is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 36, 05-01-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijvoegsel tot het Pharmaceutisch Weekblad 5 Januari 1879.

ADVEBTENTIEN. Verschenen bij D. B. CENTEN te Amsterdam: de tweede, vermeerderde druk van OPWIJRDA’S iS(i,iost*’eSf’ prijsbepaling/ der recepten, met eene prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen, en een fBfARMEE roor inde apotheek verlangde wetenschappelijke onder'toekint/en. Gecartomieerd met linnen rug. Prijs HO Cents. Op ontvangst vaneen postwissel a 8ê Cents, franco toezending door het geheele land.

V- /• b>e ondergeteekende betuigt haren B®*"™ DANK aan allen, die zoovele blijken van belangstelling en deelneming gaven, bij de ziekte en het overlijden van haren Echtgenoot. Wed. J. IDEMA—de Geoot. Amsterdam, 28 December 1878. |jß|l>> Inde Gemeente Aagtekerke (Zeeland) komt met 1° Januarij 1879, wegens vertrek van den tegenwoordigen titularis de betrekking van GEMEENTE-GENEESHEER vacant. Sollicitanten worde bij deze ongeroepen; terwijl inlichtingen te verkrijgen zijn bij den i Burgemeester. Op eender hoofdplaatsen van Java, w gezonde luchtstreek, wordt verlangd een geëxamineerd APOTHEKER, de beste getuigschriften kunnende overleggen. Verzoeke brieven en bescheiden, onder Motto JAVA, franco aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. T, W. van der Meulen, Apotheker te Leeuwarden, vraagt tegen 1° Maart a.s. een ADSISTENT, INTERN, wien tijd tot studie gegeven kan worden. 1 Cd, Bergacker, Apotheker te Wageningen, vraagt een bevoegd ASSISTENT, met goede testimonia, Tegen primo Febr. a.s. wordt inde Buiteii-Gasthuis-Apotheek verlangd een bevoegd, geroutineerd RECEPTARIUS, tegen conditiën mondeling te bespreken. Adres liefst persoonlijk of met franco brieven, aan den Apotheker J. A. v. GARSTEN, in voornoemd Gasthuis. Tegen 1 Februarij ’79 verlangt men ~ _ ineen Apotheek te Amsterdam een geëxamineerd LEERLING P. G., en van goede I getuigschriften voorzien. Adres Letter P., aan den Boekhandelaar J. CASPAEUS DEECKMEIEE, Vijgendam, te Amsterdam. i Een gehuwd geëxamineerd Apotheker van de P. G. en middelbaren leef- { tijd, zonder kinderen, wenseht als Provisor of bij een Geneesheer ten platte lande GEPLAATST te worden. Reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven, onder Letter R,, bij den Boekhande- j laar A. A. W. BOLLAND te Goes. Een Jongmensch, volkomen met de receptuur bekend, zoekt spoedig PLAATSING in Zuid-Holland of ineen der omliggende plaatsen. Brieven franco, onder de Letters Q. R., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch P. G. bevoegd vol- : gens de O. W. verlangt PLAATSING j tegen Mei ineen drukke Apotheek als Eecep- j tarius. Adres franco brieven, onder Letter W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, Apothekers-Bediende (N. W.) zoekt PLAATSING in eene Apotheek, waar tevens handel in Verfwaren gedreven wordt. Men adresseere zich met franco brieven, onder Letter U., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

EXT E R N. Een Assistent Q. W. goed vertrouwd met Receptuur, Defeotuur en Commissiewerk, zag zich gaarne Februari of iets later GEPLAATST. Goede getuigschriften kunnen overgelegd worden. A.dres s, v. p. liefst met opgave van conditiën, onder Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. | Uit de hand te koop: De volledige APOTHEEK met Toonbanken, Genees- en Verloskundige Instrumenten, Medi-I camenten enz., nagelaten door den heer C. A. | PAULI, inleven Genees-, Heel- en Verlos| kundige te Putten o/d Veluwe. I Te bevragen met franco brieven bij den j Notaris PLIESTER te Putten. ! VOORIOOPIG BERICHT. ! Op nader te bepalen dag zal eene APOTHEEK (HUIS en geheele Inventaris) verkocht worden. Deze Apotheek is sedert jaren gevestigd in eender grootste dorpen van Limburg en het | Huis is geheel nieuw. Voor verdere informatiën wende men zich franco of in persoon bij Mr. J. STAREEN, Advokaat te Maastricht. Augnst-Methode. Geen doode onder de levende geen doode over de post. Aan mij gezonden een reclame van , een geacht Apotheker uit Rotterdam: de beestjes kropen onder deu deksel door, bij diezelfde reclame eene bestelling van Honderd Bloedzuigers. Ik zond ZEd. een anderen Toestel met massief mahoniehouten deksel, extra mooi gepolitoerd alzoo blijf ik aansprakelijk voor de reclames Aansprakelijk voor de Toestellen. Aansprakelijk voor sterfte, wanneer men de doode over de post zendt. Vervolg der Toestellen, 60e Toestel Dirksland, 61e Eindhoven, 63e Geraert, 63e Enschede, 64e de Rijp, 65e* Harlingen, 66e Nijmegen, 67e weêr uit Enschede met een schrijven per Briefkaart: zend mij nog een toestel van 50 stuks met 50 Bloedzuigers gevuld, het is voor een collega in Pruisen Einde Dec. ’7B'. Hoogachtend, C. AUGUST. Haarlemmerdijk, Nieuw N®. 1, Amsterdam. Ëlastieke Russische Capsules met OL. BICINI, OL. JECORIS ASELLI ; en BALS. COPAIVE, van R. TAETZ & Cie. Met 01. Ricini in doosjes van 4, 6 en 8 stuk. n « Jecoris As. // n 12 en 24 (/ « " Bals. Copaive n n 12, JBen 24 n Recommandeert aan Heeren Apothekers met een aanmerkelijk rabat de Hoofddepothouder voor Nederland, P. HAKMES, te Maastricht. MAGAZIJN VAN APOTHEEKBENOODIGDÏÏEDEK 1 VAN W. ROBERTSOI te Rotterdam. MICROSCOPEN van Carl Zeiss volgens prijscourant van Zeiss zonder verhooging• BALANSEN en GEWICHTEN van Becker's Sons tegen fabrieksprijzen. MAXIMAAL THERMOMETERS voor artsen, goed gecontroleerd. Prijscouranten, ook van Carl Zeiss, gratis verkrijgbaar.

Teercapsulen (ronde) . . de duizend / 4,50 Apiolcapsulcn id. . , de honderd » 2,50 Copahu Capsulen (ovaal) . id. n 0,90 Terpentijnolie Capsulen (ronde) id. // 0,60 Ether Capsulen (ronde) . id. // 0,80 Granulen van Acid. Arsenicos (1 milligr.) de duizend n 2,50 Granulen van Arsenias Sodae (1 milligr.) id. // 2,50 Granulen van Digitalinc (i milligr.) de honderd // 0,50 Pillen van Blaud (verzilverd) de duizend n 2,50 Pillen van Vallet id. id. u 2,50 , Trochisci Bals. Tolut. . . per kilo // 2,25 Trochisci Chlorat. Potass. (rosé) id. // 2,50 worden a comptant geleverd door J. DEMELINNE, Apotheker te Maastricht. J. fiüOüTONiZÖNEN BLIJVEN VOORTDUBEND VEBKOOPEN : . Acidum Salicylie., Acet. Morph., Bromkalium, Chinetum, Extr. opii, Hydrochl. Morph., lodkalium, Opium, Pulvis opii, Salicyl. natric. Sulph. chin. en alle chininzouten. Zij verkoopen van andere artikelen uit, wat nog voorhanden is, en wachten daarop gaarne aanbiedingen in. GÉROLSTMMR WATER IS VOOBHANDEN BIJ Wed. G. X. ROOBËBOOM. Amstel 140. AMSTERDAM. MINERAAL WATER-SIPHONS worden gerepareerd en na reparatie met perspomp en manometer beproefd bij J. W. GILTAIJ, Fabrikant van Physische Instrumenten te Dordrecht. hh- Fabrikanten worden verzocht met de toezending der defecte Siphons NIET te wachten tot het voorjaar, daar dan door de groote drukte in deze reparatie eene spoedige aflevering onmogelijk wordt.

E. LEYBOLD S NACHFOLGER te Keulen. Cl _ |u ' |j g J| '■J S) \ I / \ | | i I V I \ H fl " « . 2 : 1 J S -ï »J sa | i II «s jj i Ia & sjöJës** ■ i \ / *sl: i Ia /■ I \ I S S! SS S»< <■# I I \ ï hI- «J S r I I 38§5 * – | I | g « £ illllilllfciiiiß fix ’S Verbeterd model, zooals ze in gebruik zijn aan de Model-Apotljpk der Amsterdamsche Universiteit. BALANSEN draagkracht in elke schaal 100 gram gevoelig voor 5 Milligr. ƒ 16,95 1 " " " " 350 // // ,/ 10 // // 19*72 " • " " 500 // // // 15 // „ 31,63 Ig; ~T " " " " 1000 // ,/ // 30 // // 34,17 (3- s MILLIGRAM-BALANSEN in glazen kast gevoelig | milligram. . ... m 34, I| S " zonder // // „ 1 n .... n 18,*47 J ‘ in groote hoeveelheden voorhanden bij onzen uitsluitenden Agent c. Th. liariiis. Cioiuhche Singel 104 Rotterdam.

•#. e. aajlrers. Singel bij het Koningsplein, No. 494, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers-Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou-Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie-en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumen ten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-j Peintures voor Navelbreuk, Zwangeren en! Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, DU-. Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels,! Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen, Capsules, IJsma- j chines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancptkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha enPergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Ge- , neesmiddelen, Etiq, Vernis, welke ook het j goud duurzaam conserveert.

P- ĥ