld te worden. Zwitserland. Hier waren twee exposanten van moutextract, Wander en Bechaux, Oostenrijk. Vooral tandmiddelen werden hier aangetroffen. Grohs te Weenen zond verschillende gelatineuze medicamenten voor in- en uitwendig gebruik, Fumagalli tamarinde-extract, Poell essencen. Rosznyay te Arad vervaardigt kinine-pastieljes van middelmatig voorkomen, die eene groote lokale populariteit bezitten. Rusland. In Rusland fabriceert Tetz zeer weeke en zeer doorschijnende capsules met den naam van het geneesmiddel op het omhulsel. Zij moeten in afzonderlijke vakken inde doosjes bewaard worden. Idanoff bereidt desinfectiemiddelen. Denemarken koopt door de geheele wereld heen kalfsma- j gen op en zendt ze inden vorm van vloeibare leb weder I terug. Er bestaan aldaar zeer groote huizen, die aan deze industrie de bereiding en den verkoop van kaasen boterkleuren verbinden; de grootste firma is die van Hanse n. Zweden. De Zweedsche apothekers exposeerden gezamenlijk kunstmatige minerale wateren. Eene maatschappij ouder de namen Aseptin en Amykos verkoopt composities, waarvan boorzuur de basis is. Berkmann en Bur mester fabriceeren chemische en pharmaceutische produkten, poeders, capsules; een ander mout-

extract. Noorwegen exposeerde levertraan ■ het grootste huis is dat van Peter Möller. België. Hier is enkel te vermelden de expositie van Cornélis, wiens methode tot het bewaren van bloemen zeer merkwaardige resultaten geeft. Nederland MoutonenZoon exposeerden extracten, alcoholen en chemische produkten ; Sanders pankreatine en pepton in verschillende vormen. Uit China, Japan en Centraal Amerika, de koloniën, waren fraaie verzamelingen van drogerijen en vegetabiliën gezonden, maar weinig praeparaten. Uit Canada hadden eenige apothekers pillen, gecomprimeerde poeders, fluidextracten gezonden. De berichtgever meent, dat de Eransche phartnacie in niets behoeft onder te doen voor die van andere landen, maar dat het toch blijkt, hoe ijverig men moet voortgaan, om eene goede positie te behouden bij de vele concurrenten, die van alle kanten opdagen. PHAEMACBUTISCH PERSONEEL IN N.-INDIË. Men verzocht ons meermalen om eene opgave van het burgerlijk en militair pharmaceutisch personeel in N.-Indië. Vergeefs hebben wij getracht daaromtrent partikuliere berichten in te winnen, maar meenen als eerste poging het best te doen de opgaven uit den Regenngs-Almanak voor Ned.-Indië van 1878 over te nemen. Mochten daarin onjuistheden voorkomen, zooals wij reden hebben te vermoeden, dan vertrouwen wij, dat de betrokken personen ons deze wel zullen aanwijzen. Uit onze eigene aanteekeningen na den tijd der uitgave van den Almanak hebben wij zoo goed mogelijk tot heden aangevuld. Burgerlijke apothekers. banda. J. C. A. Lens, 8 April 1876 (tijd van uitreiking der acte van vergunning tot uitoefening der artsenijbereidkunst in N.-Indië). Batavia. E. E. Nauta, IS Nov.*lBsB; —J. JST. Zelisse, 29 Juni 1864; E. G. C. A. Waitz, 24 •April 1871; S. J. Wolff, 8 Dec. 1872; O. Clarus, 26 Juli 1877; -- J. G. Milius, stads-apotheker, secretaris der Plaatsel. Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Firma's: E. Göring & Co.; E. E. van Houtrijve; R. R. Nauta; Eatlikamp & Co.; Waitz & Co.; N. Zelisse. buitenzorg {Batavia). G. van Meeteren, 28 Aug. 1871; G. E. E. Maecker, 5 Xov. 1875. cheribon. J. J H. Smeenk, 1 Mei 1877. djokjakauta. J. van Gorkom, 18' Maart 1865; W. van der Haar, 7 Maart 1870. padang. E. van Muijen, 21 Mei 1877.