is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cultiveren en alle andere op Java aanwezige kinasoorten aan bun lot overlaten. Houdt men echter in het oog dat we

is waar de meeste kinabast ter bereiding van kinine gebruikt, maar dat toch bovendien nog eene belangrijke hoeveelheid kinabast inde geneeskunde ter bereiding van afkooksels , extrakt enz. enz. gebezigd wordt, tot welk laatste doel de bast der Cinchona Pahudiana, niet alleen volgens mijn gevoelen, maar ook volgens dat van den bekenden pbarmacoloog Guibourt, naar alle waarschijnlijkheid zeer geschikt kan zijn, dan komt men tot de gevolgtrekking, dat wel is waar de Calisaya-kina inde grootste hoeveelheid moet worden aangekweekt, maar dat de kuituur der Cinchona Pahudiana en van andere kinasoorten daarom niet geheel uit het oog moet worden verloren. Er bestaat bovendien nog eene andere reden, waarom men de Calisaya-kina niet uitsluitend moet kultiveren, namelijk omdat men nog niet genoegzaam weet welke kinasoorten met het meeste voordeel op Java zullen worden geakklimatiseerd (1). Dat voordeel toch is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid kinine, die de bast eener kinasoort bevat, maar ook van de hoeveelheid bast die eene kinasoort in een bepaalden tijd leveren kan. Het behoort bijv. tot de mogelijkheden dat eene kinasoort, wier bast minder rijk aan kinine ia dan de Calisaya-bast, toch met meer voordeel gekultiveerd zou kunnen worden dan deze, bijaldien de hoeveelheid bast die zij in denzelfden tijd leveren kon zoo veel (1) Ook is het bovendien nog niet zoo stellig nitgemaakt, dat dein Java gekultiveerde Calisaya-kina voor kiVunehereiding zoo geschikt zal zijn als die, welke uit Bolivia wordt aangevoerd, daar enkele op Java gekultiveerde Calisaya-hasten bij het scheikundig onderzoek tamelijk veel kinidine Weken te bevatten; ja eens vond ik bijna 3 percent kinidine in zoodanigen bast. Nu is bet wel waar dat dit groote kinidinegehalte mij slechts enkele malen is vóórgekomen, maar zoolang de omstandigheden niet bekend zijn waarvan de vorming van kinine of kinidine in die plant afhankelijk is, zou het hoogst onvoorzigtig zijn het welslagen van de kinakulhiur afhankelijk te maken van de kuituur eener enkele soort.

45