is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede genomene proef, uit vrees dat er bij de eerste eene fout begaan was leverde den schrijver geene betere uitkomst op. 5 grammen zuivere aldehyd werd met zink en verdund zwavelzuur in eene glazen kolf gedaan; deze werd met ijs omringd en er in bevestigd eeue ontwikkelingsbuis met twee regte hoeken. De langste arm dezer buis dompelde ineen glaasje met kwik gevuld, welke schikking ten doel had om de drukking te vermeerderen. Den volgenden dag rook de oplossing nog sterk naar aldehyd. Het vocht werd aan eene

destillatie onderworpen, bet produkt opgevangen ineen goed afgekoelden recipiënt en de destillatie afgebroken nadat de thermometer gedurende eenigen tijd bij 100 graden of daarboven gehouden was. Het overgekomen vocht werd gerectificeerd; er was 21/2 grammen aldehyd van 40° overgekomen. Hetgeen overbleef werd vermengd met drooge carbonas kalicus, waardoor eene geringe laag vaneen ligt vocht werd afgezonderd en die nog sterk naar aldehyd rook. Dit vocht vormde met bijtende potasch in aanraking gebragt aldehyd-hars. Door destillatie kon er slechts een spoor van een vocht van afgezonderd wmrden, dat het kookpunt van alcohol, maar niet zijn reuk bezat. Bijgevolg, zonder nu te kunnen bevestigen dat er onder deze omstandigheid geen alcohol gevormd was, houdt het echter de schrijver voor ze* ker dat er niet meer dan sporen kunnen ontstaan. Het resultaat was hetzelfde bij vervanging van het zwavelzuur door zoutzuur. Het bedoelde vocht was inde laatste plaats mogelijk een weinig overvloediger, maarde hoeveelheid die ongenoegzaam was voor eene analyse, bedroeg niet meer dan het twintigste gedeelte der terugverkregen aldehyd. Vermengd met sterk zwavelzuur werd dit vocht heet, doch het mengsel werd onmiddellijk zwart en daarna dik. Maakt men echter gebruik van sodiumamalgaam zoo is het gemakkelijk aldehyd in alcohol te veranderen. De proef gelukt onder de nadeeligste voorwaarden, dat wil zeggen : door eenvoudig eene waterige en verdunde oplossing van aldehyd in contact met sodiumamalgaam te brengen. Het hydraat van sodium dat in dit geval gevormd wordt verharst

72