is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 49, 06-04-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaseline door eene vastere consistentie onderscheidt. Het is geel, vertoont inden gesmolten staat blauwe fluorescentie, smelt bij 47° C., is bij 50° C. vloeibaar, is vrij van zuur en wordt niet rans, weshalve het door Prof. Sonnenschein niet alleen als smeermiddel maar ook voor pharmaceutisch gebruik in zalven en pomaden aanbevolen werd. Naar aanleiding eener mededeeling inde Berichte der Dewlschen cliemischen Gesellschafi, dat //duboisine eene vluchtige base’-’ is, heeft prof. van der Burg dit punt nader onderzocht en bij dat onderzoek bevonden : I°. dat duboïsine uit eene alcalische solutie door chloroform nagenoeg geheel kan opgelost worden; 2°. dat dit alcaloïde werkelijk vluchtig is en door destillatie kan afgezonderd worden; 3°. dat bij gerechtelijk onderzoek de vloeistoffen, die vrij duboïsine mochten bevatten (zooals de oplossing in chloroform) zoo min mogelijk moeten verhit worden ; en 4°. dat wellicht die opsporing voordeelig kan geschieden door destillatie met natronloog en onderzoek van het destillaat. Kristalletj es uit Extractum Daturae Stramonii spirituosum bij behandeling met water afgescheiden, werden door prof. van der Burg bevonden vermoedelijk uit bimalas ammonicus te bestaan. Solutio Malassez voor een toestel door Malassez samengesteld (Compte-globules Malassez), om in eene bepaalde hoeveelheid bloed het aantal bloedlichaampjes te kunnen tellen, bestaat volgens Vulpius uit: pulv. gummi arabici 1,250, sulph. natric. 1,875, chloret. natric. 1,030, aq. destillat. q. s. ad 100,0. De vloeistof moet gefiltreerd worden, blijft echter slechts eenige dagen helder en wordt dus het best onmiddellijk voor het gebruik bereid. In het Edinhurgh Medicinal Journal van Maart 1.1. wordt de tartras morphini door dr. Er skin e Stuart boven den hydroehloras morphini voor de subcutane injectie aanbevolen. Hij is in warm water geheel en in koud water bijna geheel oplosbaar en veroorzaakt geene irritatie. Hij kan geheel de officineele solutie (650 milligr. op 30 gram) der Britsche Pharmacopoea en de omslachtige voorschriften harer bereiding vervangen. De Chemicus Gwnn vestigde de aandacht van dr. Stuart op dit door de firma T. en R. Smith te Edinburah O vervaardigde praeparaat. Voor weinige dagen werd in het Etablissement aërotherapique der Eue //Males herbes'” van dr. Daupley de anaesthesie door het protoxydum azoti [stikstofmonoxyde: Na O] ineen medium van gecondenseerde lucht, ter verwijdering eener unguis incarnata toegepast. De inademing werd door P r et e rr e geregeld en de operatie door Lahbé uitgevoerd. Het mengsel van het gas bestond uit 85 deelen Ns O en 15 O. De gecomprimeerde lucht w€s voor hen die tegenwoordig waren niet hinderlijk, eenige daardoor verwekte oorsuizing werd gemakkelijk door eene slikbeweging vereffend. De anaethesie, welke volgens Bert onder de gewone drukking door dit mengsel van stihstofmonoxyde en zuurstof niet verkregen zoude worden, kwam inde gecomprimeerde lucht spoedig en zonder eenig gevaar voor asphyxie tot stand. (Weekblad Tijdschrift Geneeskunde.') Dragen dor ff beschrijft eene nieuwe reactie op brucine met chroomzuur. Lost men brucine ineen mengsel van 1 volumen zwavelzuur en 9 volumina water op,' dan ontstaat er eene kleurlooze vloeistof. Brengt men daarin, met behulp eener glazen staaf, kleine hoeveelheden eener zeer verdunde oplossing van kaliumdichromaat in water, dan wordt de vloeistof, gedurende

eenige seconden, fraai frambozenrood, om dan langzamerhand in rood-oranje en later in bruin-oranje over te gaan. Inde warmte geschiedt de kleuropvolging spoediger dan inde koude; het is dus aan te raden de proef bij kamertemperatuur te doen. De gevoeligheid is groot. Oplossingen van 1:1000 nemen dadelijk eene fraai donkerroode kleur als van frambozensap aan; ook in oplossingen van 1 : 10,000 is de kleur zeer duidelijk waar te nemen, wanneer men eene overmaat van kaliumdichromaat vermijdt. Als nieuwe koperoplossing voor de bepaling van druivesuiJcer wordt inde Cornptes rendus aanbevolen : sulphas cupricus . . . . 68,7 gram chloretum natrioum . . .200,0 // carbonas natricus exsiccatus . 100,0 // chloretum ammonicum . . 6,87 n op het waterbad in ongeveer 600 gram gedestilleerd water opgelost, tot 1 liter verdund en gefiltreerd. 10 c.M3. dezer oplossing komen overeen met 50 milligram druivensuiker. Kinoïne is eene kleurlooze kristallijne zelfstandigheid, die volgens Etti door uitkoking met aether of door koking met verdund chloorwaterstofzuur uit kino verkregen wordt. Zij behoort tot de aromatische reeks, dewijl zij bij verhitting met chloorwaterstofzuur in gesloten buizen tot 120° C gesplitst wordt in galluszuur, brandig-catechiue en methylchloride. De Si. Baphaëlwjn is, volgens een ons medegedeeld onderzoek, eene natuurlijke roode wijnsoort, die, behalve door zijn groot gehalte aan reduceerende suiker noch qualitatief noch quantitatief van gewone Bordeaux scheen af te wijken. Ook het ijzergehalte bleek bijna even onbeduidend als dat van Medoc. Evan’s préparation calmaute pour les gencives, die in stopfleschjes van 6 c.M3. afgeleverd wordt, is, volgens dezelfde mededeeling, eene bruine vloeistof, bestaande uit eene oplossing van iodium in ioodkalium, vermengd met een of ander planten-aftreksel. Prof. Red zie te Michigan wijst op de nadeelige werking, die het zonlicht op gezuiverde petroleum uitoefent. Er ontstaat daardoor eene teerachtige zelfstandigheid, die inde olie opgelost blijft ' en haar eene' gele kleur mededeelt. Voegt men bij zulke olie eene geringe hoeveelheid zwavelzuur, dan scheidt zich een zware, leerachtige neerslag af. Alle petroleum, die aan het zonlicht blootgesteld was, brandt slecht; petroleumlampen, die niet in gebruik zijn, moeten dus in het donker bewaard worden. Groiowski vestigde reeds voor eenige jaren de aandacht op de werking van het zonlicht op petroleum. Hij meent, dat petroleum evenals terpentijnolie en andere vluchtige oliën zuurstof opneemt, die als ozon werkt. Bewaring van petroleum in het duister is dus aan te bevelen. BenzoÜSnatricus wordt, volgens \Schlickum, bereid uit 6 deelen acidum benzoicum en 7 deelen gekristalliseerden carbonas natricus. Men wrijft beiden gezamenlijk ineen mortier ondereen, waarbij men eene brijachtige massa verkrijgt, waaruit kooldioxide ontwijkt. Wil men eene oplossing hebben, dan behoeft er slechts water bijgedaan te worden, hetwelk alles vrij helder oplost; verlangt men daarentegen een vast zout, dan voegt men een weinig spiritus bij en laat bij zachte warmte drogen. Men verkrijgt zoo van 6 deelen benzoëzuur 8 deelen luchtdrogen benzoas natricus, waarvan bij verdere indroging 7 deelen watervrij zout overblijven. Benzoas natricus blijkt dus 1 mol. kristalwater te bezitten en heeft tot formule: C 6 Hs COO Na -)- H3 O. Het is moeielijk natriumbeuzoaat in fraaie kristallen te verkrijgen. Dampt men zijne oplossing in water uit, dan vertoont zich eene dikke zoutlaag, die zich aan de wanden van het vat verheft en de fraaiste efflorescentie doet waarnemen. Ook praecipitatie met spiritus, waarin

het droge zout moeielijk oplosbaar is, brengt geen kristallisatie voort, dewijl eene geringe verdunning met water voldoende is, om het zout gemakkelijk oplosbaar daarin te maken. Benzoas natricus, op boven vermelde wijze verkregen, heeft eene zwak zure reactie, die echter aan het gebruik niet schaadt. Om een volkomen neutraal of liever zwak alcalisch reageerend zout te hebben, moet men */3 deel carbonas natricus meer gebruiken. Het middel tegen kinkhoest van Prau Ant, Keferstein is niets anders dan de van ouds tegen die kwaal aangeprezen slakkenstroop, bereid door zwarte slakken met suiker in eene flesch aan den damp van kokend water bloot te stellen. Persoonlijke aangelegenheden. Door Z. M. is de heer B. Nunes, stedelijk apotheker te Paramaribo (kolonie Suriname) benoemd tot apotheker 3de klasse bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht in Ned. Indië. Thans zijn benoemd tot Isten adsistent bij het pharmaceutisch laboratorium aan de üniversiteit te Amsterdam de heer J. Wartena, en tot adsistent de heer G. M. E. Asmus. Door den milit. apotheker 2e kl. A, B. H. M. Gillemans, in garnizoen te Maastricht, is voldoend examen afgelegd voor den rang van le kl, bij het leger hier te lande. Door den Gouvern.-Generaal van Ned. Indië zijn overgeplaatst de milit. apoth. le kl, C. B. Midi',’sen naar Weltevreden; de milit. apoth. 2e kl. D. v: Beuningen v. Helsdingen naar Soerakarta; de milit. apoth. 2e kl. J. A. M. Bressler naar Samarang; de milit. apoth. le kl. H. Eolff naar Sumatra’s wnstkust. Openlijke correspondentie. – v.d. H. te G. N. Gij doelt zeker op de zinsnede in NO., 45. //De wetgever stelt zich tevreden, //indien het huis, waarin apotheek gehouden wordt, //slechts door eenen toekomstigen apothekersbediende /.(evenals thans dooreen hulp-apotheker) bewoond wordt.” Deze zinsnede is geheel gegrond op al. 2 van art. 3 der Wet regelende .de uitoefening der artsenijbereidkunst. Dit artikel heeft echter alleen betrekking op apothekers en wordt geenszins genoemd onder de artt., die volgens art. 21 der genoemde wet voor de apotheekhoudende geneeskundigen gelden. Er is dus, onzes inziens, volstrekt niet uit af te leiden, dat een geneesheer zijne apotheek zoude kunnen plaatsen ten huize van zijn hulp-apotheker, want daardoor zou de toestand ontstaan, dien de wetgever juist verbiedt, namelijk dat de hulp-apotheker of toekomstige apothekers-bediende de artsenijbereidkunst zonder toezicht zou uitoefenen, met andere woorden als apotheker zou optreden, hetwelk bij het geval in art. 3 bedoeld, inde apotheek vaneen apotheker het geval nooit kan zijn. De heer E. S. te G. vraagt ons of de toekomstige candidaat voor apotheker gedurende de twee jaren, die hij inde apotheek heeft moeten doorbrengen, bevoegdheid moet gehad hebben hetzij als apothekers-bediende volgens de nieuwe, hetzij als hulp-apotheker of leerlingapotheker volgens de tegenwoordige regeling. . Er staat hiervan geen enkel woord inde wet; bevoegdheid blijkt niet noodig, alleen het volgen van de uitoefening der artsenijbereidkunst onder leiding vaneen hier te lande bevoegd apotheker, wiens verklaring dus voldoende geacht wordt. Y. H. te A. Wij zullen trachten uwe vraag ineen volgend nommer te beantwoorden.