is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen eu op 31 December 1863, dus binnen 19 maanden, van die ééne plant [6850 jonge planten verkregen. Vergelijkt men nu hiermede het feit, dat één plant van Cinchona succirubra , die Jung h u h n in Java vond toen hij de leiding der kinakultuur in Julij 1856 aanvaardde, op uit. December 1863 , – dus binnen ruim 7 jaar , niet meer dan 89 jonge planten had opgeleverd, dan zal het wel geen uitvoerig betoog behoeven dat, hetgeen ik boven op bladz. 6 omtrent het stekken door Junghuhn gezegd heb, niet alleen gegrond is maar tevens, dat hierin de wonde plek van de kinakultuur op Java gelegen is. Want indien de door den heer Mac I v o r gevolgde methode van vermenigvuldiging ware toegepast geworden op dein Julij 1856 op Java aanwezige 99 Calisayaplanten, dan zou het getal dezer soort, die, zooals reeds gezegd is, den voor kininebereiding meest gesehikten bast levert, volgens den boven aangevoerden maatstaf thans, na ruim 8 jaar , reeds tot eenige millioenen zijn opgevoerd en de ongelukkige strijd over de Cinchona Pahudiana nooit ontstaan zijn.

Terwijl Junghuhn op Java de kinaboomen inde digte schaduw der oorspronkelijke wouden plantte, omdat zij in hun vaderland ook inde digte bosschen groeijen, volgde de heer Mac Ivor een geheel ander plan. Toen hij de eerste kinazaden ontving, namelijk zaden van eene plantensoort die hem geheel dibekend was, maakte hij zich wel is waar bekend met de voorwaarden, waaronder die planten in hun vaderland groeijen, waartoe de tijdelijke aanwezigheid van den heer Markham te Ootakamund hem van veel nut was, [maar stelde hij zich tevens de vraag, op welke wijze de kinaboomen gekultiveerd moesten worden ten einde inden kortst mogelijken tijd de grootst mogelijke hoeveelheid kinabast met het grootst mogelijk gehalte aan kinine te verkrijgen. Die vraag kon alleen door eene reeks van goed beraamde proefnemingen beantwoord worden en ofschoon de heer Mac Ivor zelf de eerste zal zijn om volmondig te erkennen dat de door hem gestolde vraag bij lange na nog niet

52