is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 42, 16-02-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijvoegsel tot het Pharmaceutlsch Weekblad 16 Februari 1879.

ADVEETENTIEN. Magazijn van Medicijnglas, Chemische, Phamacentische Apparaten, ütensiliën enz. Voorradig de Reekers Sons RAÜLAMSEM, gewijzigd door Professor STOEDEE, zoo als ze alleen door ons aan de Model-Apotbeek der Universiteit alhier zijn geleverd; alsmede alle andere soorten BALANSEN, BOVENWEGERS of TOONBANKBASCULEN, GEWICHTEN, enz. ALLES TOT FABRIEKSPRIJZEN, J. B. IHMIS & C«. Amsterdam, Geldersche Kade, M. 20—33. Eenige Agenten voor Nederland en Overzeesche Bezittingen van WILHELM BITTER in Bielefeld, fabrikant in Sfcoomapparaten enz.

lïcrklsofï & Co., Leidschestraat CC 77, Amsterdam, vragen tegen 1° Mei a.s. als Ie Bediende EXTERNE een alleszins bekwaam RECEPTARIUS, van goede getuigschriften voorzien, tegen ruim salaris met jaarlijksche verhooging. Ineen der steden van Zuidholland, aan het spoor gelegen, wordt een PROVISOR gevraagd. Brieven franco, Letters B. Z,, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. W. S. Visser, Apotheker te Lemmer, vraagt 1° Mei a.s. een bevoegd ADSISTENT, van goede getuigschriften voorzien. Jacobus Polak firma Z. P. POLAK, Apotheker Weesperstraat te Amsterdam vraagt met Maart of April a.s. als ASSISTENT, een Jongmensch, liefst Hulp-Apotheker, die zeer geoefend en vertrouwd is inde receptuur.

—— I Ineen Apotheek ineen der provincie-steden vraagt men tegen 1° April of Mei een bekwaam ASSISTENT. Brieven franco, Letters G. G., aan den Uitgever D. B. CENTËN, te Amsterdam. €. H. van Ankuui, Apotheker te Groningen, vraagt 1° Mei a.s. als ASSISTENT een Jongmensoh, van de P. G. |j die flink geoefend is inde receptuur. Ineen Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd een bevoegd ASSISTENTINTERNE, van goede getuigen voorzien, tegen 1° Maart of later. Benige uren daags vour lessen of studie zijn disponibel. Franco aanbiedingen worden ingewacht onder Letters H. H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Op eender hoofdplaatsen van Java, gezonde luchtstreek, wordt verlangd een geëxamineerd APOTHEKER, de beste getuigschriften kunnende overleggen. Verzoeke brieven en bescheiden, onder Motto JAVA, franco aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. S. E. Wiarda, Apotheker te Harlingen vraagt, door verandering van betrekking van zijnen tegenwoordigen Bediende, tegen primo Maart of later lEMAND volkomen met dé receptuur bekend. (INTERN). Brieven franco. Een geëxam. Leerling-Apotheker zoekt met primo Maart of eerder PLAATSING ineen Apotheek, bij voorkeur met Drogisthandel. Brieven franco, onder Letters A. B. C. aan den Boekhandelaar HOUTSMA, te Joure.

' APOTHEEK! Een bekwaam Bediende, O. W. biedt zich aan, tegen primo Mei, als EXTERN, ineen soliede Apotheek, zonder baspraktijk. Franco brieven, onder Letters L. F., bij den Boekhandelaar H. KUIPERS, te Leeuwarden. 'HM?"’ Ren Adsistent N. W. van goede testimonia voorzien, zag zich gaarne tegen April EXTERN, GEPLAATST. Brieven franco, Letter M., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. JSjISS*» Een Jongmensch, P. G., netjes en nauwkeurig recepteerende, en van goede informatiën voorzien, zoekt tegen 1° Mei PLAATSING in eene Apotheek, INTERN, met een weinig vrijen tijd, of EXTERN. Reflecteerende gelieve men zich onder Letter K., te adresseeren aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

_ : Ben gecxam. Leerl.-Apotheker, vere soheidene jaren achtereen in dezelfdbetrekking geweest zijnde en van goede getuigschriften voorzien, wenscht zich tegen Mei a.s. te VERPLAATSEN. Brieven franco, onder /Letters L, A., bij den Boekhandelaar W. E.-J-. TJE ENK LLINK, te Zwolle. Ben geëxamineerd LeerlingyApotheker zag zich gaarne in Rotterdam GEPLAATST. . .- .b Brieven onder Letter M. M., aan den Uitgever D. B. GENTEN, te Amsterdam. Een vrouwelijke Leerling-Apotheker, reeds verscheidene jaren. in eene Apotheek werkzaam, zag zich gaarne tegen Juni of later VERPLAATST. Adres onder N°. 707, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Illgsp8* Een Leerling-Apotheker (Nieuwe iW&fir Wet) zag zich gaarne met Mei als EXTERN, GEPLAATST. Brieven franco, met opgave van condities onder Letter S., bij de Hof-Boekhandelaren C. VAN DOORN & ZOON, te ?s Gravenhage. Een Jongmensch, geëxamineerd LEER-L ING-APOTHE K ER, P. G. zag zich gaarne VERPLAATST. Brieven franco, met opgave van conditiën onder Letter H., bij den Boekhandelaar G. ÏHEOD. BOM, Kalverstraat 17, Amsterdam. APOTHEEK. TE KOOP in eene der Noordelijke provinciesteden, alwaar een zeer beperkt getal Apothekers gevestigd is, eene zeer soliede APOTHEEK met degelijk HUIS, LABORATORIUM en TUIN, op eender beste standen. Inclineerenden adresseeren zich, brieven franco, Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Te koop aangeboden: Eene APOTHEEK, die een goed bestaan oplevert, gevestigd in 'een der Universiteitssteden van óns‘land. Men gelieve zich te adresseeren onder Letters Z. A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. . . Plattelandsch Apotheek te koop. Terstond te aanvaarden een compleete plattelandsch APOTHEEK ...met .toebehooren tegen hoogst billijken- prijs. Franco brieven, onder Motto SPOED, aan de Heeren ALTENA & KEOON, Apothékers, Utrecht. T E K O O P: Weegt diep kg. cm. mm. 26.00 een rood koperen Fornuis Ketel 57 57 14.00 // dito // // // 38 49 8.00 // geel // // Bekken 23 24 5.25 // n // Bekken 27 45 4,75 // // // // zw. vert. 22 40 3.25 // // // // 22 45 2,50// // // // 6.00 // rood koperen Fornuis Ketel 38 30 5.00 voor stoom met Pijpen 31,50 een rood koperen Ketel 40 64 u // // Destilleerketel (Standerd-model) met houten bekleedsel. Een Uitdampschaal rood koper en vertind voor stoom met houten bekleedsel en prachtigen Vijzel. 1,30 3 rood koperen Kookpannen. Te bevragen onder Letters J. P. W., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam.

Maandblad voor Toegepaste Scheikunde, bevattende Mededeelingen uit het gebied der Toegepaste Scheikunde voor het Algemeen. ONDER REDACTIE VAN 11. J. OPWIJEDA. 3de SERIE. Iste JAARGANG. 1876/78. Prijs per Jaargang, met geclassificeerd Uegister en deelsomslag f 2,410 franco p.p. INHOUD: N». 11. Koffie-extract. Vloerbestrijking. Barnsteen vernis. Milori- of Staalblauw. Vloeibaar bluscbmiddel, Vernis (eo-en het roesten van bet nirr _ vr|) ,van asch-' Melkanalyse. – Verbleekt schrift te voorschijn te brengen. – Caragheen (lersch mos) als bindmiddel bij de bereiding van briquetten. – Onderzoek Jvan' schellak oS ver valschmg met colophomum. Platma-amalgama s. Bepaling van de hars en het zetmeel m het papier. Marmeren voorwerpen schoon te maken Salicvlznur in bier Zuivering van waterstofgas. – Zouten hoogst fijn verdeeld te verkrijgen. Herkenning van spiritus. – Zwavelzuren natron te ontdekken in koolzuren natron. – Verdelging van houtwormen Mangaanlegeenngen. – Fuchsme m wijn. – Loodvergiftig’.ng door molensteenen. – Onderzoek van chocolade op bijvoeging van vreemde, zetmeelhoudende bijvoegsels.” – Vernis gelük’aan eaomschoukverms. – Kiemen uit schapedarmen. – Alizarmekarmyn. – Goedkoops lijm voor glas of porselein en metaal. – Onderzoek van geraniumolie on zuiverheid UNiIUUD: NO. 12. Gebruik van zwavelzure magnesia als bijprodukt in mmeraalwater-fabneken. Fnbrikatie van kunstmatige steenen Kleefstof bii de fohrlKf.V v„n .tuf l ,•* ;Z^iamW°l ~ H°UtCement -De redUCtie °f ontkleuring Van indigo do°r ~ I--end glas. -Ld en“ X v^tnVzoogïaUe De Jaargang 1876/78 is hiermede compleet. De kleine voorraad compleete Ex., twintig, maakt een spoedige opgave wenscheliik No. 1 van den nieuwen Jaargang verschijnt m de andere week; de uitgave wordt voortaan geregeld voortgezet weusuneiijK. Op franco aanvrage wordt No. 1 belanghebbenden franco toegezonden. AMSTERDAM. #|, « CJEWTJEW, Uitgever.