is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 32, 08-12-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15' Jaargang. 8 December 1878. ? ff”. 32.

PHARMACEUTISCe WEEKBLAB

■VOOIB IKTZB # Yoor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen. Eedacteur: R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen.

Prijs per Jaargang, franco per post,/ 5,20. UITGEVER: De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Advertentiën: van I—s1—5 régels ƒ 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van bet blad. D. B- , C E N T E N , Woensdag-morgen verwacht hij den Redacteur. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag-avond bij den Uitgever.

Mcdedcelingen. Ingezonden stukken. DE AMSTERDAMSCHE UNIVERSITEITS-APOTHEEK. De gemeenteraad van Amsterdam zal binnen weinige dagen het voorstel in behandeling nemen, om het zoogenaamde aan zijne tegenwoordige bestemming te onttrekken en er den zetel in te vestigen van de nieuwe Amsterdamsche Universiteit. Yoor hen, die met de lokale toestanden onzer hoofdstad minder goed bekend zijn, diene tot toelichting dat dit //Oudemanhuis”, hetwelk oorspronkelijk een deel uitmaakte van het St. Pietersgasthuis (Binnengasthuis), gelegen is tusschen den Kloveniersburgwal en den Achterburgwal en van weerszijden door eene met zinnebeeldige figuren versierde poort toegankelijk is. Na het jaar 1745 werd dit gebouw veranderd ineen Proveniershuis, waarin oude lieden tegen geringe vergoeding werden opgenomen. Ongeveer eene eeuw later werd zijne bestemming opnieuw gewijzigd; eenige zalen werden als ziekenzalen in gebruik genomen en het schoonste gedeelte van het gebouw tot zetel van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten ingericht, terwijl het //Museum van der Hoop” daar ook eene geschikte plaats vond. Door de stichting vaneen nieuw gebouw voor de Akademie van Beeldende kunsten staan sinds een paar jaren vele zalen van het Oudemanhuis ledig en Burgemeester en Wethouders van Amsterdam stellen thans voor door gepaste veranderingen, waartoe zeer zeker ook eene naamsverandering van de toegangspoort zal belmoren, het geheel tot Universiteits-gebouw in te richten. Afgescheiden van deze nieuwe bestemming heeft echter het hooger onderwijs sinds eenige weken reeds zijne tenten in dit gebouw opgeslagen. Aan de Model-apotheek der Amsterdamsche Universiteit werden er eenige zalen tot tijdelijk verblijf aangewezen en de hoogleeraar Stoeder' heeft er zijne collegies in galenische pharmacie en recepteerkunst reeds in geopend. *) Allen die tot dusverre het voorrecht hadden om deze zoo uitmuntend ingerichte gelegenheid tot practische vorming der aanstaande pharmaceuten te bezichtigen, zullen voorzeker met onzen wensch instemmen, dat de model-apotheek, die thans als logeergast daar ter plaatse een onderkomen heeft gevonden, weldra de réchten van blijvende bewoner zal verkrijgen. De ruime, aangenaam verlichte en gemakkelijk toe*) Door 18 pharmaceutische en 36 medische studenten worden thans deze lessen gevolgd, terwijl nog 18 aanstaande artsen wegens gebrek aan ruimte en tijd voorloopig niet kunnen geplaatst, doch spoedig daartoe inde gelegenheid zullen gesteld worden.

gankelijke lokalen, waarin de model-apotheek en het laboratorium thans zijn gevestigd; de zeer doelmatige inrichting; de geschikte ligging inde onmiddelijke nabijheid van het binnengasthuis, dat de aangewezen afnemer is van de bereide geneesmiddelen, en de kalme en riante omgeving te midden vaneen zeer druk en bevolkt stadsgedeelte, dit alles moet zoowel op de studeerenden als op hem wien het onderwijs werd toevertrouwd een gunstigen invloed uitoefenen en bij beiden zoowel den lust tot wetenschappelijken arbeid verhoogen als aan het aangenaam samenzijn bevorderlijk zijn. De toegang tot de apotheek en het laboratorium is, gelijk reeds vermeld is, door de zoogenaamde Oudemanhuispoort, dezelfde weg die naar het //Museum van der Hoop” leidt. Langs eene kolossale, grootendeels als tuin aangelegde binnenplaats komt men in eene vestibule : en het opschrift boven het hek, waarmede een zijgang is afgesloten, wijst ons al dadelijk den weg aan, dien wij volgen moeten om een kijkje in dezen nieuwen tempel van Aesculaap te nemen. Door dezen gang, waarin wij ter linker zijde eene deur ontmoeten, die toegang geeft tot de studeerkamer van den hoogleeraar, komen wij spoedig in het voorlokaal, dat tot model-apotheek is ingericht. Deze ruime, 16,6 meter lange en 5,1 meter breede en evenredig hooge zaal met wit marmeren vloer, wordt door vier groote vensters niet slechts overvloedig verlicht, maar heeft tevens een vriendelijk uitzicht op dein groen gedoschte binnenplaats. De pharmaceut, die hier binnentreedt, gevoelt zich al dadelijk op zijn terrein en benijdt inde stilte deze keurige inrichting, die in zoo menig opzicht bij zijn eigen apotheek gunstig afsteekt en getuigt dat het plan met veel takt en zaakkennis is opgemaakt en ten uitvoer gelegd. De recepteertafel staat inde lengterichting van de zaal en biedt plaats aan voor zes laboranten, die elk over eene ruimte van één meter kunnen beschikken, terwijl het eene uiteinde van deze tafel dooreen grooten lessenaar met laden wordt ingenomen, waarop en waarin alle benoodigdheden worden aangetroffen, die betrekking hebben zoowel op tectuur en signatuur der geneesmiddelen, als op de administratieve werkzaamheden, waarmede de eenmaal tot apotheker bevorderde student dient vertrouwd te zijn. leder laborant vindt op de hem aangewezen plaats een los eikenhouten, van randen voorzien werkblad en eene recepteerbalans met bijbehoorend stel gewichten. Het aantal milligram-balanseu bedraagt in het geheel vier, die op gelijke afstanden van elkander tusschen de anderen geplaatst zijn. De milligram-balansen zoowel als de recepteer-balansen zijn van eene inrichting tot

het vaststellen van het juk voorzien; de eersten bevinden zich allen in glazen kastjes met schuifraam en lade; bij de anderen belmoren losse glazen dekkastjes, die gedurende de werkzaamheden er vanaf worden genomen. Bovendien zijn nog een paar kleine tareerbalansen (bovenwegers) aanwezig. Onder het mahoniehouten dekblad van de reeepteertafel bevinden zich de laden, waarin kurken, papier, spatels, schaar en tareerbakje met hagel bewaard worden en zes kastjes ter berging van verschillende mortieren, vijzels, saniteits- en glazen maten en mensuurglazen, trechters, pillenmachines met toebehooren enz. De achterwand van deze kastjes is van mat glas, zoodat alle voorwerpen, die er in bewaard worden, duidelijk gezien en te voorschijn kunnen gehaald worden. De kasten met de standflesschen en potten voor de geneesmiddelen zijn als gewoonlijk achter de werktafel geplaatst. Tusschen beiden is eene ruimte van 1,5 meter vrijgelaten, een afstand, die naar onze meening, als alle laboranten aan het werk zijn, eer te smal dan te breed te noemen is. De kasten beslaan eene lengte van 8,3 meter bij eene grootste diepte aan het onderste gedeelte van 0,5 meter, en zijn geheel van mahoniehout in sierlijken vorm vervaardigd. Alle vakken kunnen door keurig bewerkte roldeuren worden gesloten. Het onderste of diepste gedeelte der kasten springt eenigszins vooruit en is bestemd voor de berging van medicijnflesschen, doozen, potten enz., aetheerische olieën, stropen en een groot gedeelte der simplicia. De bovenste ruimte is in verschillende afdeelingen gescheiden tot plaatsing van extract- en zalfpotten, wijd- en nauwmonds stopflesschen, de vergiften der lijsten A en B en de rest der simplicia. De kruiden, bladen, wortels, gomharsen enz. zijn allen in blikken doozen bewaard, welke in mahoniehouten laden sluiten, die vaneen wit porseleinen knop met ingebranden naam voorzien zijn. De standflesschen zijn van zwaar glas (ten deele anactinisch) met hoekig geslepen dekselstoppen en hebben evenals de extract- en zalfpotten een wit émailschild met zeer duidelijke zwarte blokletters en een sierlijken hoekigen goudrand. De vergiftkast vindt hare plaats aan het eene uiteinde van dezen opstal en is in tweeën verdeeld. Bij het openen van de roldeur ontmoet men eerst een vak met flesschen, die allen met de letter B zijn geteekend> en komt vervolgens aan eene afzonderlijk gesloten kast, waarin alleen de vergiften van lijst A geplaatst zijn. Alle potten, flesschen en laden zijn voor iec v vak naar hunnen inhoud alphabetisch gerangschikt en na afloop der werkzaamheden wordt het geheel, door dichtschuiven en sluiten der kasten, aan den invloed van licht, lucht en stof zooveel mogelijk onttrokken. Daar de bovenste