is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding der kinakultuur in die streken belastte, dié alsnu zijn Stelsel konsekwent doorzette.

De kinakultuur in Oost-Indië wordt alzoo op dit oogenblik volgens twee stelsels gedreven, die ik het best begrijpelijk kan maken door ze te vergelijken met de kuituur van opgaande eiken en van akkermaalshout. Volgens het eerste Stelsel dat, zooals reeds is aangetoond, op Java gevolgd wordt, moeten de kinaplanten, die natuurlijk op grooten afstand van elkander geplant moeten worden, even als opgaande eiken opgroeijen tot hooge boomen, die eerst na vele jareil zullen kunnen geveld worden om daarvan den kinabast te verkrijgen. Volgens het tweede stelsel, dat niet alleen inde Neilgherries maar ook op Ceylon, ofschoon niet zoo konsekwent, gevolgd wordt, beoogt men niet om opgaande kina hoornen maar kix\a.planien te verkrijgen , die even als het akkermaalshout een geregelder! oogst van schors leveren eü op veel geringer afstand van elkander worden geplant. Zoo zijn bijv. de kinaplanten in het voor 900000 planten ingerigte plantsoen Neddiwattum, ongeveer 16 engelsche mijlen van Ootakamund verwijderd, op een afstand van 6 eng. voeten geplant, opdat de planten elkander wederkeerig kunnen beschermen tegen de aldaar vaak heerschende sterke Winden. Wanneer nu de planten behoorlijk ontwikkeld zullen zijn, stelt men zich voor om de andere eene plant aan den wortel af te snijden, zoodat alzoo het aantal boomen van bet plantsoen tot op de helft zal zijn gereduceerd. De afgesneden planten leveren kinabast, terwijl dein den grond gebleven wortels op nieuw uitspruiten en nieuwe planten leveren. Zoodra deze behoorlijk opgegroeid zijn, worden de oudere afgesneden en alzoo voortgaande, zal men een geregelden oogst van kinabast hebben. Behalve dit stelsel, om zich een geregelden oogst te verzekeren, wordt ook nog eèn tweede stelsel beproefd, namelijk om van de kinaplanten jaarlijks een tak af te snijden en schors van dié takken als kinabast inden handel te brengen. Het is natuurlijk dat alleen de ondervinding zal kunnen beslissen welk van dè twee stelsels het meest praktische resultaat

54