is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 37, 12-01-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apotheker S. Lycklama a Nyeholt te Bolsward, die mij als een bewijs zijner ingenomenheid met dit denkbeeld, nevens een negental meest vaderlandsche Pharmacopoeën uit verschillende tijdperken, ook een elftal bijna alle hollandsche boeken over de apothekerskunst in vroegeren tijd toezond. Ik heb dit geschenk aan de üniversiteits-apotheek met een warm woord van dank aanvaard, dat ik ter zijner tijd met niet minder toewijding in het openbaar wensch te richten aan iederen vaderlandschen pharmaceut of iederen Nederlandschen pharmaceutenkring, die mij uit hunne verzamelingen een en ander voor dit nuttige doel zouden willen afstaan. Mocht dit echter inden boezem der laatstgenoemden bezwaren opleveren, dan ware een afstand in bruikleen bf zelfs eene mededeeliug der titels al een zeer nattig werk, waartoe ik met aandrang opwek. Amsterdam, 5 Jan. ’79. W. Stoedeb. Hager vestigt de opmerkzaamheid op de praeparaten, die er van de Emser bronnen inden laatsten tijd inden handel gebracht zijn, bestaande in Emser broil-ZOllt inden vloeibaren (opgelosten) staat en in Emser pastieljes. Het Emser Ironzout inden vloeibaren staat is eene volkomen heldere, kleurlooze vloeistof vaneen zoutachtigen, zwak alcalischen doch niet onaangenamen smaak met een zoutgehalte van 6,7 pet.—lso Gram dézer vloeistof komen overeen met 3 liter water der Victoriabron en zij bevat werkelijk al de zouten, die Fresenius inde Yictoriabron bij zijne analyse aangewezen heeft. Dit bronzout inden vloeibaren vorm wordt alleen door de administratie der König Wilhelms Felsenquellen te Ems vervaardigd, die tevens eender eigenaars is van de voornaamste bron, de Yictoriabron. De Emser pastieljes worden zoowel door deze administratie als door de Königliche Brunnenverwaltung te Ems vervaardigd. Op de etiquetten zijnde verschillende fabrikanten aangeduid. Het fabrikaat der Königliche Brunnenverwaltung draagt een strook met //Staatscontrole'5. De machinaal vervaardigde Emser pa stiel ij es der administratie overal van vorm, 3 c.M. lang, 1,7 cM. breed, zuiver wit met den stempel //Ems” bevatten de bestanddeelen van het Emserzout benevens suiker en een spoor pepermuntolie. Die ooit Ems bezocht en de keurige inrichting der bronnen aldaar waarnam, zal overtuigd zijn, dat aan de bereiding der bovengenoemde praeparaten de meeste zorg besteed wordt. Om natriumsulpliaat in natrinmearbonaat aan te wijzen, brengt men een gedeelte van het zout tot poeder en voegt zoolang azijnzuur bij, totdat het opbruisen ophoudt;- alsdan schenkt men de vloeistof af en wascht het overblijvende met eene nieuwe hoeveelheid azijnzuur af. Het onopgeloste is natriumsulphaat, hetwelk men drogen en wegen kan om de hoeveelheid van het bijmengsel te bepalen.

Weléd. heer Eedacieur! ■ Naar aanleiding mijner hierachter geplaatste advertentie heb ik de eer UEd. mede te deelen, dat, bij mijn laatste bezoek aan de fabriek, de fabrikant mij attent maakte op de groote verbeteringen door hem in de fabriek aangebracht en de strenge controle, die er inde fabriek heerscht omtrent de sorteering, waarbij alle- fleschjes waar de minste fout in aanwezig is, vooral aan de halzen, als afgekeurd vernietigd worden, en tevens ook gelet wordt op de later zoo lastig te verwijderen kleine stukjes glas tegen den binnenwand; ook de . groene kleur van de half witte soort is veel verminderd. Niettegenstaande de vele verbeteringen in het fabrikaat heeft hij toch de prijzen aanmerkelijk lager kunnen stellen. De fabrikant deelde mij mede, dat het zijn streven is het medicijnglas, dat over het algemeen inden laatsten tijd veel verbeterd is, zoo volmaakt mogelijk af te leveren, zonder den prijs te behoeven te verhoogen, waarom ik mij beleefdelijk voor aan- of opmerkingen aanbevolen houd, om die onder de aandacht van den fabrikant te kunnen brengen.. Het aanbrengen van verbeteringen en het verlagen van prijs kan alleen eene vergoeding vinden in groote afleveringen, waartoe ik hoop dat talrijke afnemers mij in staat zullen stellen door mij hunne orders toe te vertrouwen. De ovale flesschen met gerande horst, eene nieuwe soort, als flacons zeer aan te bevelen, zullen voortaan bij mij ook voorhanden zijn, in nette en sterke qualiteit, waarvan de prijs een weinig hooger is dan de gewone soort. * Hoogachtend heb ik de eer te teekenen ’s Gravenhage, UEd. Dw. Dienaar, 7 Januari 1879. J. H. van de Wetering. PEPSINE VAN DR. PEIEDERIOH WITTE, In het Januari-nommer van Ea axm a n1 s Tijdschrift voor de Pharmacie in Nederland komt een vergelijkend onderzoek voor van de Pepsine van Witte met die van 11. A. Lemkes, door dr. E. A. van der Burg, hoogleeraar te Leiden, dat tot het navolgende i/jEindbesluit" geleid heeft: dat de Pepsine van Witte op gecoaguleerd eiwit en vezelstof zeker geen minder oplossend vermogen uitoefent, dan de Pepsine van Lemkes, Yan het verslag van dit onderzoek zal door ons gaarne, op franco aanvraag, zoolang de voorraad strekt, een exemplaar franco worden toegezonden. Verder deelen wij mede, dat wij ons voorbehouden, te doen onderzoeken of deze Pepsine Witte voortdurend blijft beantwoorden aan de volkomen gelijkheid, en welk onderzoek bovengenoemde hoogleeraar van der Burg welwillend op zich genomen heeft. Deze Pepsine Witte is uitsluitend verkrijgbaar voor Nederland en zijne koloniën bij de firma Looijen en van Bijter t te Nijmegen, terwijl dit als kenmerk

van waarborg op elk fleschje door ons wordt uitgedrukt I en (zonder verbinding) wordt aangeboden tegen de na' volgende prijzen: in fleschjes inh. 5 gram per fl. ƒ 1,80 // // // 10 // // // // 2,50 // // // 50 // n // ii 11,50 // // h 100 „ // n n 22,50 Ook zal door ons weldra Vinum Pepsini Witte verkrijgbaar gesteld worden, waarvan één deel 25 deelen fibrine oplost, Looijen en van Bijlert. 'Nijmegen, Januari 1879. Dooreen apotheker Doeks te Harpstedt bij Bretnen wordt geannonceerd: //Dr. med. Doeks zacht werkend plantenmiddel tegen maagkramp en zwakke spijsvertering/’ Waarschijnlijk eene nieuwe uitgave van het middel van Fr. Doek te Barnstolf (Hanover), hetwelk ik in 1865 onderzocht en bevond niets anders te zijn als water, bezwangerd met komijnolie, waarvan de flesch met 2 liter inbond a ƒ 12 verkocht werd. In Frankrijk zijn voor bet verven van kinderspeelgoed de volgende kleurstoffen verboden : Scheele’s groen, Schweinfurtergroen, loodwit, chromaatgeel, koperzouten, vermieljoen. Tot beantwoording der vraag in N°. 35 omtrent de samenstelling van Eau des Fées en van Allen s world Ban Restorer ontvingen wij mededeelingen uit de //Mediciniscbe Specialiteiten van Capaun-Karlowa (18 78) ; „Eau des Fées: Oplossing van deelen onderzwatfVeligzuur loodoxyde, 3 deden onderzwaveligzuren natron, ,/7| deelen glycerine en 88 deelen water. (120 gram /./voor 6 francs). nHair-Reslorer van Allen te New-York; Eene troebele //vloeistof met 2 pet, loodgehalte. En uit Oskar Dietzscb, Nahrm. und Getranke; „Eau des Fées: eene oplossing van 3,5 pet. lood//nitraat met een weinig gepraecipiteerde zwavel en met //water, dat door Eau de Cologne geparfumeerd is (Hager). //Allen's Flair-Bestorer: 300 gram oplossing van //6,250 gram loodsuiker met 75 gram glycerine en //4,500 gram zwavel, die door gevormd zwavellood //zwart gekleurd is (Wittstein). Persoonlijke aangelegenheden. De apotheek, door de Weduwe van den heer de Groot te Rotterdam met behulp vaneen provisor gedreven, wordt vanaf 1 Januari j. 1. voortgezet door den heer J. de Groot Kzn., die tevens de gelegenheid aanbiedt tot onderzoekingen van levensmiddelen op hunne waardebepaling (drinkwater, melk, bier, wijn enz.), van behangselpapier, verfstoffen enz. op schadelijke bestanddeelen. De heer C. Rademaker te Culemborg heeft zich geassocieerd met den beer L. Otten, vroeger apotheker te Bergutn; de zaak wordt voortgezet onder de firma Ms. Rademaker.

Ad verten tlën. * • Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, inden ouderdom van ruim 57 jaren, mijn geliefde echtgenoot ISAACUS JOHANNES CASPARUS VAN VELSEN. Wed. I. J. C. VAN VELSEN S. H. DE JONG. Amsterdam, 3 Januari 1879. De ondergeteekende betuigt zijn opregten dank aan allen, die hem op den 31 Dec. 1.1. hunne BELANGSTELLING betoond hebben. A. KLUIT Az. Dordrecht, 10 Januarij 1879. MS**1 Op eender hoofdplaatsen van Java, gezonde luchtstreek, wordt verlangd een geëxamineerd APOTHEKER, de beste getuigschriften kunnende overleggen. Verzoeke brieven en bescheiden, onder Motto JAVA, franco aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

j Cd. Bergacker, j Apotheker te Wageningen, vraagt een bevoegd ASSISTENT, met goede testimonia. Mons en Grijseels, Apothekers te Haarlem, vragen een alleszins bekwaam en bevoegd ASSISTENT, IN- of EXTERN, tegen voordeelige conditiën. PROVISOR^ Ineen Apotheek in Amsterdam wordt door overlijden van den eigenaar zoo spoedig mogelijk verlangd: een bekwaam PROVISOR. Adres franco, onder Letters A. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. IjagS** Een geëxamineerd Drogist in België, geruimen tijd inde pharmacie werkzaam geweest en daarvan de beste getuigschriften kunnende produceeren, wenschte in eene Apotheek in Ned.-lndië GEPLAATST te worden. Brieven onder Letter C., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. i

SffiSfiST*" Een Jongmensch, met de receptuur WW bekend, kan INTERN GEPLAATST worden met tijd voor studie, in eene Apotheek te Amsterdam. Brieven franco, Letters E. P., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. &UÊBE"’’ Een geëxamineerd ongehuwd Adsistent Prot. Godsdienst, op middelbaren leeftijd, van de beste testamonia voorzien, wenscht met primo Februari als Iste Bediende of Provisor GEPLAATST te warden, ook bij een Doctor ten platte lande. Adres franco, onder Letters W. 8., aan den Uitgever D. B CENTEN, te Amsterdam. EXTERN. Een Assistent O. W. goed vertrouwd met Receptuur, Defectuur en Commissiewerk, zag zich gaarne Februari of iets later GEPLAATST. Goede getuigschriften kunnen overgelegd worden. Adres s. v. p. liefst met opgave van conditiën, onder Letter A., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam.

fffUST de Gemeente Aagtekerke (Zeeland) is, wegens vertrek, de betrekking van GEMEENTE-GENEESHEEB. opengevallen. Sollicitanten worden bij deze opgeroepen. Wegens het gemis van Geneesheeren, ook in naburige Gemeenten, bestaat er voor hem die zich te Aagtekerke vestigt, uitzicht op een ruim bestaan. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. AFOTHEEE. Een gevestigd Apotheker wensoht eene Bollede APOTHEEK in eene der groote steden met het HUIS te huren met het recht voor een vastgestelde som alles later te koopen. Uitvoerige opgave van receptuur, winkeldebiet, buspraktijk enz. worden ingewacht onder Letters Z. IJ. X., met franco brieven, bij den Boekhandelaar JAC. VAN DER MEEE, te Deventer.