is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 47, 23-03-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhouding van het ferridlactaat inde levertraan kan op deze wijze inde receptuur door den geneeskundige bepaald en geregeld worden. De schrijver voegt er bij, dat het melkzuur wel het meest aangewezen zuur is, om inde levertraan te brengen, dewijl toch in elke levertraan sporen boter- en melkzuur kunnen aangewezen worden. IJzerzeep (ook geschikt voor de bereiding van Oleum jecoris aselli ferratum) wordt, volgens O. S. (Pharm. Zeit.), bereid door wederzijdsche ontleding van sapo medicatus en sulphas ferrosus. Uit eene heete oplossing van sulphas ferrosus scheidt zich, na bijvoeging van sapo medicatus, de ijzerzeep dadelijk als plastische massa af, die door uitwasschen zuiver verkregen wordt. Welke voorschriften men ook voor ijzerlevertraan opgeve, wij zijn het geheel eens met verschillende schrijvers, dat het veel beter is, indien de geneesheer het gelijktijdig gebruik van ijzer en levertraan beoogt, afzonderlijk een ijzerpraeparaat toe te dienen, dan eene combinatie, die in vele opzichten bezwaar oplevert. Vulpius maakt op het verschil opmerkzaam tusschen het ünguentum diachylon Helmie, volgens het voorschrift der Pharm. Germ., en dat, hetwelk inde kliniek van Hebra te Weenen vervaardigd wordt. Dewijl deze zalf ook hier te lande vaak voorgeschreven wordt, achten wij het nuttig de daaromtrent opgedane ondervinding mede te deelen. Het ünguentum diachylon Hebrae wordt, volgens de Pharm. Germ., bereid door gelijke deelen emplastrum plumbi en oleum lini samen te smelten. Te Weenen vervaardigt men de zalf door 15 deelen loodglid met 60 deelen olijfolie en de noodige hoeveelheid water (100 deelen) te koken, totdat al het lithargyrum gebonden is (omstreeks een half uur.) Bij de gecoleerde en half bekoelde massa wordt 1 deel oleum lavandulae gevoegd. Niet alleen het uiterlijk voorkomen, maar ook de duurzaamheid der praeparaten verschilt. Dat der Pharm. Germ. wordt spoedig rans, terwijl het andere lang goed blijft. Wij merken hierbij op, dat reeds vroeger op het verschil tusschen beide praeparaten en de daarbij plaats hebbende naamsverwarring gewezen is. In onze Recepteerkunst van 1874 (2de druk, blz. 104) schreven wij: //Het voorschrift vqor de zalf (van loodglid, oleum olivarum en oleum lavandulae bereid) is afkomstig van Steinhauser, Men noemt haar gewoonlijk Ünguentum diachylon Hebrae, waaronder echter te verstaan is een gesmolten mengsel van gelijke deelen emplastrum plumbi en oleum lini of olivarum.” Door prof. Klebs te Praag wordt BeUZOUS lliagliesieUS zoowel voor inwendig gebruik als voor subcutane injecties bij maaglijden aanbevolen. Het zout is bijna smakeloos, zoodat het gemakkelijk, met water aangemengd, zonder eenig corrigens kan genomen worden. Salieylzuur-mondwater: 2,0 acid. salicylic., 130,0 spirit, menth. piperit., 6,0 tinct, chinae, 2,0 tinct. canellae aibae, 15 droppels 01. salviae, 15 droppels 01. caryophyllor. De absorptie der cantharidine door de huid bij het aanwenden van spaansche-vliegpleistet, waarvan men het nadeelige gevolg (strangurie) tracht te verhoeden door de pleister met kamfer- of opiumpoeder te bestrijken, wordt volgens Guyot Donnecy met veel beter gevolg tegengegaan door bicarbonas natricus of vervallen carbonas natricus. De uitgestreken spaansche-vliegpleister wordt met een poedervormig mengsel van gelijke deelen spaansche vliegen en vervallen natriumcarbonaat (carbonas natricus dilapsus) bestrooid, de poederlaag op de pleisterlaag gedrukt en dan met waspapier of geolied zijdepapier bedekt. Aan eene dergelijke uitgestreken pleister geeft Hager den naam van: //Emplastrum Cautliaiidnm alealinum extensnm”. Papier Wlinsii, tegen rheumatisme in gebruik, is: op zijdepapier uitgestreken emplastrum fuscum.

Om spijsolie spoedig helder te maken, vermengt men haar, volgens Hager, met 5 —lO pet. (naar de mate van troebelingj scherp uitgedroogd keukenzout, waarmede men 10 pet. tot poeder gebracht natriumhjdrocarbonaat vermengd heeft. Den eersten dag schudt men herhaalde malen duchtig dooreen en zet de met kurk gesloten flesch op eene plaats van ongeveer 20° C. Den 3en of 4en dag kan men de olie helder afschenken. • Door Liebermann is opgemerkt, dat de dierlijke kool niet alleen vele zouten bij het doorfiltreeren hunner oplossingen meer of minder terughoudt, maar ook dat een groot aantal dezer zouten volkomen ontleed wordt. Giet men eene neutraal reageereude oplossing vaneen zout op een filter van dierlijke kool, dan loopt in vele gevallen eene zure vloeistof door. Om chloroform in urine aan te wijzen, onderwerpt men, volgens Hager, 500 c.Ms. urine aan dé destillatie en digereert het ongeveer 100 c.M3. bedragend destillaat gedurende langen tijd met bijtenden natron waarna men op H Cl reageert. Als nieuwe indicator voor de alcalimetrie wordt door Borntrdger tinctuur van sina’s appelen aanbevolen, bereid door de versche schillen van sina’s appelen met spiritus uitte trekken en het aftreksel met een gelijk volumen aether te vermengen. De nieuwe indicator scheidt zich hierbij als eene zware gele vloeistof af. Deze indicator levert met water eene kleurlooze vloeistof, die door zuren niet verandert maar door alcaliëa citroengeel wordt. Een gehalte van de te titreeren vloeistof aan ammoniumzouten oefent op de juistheid der titratie geen invloed uit, daarentegen is de indicator bij aanwezigheid van vrijen ammoniak onbruikbaar. Aspidospermine is een alcaloïde door Fraude verkregen uit den bast van Aspidosperma Quebracho (Schlechtendahl), een boom, behoorende tot de Apocineeën, voorkomend inde provincie Santiago, en in koortsdrijvende werking de kina nabijkomend. Het alcaloïde is gekristalliseerd verkregen, zijne zouten zijn intensief bitter. Vterine of Vierinezuur is eene bittere zelfstandigheid, verkregen uit den wortel van Remigia ferrwginea D. C., eene struik in Brazilië en de bast is aldaar ook als Cortex Eemigiae (Quina da Serra, da Campo) in gebruik. Dr. Viera heeft de zelfstandigheid beschreven, die naar hem genoemd is. Zij wordt verkregen door behandeling van den bast met calciumhydroxyde en uittrekking met kokend water, waarna het Altraat met chloorwaterstofzuur neergeslagen en de neerslag met dierlijke kool behandeld wordt. Yersch bereid is zij wit, maar zij wordt onder den invloed van lucht en licht gekleurd. Zij is onoplosbaar in water en aether, oplosbaar in spiritus en chloroform. Men heeft er van bereid eene Tinctura Vierinae (1 :10) en een Syrupus Vierinae (3,0 kalk, 3,0 vierine, water en suiker tot 300,0 colatuur), zoodat 1 lepel 200 miligram calciumvieraat bevat. Paracoto'ine is door prof. Baetz te Tohio (Japan) met het beste gevolg tegen cholera aangewend, in den vorm van subcutane injecties (dosis 200 milligram). De Japansche regeering heeft de goede resultaten algemeen bekend gemaakt, zoodat bij het weder verschijnen der cholera aldaar een uitgebreid gebruik van paracotoïne te wachten is. Om zilvervlekken uit het goed te verdrijven, wordt door Rust opgegeven de vlek eerst met ioodtinctuur nat te maken, dan tusschen de vingers te wrijven, om de vorming van ioodzilver in het binnenste der draden te bevorderen, verder een weinig ammonia liquida op te gieten en eindelijk in. zuiver water uitte wasscheh. Zoover de bevochtiging met ioodtinctuur zich uitstrekte, verschijnt thans eene donkere zwartbruine vlek, die in korten tijd, omstreeks 24 uren, verdwijnt, indien men het voorwerp vochtig aan het licht blootstelt, en de zilvervlek is verdreven.

Bij stoffen van dierlijke vezel vertoont zich de zwartbruine vlek niet, de zilvervlekken worden bij de methode wel meer of minder bleek, maar zij zijn bezwaarlijk geheel te verdrijven. Sommige gekleurde stoffen worden door de ioodtinctuur en ammonia niet of bijna niet aangetast, andere daarentegen zeer verlanderd. Is de verandering door de ammonia ontstaan, [ dan kan men de oorspronkelijke kleur herstellen, door I ket voorwerp met verdund azijnzuur te behandelen. Om zilvervlekken van de handen te verdrijven, is ioodtinctuur te sterk en wordt in plaats daarvan aanbevolen eene oplossing van iood in ioodkalium-oplossing 7,5 gram iood, 10 gram ioodkalium en 250 gram water die met 2 tot 4 deelen water verdund nog werkzaam genoeg is. 17 Maart is te Amsterdam een aan vang gemaakt met de examens voor milit, apotheker 1 ste klasse, waaraan door drie candidaten wordt deelgenomen. De Commissie van examen bestaat uit de heeren : Dr. J. H. van den Broek, J. van Eijn van Alkemade, Iste apotheker, M. J. W. H. Muijsers, apotheker Iste klasse, en J. van Deventer, officier van gezondheid 2de klasse. Het examen wordt 22 dezer voortgezet. (Vad.) Afloop der aanbesteding aan het Ministerie van Oorlog van 200 Kilogr. Sulphas Chinini in 4 perceelen van 50 Kilogr. elk, op 18 Maart 1879 : Steinmetz & Petit, Gustv. Briegleb, Julius Meijer, K. G. W. de Bosson, te Botterdam. te Amsterdam, te Amsterdam. te Dordrecht. f250.- p. Kg. / 254.79 p. Kg. ƒ 245. p. Kg. / 249.98 p. Kg. „ 250.- „ „ „ 247.87 „ „ _ _ 6 „ 247.80 n „ ii 247.80 ii ii —. . _ Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouvern.-Generaal van Ned.-Indië zijn: bevorderd tot milit. apotheker 2e kl. S, Jacobs; geplaatst bij het garnizoen te Meester Cornelis de milit. apotheker le kl. J. A. R. Erkelens. Openlijke correspondentie. Naar wij vernemen, zijnde mandaten voor de commissies, belast met het visiteeren der apotheken in Gelderland en Utrecht gedurende 1879, allen aan de betrokken personen ter hand gesteld. Men vraagt ons of onder art. 2. e. van het Koninklijk Besluit van 12 I'ebr. regelende de examens van hen, die bewijzen wenschen te leveren, dat zij tot de beoefening der natuurwetenschappen genoegzaam voorbereid zijn, de stereometrie mede begrepen is? Naar onze meening bestaat daarvoor geen twijfel, alhoewel wij erkennen, dat de daarop doelende zinsnede niet duidelijk geredigeerd is. Men richt tot ons de volgende vragen met verzoek ze inde correspondentie te bespreken: Heeft een geëxamineerd apotheker recht op eenlge vrijstellingen voor het doen van academische examens inde Pharmacie ? En zoo niet: Bestaat er eenige kans, dat hem dispensatie bijv. van het admissie-examen in het tijdperk van overgang verleend worde? Wij meenen, dat de tweede zoowel als de eerste vraag geheel ontkennend zal moeten beantwoord worden, dewijl er onzes inziens geen enkele wettige grond bestaat, waarop het verzoek tot zulk eene gunstverleening zou kunnen steunen. M. De wetenschappelijke naam van Everwortel is Radix Carlinae acaulis. ERRATA in N®. 46. Bladz. 1, kolom 3, regel 10 van boven staat: //kan,” moet zijn : //kon”. Bladz. 3, kolom 1, regel 9 van boven staat: „f 1,50,” moet zjn: //ƒ1,80”; regel 15 van boven staat% //48<>”

moet zijn: //84°”.