is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 38, 19-01-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derneming heeft zich reeds boven den staat eener proefneming verheven en kan voortaau voor een vast gegronde landhuishoudkundige industrie gehouden worden.” R. J. v. T., drogist alhier, beklaagd van wormkoekjes en laurierkerswater verkocht te hebben, zonder daartoe bevoegd te zijn, werd gisteren morgen vrijgesproken, op grond dat het bewijs in deze niet wettig en overtuigend geleverd was. {N. v.d. D.) De Italiaansche professor Giuseppe Javilli bereidt sinds eenigen tijd in zijn laboratorium chemisch zuiver Ferrum reductum en lodetum ferrosum. Om deze praeparaten goed te bewaren, vult hij er glazen buisjes mede, die hij vervolgens dichtsmelt. Elk buisje bevat I—2—3 gram en meer. Het voordeel dezer buisjes bestaat daarin, dat geen lucht kan toetreden, zoodat de praeparaten onveranderd blijven en verder dat elk buisje eene nauwkeurig afgewogen hoeveelheid bevat. Het innemen is zeer gemakkelijk ; men behoeft slechts de punt van het buisje af te breken en den inbond op een ouwel uitte storten. Wil men de praeparaten met levertraan innemen, dan schudt men de dosis direct op de levertraan inden lepel. Filippium en Decepium zijnde namen van twee nieuwe metalen, door Del a font aine ontdekt. Pepsiimm liquidura aromatisatura (Bireth). If: pepsini pnlverati 16,500, acidi hydrochlorici 3,700, glycerini 177,100, aquae naphae 236,0 amygdalarum amararum 2,0. Men lost de pepsine in het water met het zuur op, filtreert de vloeistof en voegt er vervolgens do zelfstandigheden bij, die men met de vloeistof wil verbinden. Benitoas ferricus (hydroferridbenzoaat), eerst aanbevolen voor de bereiding van Oleum jecoris aselli ferratum, is later op zich zelven in gebruik gekomen, voornamelijk in pastieljes met suiker in doses van 100 tot 200 milligram drie- tot viermaal daags. De bereiding geschiedt als volgt. Bij 100 deelen ammonia liquida, verdund met 1500 deelen gedestilleerd water, worden gevoegd 37 deelen gekristalliseerd benzoëzuur (langs den natten weg bereid) en 60 deelen azijnzuur van 1,040 soort, gewicht of zooveel noodig is tot neutralisatie. Men brengt bij de heldere vloeistof langzamerhand 72 deelen solutio chloreti ferrici, met 100 deelen water verdund. Het gevormd praecipitaat wordt na verloop vaneen dag op een linnen doek verzameld, met koud water afgewasschen, dan door uitpersing van het grootste }

deel water bevrijd en op eene matig warme plaats gedroogd. Men verkrijgt 60—62 deelen. De formule van het (basisch) zout is: Fes (OH> (C? Hs 02)3 +6H- O. Volgens Jaillard onderzoekt men gcrailiuiliolic op hare echtheid, door 6 droppels der olie in 5 c,MJ. van een 70 percentigen spiritus te brengen en om te schudden. Bij zuivere olie volgt dadelijk eene heldere oplossing ; daarentegen geeft vervalschte een troebel mengsel. Eene eenvoudige methode voor bet onderzoek van ammonia liquida op brandige (pyrogene) bestanddeelen bestaat in het volgende. Men verzadigt de ammonia liquida in overmaat met zuiver verdund zwavelzuur (hetwelk vooraf met kaliumpermanganaat onderzocht is) en voegt er nu eenige droppels kaliumpermanganaat-oplossing bij, zoodat de vloeistof een weinig gekleurd is. Nadat dit alles bij de gewone temperatuur een half uur gestaan heeft, mag het niet ontkleurd zijn. Zuiver ammoniumsulphaat toch werkt niet reduceerend op kameleonvloeistof. De methode is voor het handelsprodukt bijna te scherp. Zwavelkoolstof wordt te Parijs gebezigd lob het llusschen van schoorsteenbranden. In 1878 zijn door de pompiers 251 branden op de 319 met zwavelkoolstof gebluscht. Het blusschen geschiedde onmiddellijk. Men hebbe zich te wachten voor het inademen der gassen: zwaveldioxyde en kooldioxyde, die bij de verbranding van zwavelkoolstof ontstaan. De werking der zwavelkoolstof is gelegen in het opnemen van zuurstof en inde vorming der genoemde onbrandbare en voor het onderhouden der verbranding ongeschikte gassen. De pompiers bewaren de zwavelkoolstof in hoeveelheden van 100 gram in niet geheel gevulde flesschen, voorzorg noodzakelijk wegens de sterke uitzetting van de zwavelkoolstof bij verhooging der temperatuur. Om calciumtarlraat in ongezuiverden wijnsteen te bepalen, lost men den wijnsteen in chloorwaterstofzuur op en praecipiteert dan met bijtenden kali of natron. Deze methode geeft een voldoend resultaat, indien de te onderzoeken wijnsteen geen calciumsulphaat bevat; is dit echter het geval, dan wordt het onjuist. Een zeker middel om al het calciumzout inden wijnsteen te bepa- . len, bestaat, volgens Scheur er-Kest7l er, daarin, dat men al liet wijnsteenzuur van den wijnsteen in het calciumzout overbrengt. Men lost den wijnsteen in chloorwaterstofzuur op, filtreert de oplossing, verzadigt haar met bijtenden natron, en slaat eindelijk neder met chloorcalcium. Het bezinksel wordt gewasschen, gecalcineerd en de hoeveelheid gevormd calciumcarbonaat bepaald. Aan den anderen kant calcineert men eene afgewogen hoeveelheid van den wijnsteen en bepaalt in het residu den kali door titratie.

Men verkrijgt op deze wijze twee gegevens, waaruit men de hoeveelheden kaliumhydrotartraat en calciumtartraat inden wijnsteen berekenen kan. De zuivere kleurstof van orleans (vruchtbrij van Bixa or eiland) huxine geheeten, is door Etti door verschillende behandelingen met spiritus, natriumcarbonaat en eindelijk met chloorwaterstofzuur (om haar uit de natriumverbinding af te scheiden) uit het handelsprodukt in donkerroode kristallen met een zweem naar het violette en metaalglanzend verkregen. De kristallen zijn lange vierhoekige plaatjes, die bij 175 176° C, smelten en bij hoogere temperatuur verkolen. Zij knersen bij het wrijven en worden electrisch. Zij zijn onoplosbaar in weinig, uiterst weinig in aether, moeilijk in spiritus, benzol, zwavelkoolstof en ijsazijn. Chloroform en kokende spiritus nemen meer daarvan op. Zuivere huxine wordt zelfs bij lange bewaring inde lucht niet veranderd. Bij 120» C. gedroogd, levert zij bij de analyse cijfers, die tot de formule : C2s H34 05, leiden. Volgens Tauret heeft pelletierine, het alcaloïde uit Cortex granati tot formule; CieHiaNCL, en komt dus in elementaire samenstelling het naast bij atropine: Cis Hi? NOs, en conhydrine: CJ6 Hl5 NOs. In verschen wortelbast zal het alcaloïde voor 0,6 °/0 aanwezig zijn en volgens Fransche geneesheeren is het werkelijk het werkzame beginsel van den granaatbast, hetwelk echter, indien men op zijne samenstelling zoo nabij atropine let, met omzichtigheid za"i moeten toegediend worden. Met betrekking tot kunstmatig en honig, door Dietzsch in zijn werk over vervalsching van voedingsmiddelen aangehaald, merkt Hager op, dat het hem werkelijk gelukt is dezen te bereiden en misschien zal het ook anderen gelukken. De bereiding blijft echter, zegt hij, ffünserseits ein ewiges Geheimnis.” Onder den naam van lithon zijn twee tandmiddelen bekend. Vroeger was het tinctura gelsemii (volgens Hager), later eene oplossing van 0,050 lithiumphosphaat in 4,0 brandewijn. Openlijke correspondentie. De apotheker uit het Noorden zond ons het bedrag van den tweeden termijn der afbetaling, zijnde f 25, welke gelden wij weder aan den hoogst gecontribueerd hebbende, den heer M., hebben toegezonden, vertrouwende op den bepaalden tijd verder inde gelegenheid gesteld te zullen worden ook anderen de geleende som te kunnen remitteereu. ekbatxjm in N°. 37. Blz, 2, kol. 3, regel 26 van hoven staat //dit jaar,” moet zijn: //het vorig jaar.”

vertes» tsëit. Utrecht, 17 Januari 187 9. Welgemeenden DANK breng ik aan allen, van wie ik op den 1° dezer belangstelling mocht ondervinden. J. H.>AN HAEINXMA. msêmr Inde Gemeente Aagtekerke (Zee- land) is, wegens vertrek, de betrekking van GEMEENTE-GENEESHEER opengevallen. Sollicitanten worden bij deze opgeroepen. Wegens bet gemis van Geneesheeren, ook in naburige Gemeenten, bestaat er voor hem die zich te Aagtekerke vestigt, uitzicht op een ruim bestaan. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester. HjWjSC"’ Op eender hoofdplaatsen van Java, gezonde luchtstreek, wordt verlangd een geëxamineerd APOTHEKER, de beste getuigschriften kunnende overleggen. Verzoeke brieven en bescheiden, onder Motto JAVA, franco aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

fflaggy*1» Een ziek zijmle Apotheker in Z.H. vraagt een geëxamineerden APOTHEKER, of iemand met de bevoegdheid van HÜLP-APOTHEKEE. Liefst direct zich aan te melden met bijvoeging der conditiën onder de Letters V. V., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wfei,l‘ Te Leiden ineen particuliere Apotheek wordt verlangd tegen Mei, en zoo noodig eerder, eene Vrouwelijke ADSISTENTE, INTEEN, liefst eene die reeds eenigen tijd ineen Apotheek is werkzaam geweest. Eranco brieven, Letters A. C., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. receptaeius. Een bevoegd Eeceptarins, P. G. goede testimonia zoekt PLAATSING IN- of EXTEEN. Offertes met opgaaf van salaris onder Letters B. Z., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam,

APOTHEEK. A. VAN DE GOORBËEG Jr., Apotheker te Delft, verlangt met April e. k. een bekwaam BEDIENDE. I:ïceïtaêjïïs7 Een Jongtnensch P. G., bevoegd volgens de O. W., verlangt PLAATSING tegen April of Mei, als IN- of EXTEEN, gewoon aan drukke receptuur waar te nemen. Adres met franco brieven, Letter D., met opgaaf van conditiën, aan den Boekhandelaar J. VAN OEL Jr., te Delft. agßfr* T°geri 1 Mei a.s. wordt te Amsterdam TE HÜUE aangeboden een net ruim WINKELHUIS, met ruime WONING, waarin sedert verscheidene jaren eene Apothekers-affaire wordt uitgeoefend. Huurprijs/700 per jaar. Brieven franco, onder het Motto „HUIS”, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

In eene der grootste steden van Z.H. wordt TE KOOP aangeboden eene solide APOTHEEK, welke steëds een ruim bestaan heeft opgeleverd en op eenen goeden stand gelegen is. Reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven onder Letter H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. VOOKLOOPIG BERICHT. Op nader te bepalen dag zal eene APOTHEEK (HUIS en geheele Inventaris) verkocht worden. Deze Apotheek is sedert jaren gevestigd in eender grootste dorpen van Limburg en het Huis is geheel nieuw. Voor verdere informatiën wende men zich franco of in persoon bij Mr. J. STAREEN, Advokaat te Maastricht. MIKBOSKOOPTE KOOP gevraagd. Brieven met opgave van prijs aan den Boekhandelaar J. B. HüBEE, te Groningen.