is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 36, 05-01-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maandblad voor Toegepaste Scheikunde,

bevattende Mededeelingen uit liet gebied der Toegepaste Scheikunde voor het Algemeen. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA. 3de SERIE. Iste JAARGANG. 1876/78. Prp« pet* Jaargang, met geclassificeerd Register en deelsontslag f 2,46.

INHOUD: N°. 9. Het overdek over Amerikaansche papieren boordjes enz. Onderzoek van specerijen (peper, kaneel, kruidnagelen, foelie) op onvervalschtheid. Het vastmaken van leien. Vertinning van koperen voorwerpen. Onoplosbaar kleefmiddel voor couverts enz. Brumatalijm. Kleuren op Chineesche gereedschappen. Hooibeschuit. Middel om eieren lang te bewaren. Koude vertinning met bijvoeging van roggemeel. Vervalschingen van gemalen meekrap. Schoonmaken van oude schilderijen in olieverf. Bronskleuren op hout, glas en metaal. ~ Chemisch zuiver tin. Vijlen te scherpen. Meel tot asch te brengen. Aanwijzing van moederkoorn in brood en meel. Vuilgeworden kwik te zuiveren. Vergulding op kristal. Vuurontstekers. Verschil tusschen barnsteen en copal. Schoorsteenbrand blusschen met zwavelkoolstof. Onderzoek van geel was op deugdelijkheid. Zwavelzure magnesia bij de suikerfabrikatie. Aluinhoudend buskruit. Ohloropercha. Middel tegen vochtige wanden. Den bodem eener flesch te doen afspringen. INHOUD: N°. 10. Bereiding eener nieuwe vezelstof uit hopranken. Onderzoek van boter. Het wegnemen van den onaangenamen reuk van voorwerpen van gevulcaniseerd caoutschouk.— Middel tegen bladluizen. Middel tot voorkoming van de huiszwam. Aanwijzing van vrije mineraalzuren in handelsprodukten. Barnsteenzeep. Lipowitz’ licht smeltbare metaallegeering. Het bruineeren der geweersloopen, Het zuiveren van ranse boter. Poeder om te klaren. – Vloeibare witte lijm. Zeer hjn zwart lak. Duurzaam ijzerbindsel. Zwart sraeltkleursel. Anilinelak voor stanniol en tinnen capsules. Insectenpoeder. Scheerzeep. Herkenning van gegalliseerde wijnen. Oleo-margarinekaas (Kunstkaas). Bindmiddel voor petroleumlampen. Blik een hoogeren glans te verleenen. Raapkoeken en de bepaling hunner waarde. Zelfontbranding van steenkolen in schepen. Waterdichte stof voor decoraties. Den kurksmaak aan wijnkurken te ontnemen. Onderzoek van raosterdmeel. Conserveeren van drinkwater. Middel om het filtreeren in verband met het luchtledige te bespoedigen. Methode om bij instrumenten van staal de hardheid na het slijpen te behouden. Het gebruik der vleesohpekel. IJzer tegen roesten te bewaren. Plesschenglas. Celloïdine. Glanzende vergulding en verzilvering. Behandeling van vloeibare koolwaterstoffen voor gasbereiding. De ondergeteekende, door aankoop eigenaar geworden van bovengenoemd Maandblad, zal zorg dragen, dat de loopende Jaargang zoo spoedig mogelijk compleet zij en de verdere uitgave geregeld worde voortgezet. Het aantal voorhanden Ex. van dezen Jaargang is niet groot. AMSTERDAM. MS. CEIWSEI%\ Uitgever.

STOOMFABRIEK ■V-A.3ST PEPERMUNT. JUJUBES, * G. van Voornveld & C”., SPUISTRAAT 145. AMSTERDAM. Pepermunt en Jujubes van zuivere kwaliteit en aangenamen smaak worden H.H. Apothekers tot onderstaande prijzen aangeboden: Hollandsche Pepermunt . . . 50 c. p. K°. Engelsche dito ... 60 c. // dito dito dubbel sterk 70 c. // Blanke, roode en drop Jujubes. 60 c. ff Drop Jujubes met ammoniac zout 70 c. n Paté de guimauve in torentjes. 100 c. // Verder Staal- en Santonine-flikjes, pulv. en Elect. gummi Arab. etc., etc., tot zeer billijke prijzen. Bij groote quantums lagere prijz en. MAGAZIJN van Mcdieijnglas, chemische, pharmaceutische Apparaten, ütensiliën, enz. Voorradig de BECKER’S SONS BALANSEN, gewijzigd door Professor Stoeder, zooals ze door ons aan de model-Apotheek der Universiteit alhier zijn geleverd; alsmede alle andere soorten BALANSEN, BOVENWEGERS of TOONBANKBASCULEN, GEWICHTEN, enz. Alles tot fabrieksprijzen. Amsterdam, J. B. DELIUS & C°. Geldersche Kade M3333. EENIGE AGENTEN voor Nederland en de Overzeesohe Bezittingen van Wilhelm Bitter te Bielefeld, Eabriekant van Stoom-Apparaten, persen, enz. W. VAN RIJSWIJK Wzn NATUURL. HER. & MEDIC. WATERHANDEL VOORSTRAAT. DORDRECHT. ontvangen: Ems Kranchen, Kessel & Victoria Water, zoo per HEELB als HALVE KRUIKEN.

M. van Lissa firma A. van Emden. Kalverstraat 26 Amsterdam. PHYSISCHE INSTRIiraTEi ENZ. ENZ. Agent van Seibert & Krafl te Welzlar || voor MIKROSKOPEN. Depot van Dr. L. Eger te Weenen voor Mineralogisclie en Zoölogische Praeparaten en Verzamelingen. _ ij Agent van C. Rodig te Hamburg voor MIKROSKOPISCHE PRAEPARATEN. Correspondent van Lenoir & Förster te Weenen van; Chemische Apparaten, Wandplaten, enz. OPWIJRDA’B WERKEN, j Verschenen bij I). B. CENTEN, te Amsterdam; \ LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK OP DE PHARMACOPOEA NEERLANDICA EDITIO II– I MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN I liiiAweasiei ei ilggiiaaei. Prijs ƒ 1.90; fr. p.p. ƒ 2.—; Gteb. ƒ 2.30 fr. p.p. ƒ 2.45. ALGEMEENE EN BIJZONDERE BECEPTEEBKUNST. (Ars formulas medicus praeseribendi et prucpurundi.) TEN DIENSTE VAN ARTSEN en APOTHEKERS. Naar onderscheidene bronnen en in verband met het Graramengewicht bewerkt. IN VERBAND GEBRACHT MET DE Pharmacop. Neerland. Edit. 11. Tweede Druk. Prijs ƒ 1.60; fr. p.p. / 1.70.

ECHTE MINERAALWATEREN alle bekende soorten voor Tafel- en Medici- : naai gebruik. Wederverkoopers genieten een aanzienlijk rabat. N. BRENKMAN & O». Hoofdagenten der Nassau Seltersbron te Ober-Selters, Scheepmakershaven, N°. 37 te Rotterdam.

Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam: KORTE INHOUD DER Pharmacopoea Neerlandica Editio li. Prijs ƒ 1.25; fr. p.p. ƒ 1.35.

• Ferge & Lembeck _ 'KJ Amslenlam, Damrak 80. ra|_ tmjict I rj| iÉÉir en Magazijn pa g| *®==S==aa P VAN ALLE |A- -M. I^ Chemische, Pharmaceutische, Physische Instrumenten en Benoodigdheden. Specialiteit voor inrichting van compiccte Apotheken, Chemische Laboratoria en Physische Kabinetten binnen den kortst mogelijken tijd. Balansen en Gewichten. Geïllustreerde Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. BECKER’S SONS. Westzeedijk W°, 43, 45, 47, en 4a. ROTTERDAM. có S § s JL SS 3 "lfflï|P «past}*. S c» s .S S ë —— r B sm * S. A w / X w 2 l3 || f| •' \ I £3 § ® "" " BECKER’S SONS nieuwe PHARMACEUTISCHE BALANS, zoo als door hen gefabriceerd voor de Model-Apotheek der Universiteit te Amsterdam, Balans voor 100 gram gevoelig voor 5 Mg. f 19, n ii 350 n // ff 10 // ff 31. // // 500 ff // // 15 « » 34.50 t| * // 1000 // // // 30 // ff 27.— — Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.