is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 34, 22-12-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet op recept maar als handnering, ten einde bij de bestaande concurrentie eene zekere basis te hebben, om zich tegenover de cliënteele te kunnen verantwoorden. Onzes inziens kan bij eene dergelijke wijze van afleveren niet dezelfde prijs voor het gereedmaken bedongen worden als voor het afleveren op recept. Wij stellen dat men daarvoor in elk geval de laagste categorie neme. Berekent men nu den prijs der kinine op heden a 55 ets, de gram en bijv. het gereedmaken van 25 pillen op 15 ets., van 50 pillen op 20 ets., dan komt men tot de volgende slotsom: 25 X 0)65 = 1,625 gram sulph. chinini a 55 ets. de gram ƒ0,90 gereedmaken in" poeder . . . . . . -0,15 ƒ1,05 50 X 0,065 = 3,250 sulph. chinini a 55 ets. de gram ƒ1,79 gereedmaken – 0,20 ƒ 1,99 d.* is. gemiddeld 4 ets. per pil voor 50 pillen en daar beneden. Voor verzilverde pillen 45 ct. per pil. Het nieuwe kina-alcaloïde, door Dry gin inde laatst overblijvende moederloog van Hydrochloras Chinini et Urei ontdekt en door hem Cinchonichine geheeten (zie ]N0. 32), wordt door hem als volgt beschreven: Het is uiterst gemakkelijk oplosbaar in chloroform (cinchonine moeilijk), moeilijker in aether, maar toch veel beter dan cinchonine. Uit eene spiritueuze oplossing wordt het door water inden vorm van kleine glanzende rhombische plaatjes neergeslagen en bij vrijwillige verdamping van zulk eene oplossing scheidt het zich in groote rhombische tafelen af, die ook met het ongewapend oog goed kunnen herkend worden. Het neutrale (bij het aannemen vaneen tweezurigen aard der kina-alcaloïden: basische) sulphaat is even moeilijk oplosbaar als het overeenkomstige sulphaat van kinine (dat van cinchonine is gemakkelijker oplosbaar) en kristalliseert in als glas glanzende, niet verweêrende naalden, die zich inde richting der bijassen splijten. De cinchonichine houdt zeer sterk kleurstoffen gebonden en bij een groot gehalte daarvan wordt het sulphaat gemakkelijk opgelost en kan daaruit inden amorphen staat verkregen worden. Kookt men zulk eene onzuivere oplossing met door chloorwaterstofzuur gezuiverde dierlijke kool in eene reageerbuis, dan kristalliseert het zout plotseling uit. Kaliumsulfocyanaat brengt m eene oplossing van het zuivere zout na 15 uren een korreligen, onder den microscoop min of meer gekleurder! neerslag voort. Dry gin vond in sulphas chinini 6 pet. cinchonichine, in hydrochloras chinini minder en zooveel te minder naar gelang het zout witter was. Om de cinchonichine uit de stroopdikke bruine moederloog van Hydrochloras Chinini et Urei te verkrijgen, lost men de moederloog in water op en slaat het alcaloicle neder door in overmaat te verzadigen met ammonia liquida. Het uitgewasschen en gedroogd bezinksel wordt met aether behandeld, vervolgens in zoo weinig mogelijk chloroform opgelost en de oplossing afgefiltreerd van de grootendeels onopgelost gebleven cinchonichine. Na verdamping van het chloroform brengt men het alcaloïde in sulphaat over en zuivert dit wedét door omkristalhseeren. Indien de door chloorwater en ammonia ontstane geelachtige neerslag na eenigen tijd eene grijsgroene kleur aanneemt, moet het alcaloïde nogmaals door middel van ammonia afgescheiden, in spiritus opgelost, aan vrijwillige verdamping overgelaten en het residu met aether afgewasschen worden. Door Power wordt de volgende reactie vermeld, die Wellcome als kenschetsend voor emetine heeft opgegeven. Terwijl de meeste alcaloïden met hypochloris calcicus eene roode kleur geven, ontstaat er bij emetine eene geel-oranje of gele citroenkleur. Men verkrijgt deze gemakkelijk door ineen porseleinen schaaltje een droppel solutio hypochloritis calcici op emetine te doen

vallen: de reactie wordt bevorderd door bijvoeging van een droppel azijnzuur of vaneen zwak zuur; chloor zelf bewerkt de reactie niet, De kleuring verschijnt zelfs met een droppel eener oplossing van emetine 1 op 5000. Indien het alcaloïde vermengd is met andere zelfstandigheden, moet men het aan alcalische (niet aan zure) vloeistoffen onttrekken door middel van chloroform, amvlalcohol of benzol: De reactie kan toegepast worden om de waarde van verschillende soorten van ipecacuanha te bepalen. De emetine, afgezonderd uiteen gram van den wortel van CepAaëlis Ipecacuanha W., tot fijn poeder gebracht volgens de methode van Flückiger, neemt de kenmerkende gele kleur aan met de oplossing van het hjpochloriet. Deze methode bestaat in het vermengen van het ipecacuanhapoeder met kalk en eenige droppels water. Na indroging op het waterbad en uittrekking met chloroform, wordt het Altraat ineen porseleinen schaaltje verwarmd, hetwelk eenige droppels azijnzuur bevat. Het bijna kleurloos residu vertoont de reactie van emetine. • De wortel van Richardsonia scahra L. is ook wel opgegeven als emetinebevattend. Het residu na eene gelijksoortige behandeling vertoont echter de emetinereactie niet. Door de rechtbank te Groningen zijnde heeren R., kooplieden aldaar, ieder tot ƒ 15 boete veroordeeld* wegens het verkoopen van Airy’s geneesmiddelen. In het November-nommer van het Rharm. AtcTiw deelt Vielhaher eene nieuwe methode mede voor de bepaling van het cyaangehalte in Aqua amygdalanim amararum. Eene gewogen of gemeten hoeveelheid van het water, hetwelk men op zijn cyaangehalte onderzoeken wil, wordt met in water gesuspendeerd magnesiumhydroxyde zwak alcalisch gemaakt, vervolgens één eenige droppels oplossing van kaliumchromaat en dan zoolang eene ’/io zilveroplossing bijgevoegd, dat het gevormde roode zilverchromaat niet meer verdwijnt. Bij voorzichtig werken kan men het gemakkelijk zoover brengen, dat van de tot praecipitatie noodige zilveroplossing nauwelijks een droppel te veel genomen wordt. Het verkregen resultaat stemt met dat der gewichtsanalyse overeen. Het einde der reactie is even gemakkelijk te zien, als bij de analoge chloorbepaling; ook is de geringe troebeling door het magnesiumhydroxyde veroorzaakt, niet in het minst hinderlijk om het einde te herkennen. Heeft men soms te veel zilveroplossing bijgevoegd, dan kan men met Vio chloornatrium-oplossing terugtitreeren. Het magnesiumhydroxyde (magnesiahydraat) wordt bereid door de oplossing vaneen magnesiumzout met kalium- of natriumhydroxyde neer te slaan, en na volkomen uitwasschen, nog vochtig met gedestilleerd water vermengd, in goed sluitbare flesschen bewaard. Door de flesch te schudden, verkrijgt men telkens eene voldoende hoeveelheid magnesiumhydroxyde in het water gesuspendeerd. De inwerking van het magnesiumhydroxyde op zilvernitraat bij aanwezigheid van kaliumchromaat geschiedt eerst, nadat al het chroomzuur zich met het zilver verbonden heeft, evenals versch gepraeeipiteerd zilveroxyde (met magnesiumhydroxyde in overmaat) door kaliumchromaat in zilverchromaat omgezet wordt. Sesquicarbonas ammonicus heeft volgens v o gier de volgende samenstelling: NH.HCO. + CO}«k en is dus eene moleculaire verbinding van ammoniumhydrocarbonaat met ammoniumcarbaminaat. Hetgeen er na verweering dezer verbinding achterblijft, is enkel ammoniumhydrocarbonaat: NH* H C Oa, hetwelk langzaam verdampt. Na het bezetten van Bosnië door Oostenrijk is de eerste door de regeering geconcessioneerde apotheek in eene der plaatsen, Seragewo, gevestigd.

Persoonlijke aangelegenheden. 15 December overleden de heer J. Garrer, apotheker te Leiden, inden ouderdom van 55 jaren. Openlijke correspondentie. De heer N. C. M. G. te U. wordt voor ’t laatst herinnerd, binnen 8 dagen remise te zenden, ten einde te voorkomen, dat zijn naam voluit in ’t volgend nommer vermeld worde. D. B. Centen. Ad ver ten tien. i§io 3i o ■*£ 03 s- O O G O z-, '—' 0 U"* cü -Li -*-* o = ft *S S > ."2 S | ij "2 <5 £"o ' c Mb S SJ3 V. . o S, S> S I '.lifll 1 | S Sïifls7 » * g. s.|| i-isl-s. I I ■n QJj 'g w§öl>'g o “ r-H 5 t, M W S > Pa M UJ J -eo o I .O Cj co TH S-§ _ ( 0 j*> ,ms• c 2 2 C0 «S 0> G :G5 « P N HftJ £ bo -- od --* > *- • . -*J O—l 91 *,« C \ 0 Ö ■Z3 .'S~Ë|'d:Pc M *1 g g Mo S mm^m rH . S ® « °.g « ■ O « 060 P. -BS ¥ 9 a.sedflö2 o B l J W ü £H 0 Ö 3 i- r—i rW fc> é g jmmta y* ®| 5- p o 0 1 « g*3 W)-i3 £-a ft tn tI®3M S. I I § w V 8 g3® g 8 ~ )*•» ■; ÏCT* o> '"O >■ O fjT\ rt 1 s-°| ïS,= * §j; *-g m1 i P 253 1e • m -ö Mö 5 a Ia **t ,»»> ec o “ § W 0 S ’B F-g s :g“js o ® M ■And _G Ö O ~ I S^»«oM S ■ "TÏ 8 "O a—l I TJ Oa| « 1 *2 02 SM 5 ®»|SII -S 1 s| 3 c j rs c0a.0.0t.,00 S rh»3 d'3E,-S3 'Ö CT3 gftQsS,?gSg|gt;J | S6p!z;S3 i Of ® II s flj O 0) H H O 1 X rL 4 to-s *3 lom 0 a ■ Lj +e « ni q £j “ 1v S ÖO.S o o Sh g s.• g=s I g-- s g # 0 öSS | I . PÖ Q P^,S;SbD *i 2* 0 o O @ i 1 & g t—t rÖh"'o^“ê--S«gll 'DM S 2Üs I5 é s « *iH pq g 1 ca fc. bcra T3 t> H |J.I •“ S-9 S fIÖ 0 !z: f -g, -Sg -s s ®-a ■ i» V QDO s g* V §£.g,S +5 | '■'N# 03 m OCS & a,l|g’s:fe|-2 Ö^iS <■» % 3 > > 0 O » • Soh -Q =s> , s.sg>g§s ■MM += *> _i ».>IS 2 ÏÏ 11 ®® m 13 o "T3 Co'rHy_, —< fTm 2“a o c J S ftï'Ö S— £ ft.s, 3 *s ®-s 00 ■ . s. J c S -S o w o te fl en ' rj c g .§ „o 15 os iü 0 :s 1 “181 § cd 60 §i-s-2|.>c3sm ® ca .3 ISI i-°a I-| 113 *J J= ’G ® ®c 0 ra o sla 0 >o'3cf> . •■Ö a ®-£P'2 la 0 I I f-S 0 al5 -g’3B 'ö s*a ►* 2=l i*H I 9 53 Ta h e ‘2 O bo Q m o S "G *« ISo 'ö ® siie|!11nflw L a-e £a g 0 o CU O c c3 O 0 tD-C a O r£3 bDPd N