is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeu weinig op in zoutzuur en kokend water, maar niet in *terk koud zwavelzuur. Qhloretum platinico-narceïnicus zondert zich uit eene verfde kokende zoutzure oplossing van narceïne bij toevoevan chloretum platinicum in prismen af, bestaande Ult C« Ha 9 N 0,8 II Cl +PtCU+ 2 H O. Bij 110° verlost het zijn water, Chloretum aurico-narcëinieus is een in kokend water tamelijk Semakkelijk oplosbaar geel praecipitaat, waaruit bij lang koetl zich goud afzondert. {Annalen der Chemie uud Fharm. CXXIX, 350.)

Citras bismuthico-ammonicus; door Gray Ba r 1e 11. v Wij maakten inden vorigen jaargang van dit Tijdschrift 375 melding van eene oplossing van versch gepraeci- bismuthoxyd in citras ammonicus, dat in Engeland ,°Qder den naam van vloeibare bismuth in geneeskundig geis. Volgens opgaven van den uitvinder (Schacht) moet men 61 Versch gepraecipiteerd bismuthoxyd met eene oplossing citras ammonicus koken. Maarde ondervinding heeft °etl zien, dat bet oxyd alsdan moeijelijk oplost. Vervangt 1,16,1 echter het oxyd door citras bismuthicus, zoo verkrijgt 1,1611 bevredigender uitkomst. ■^e schrijver nam waar, dat de oplossing, welke door byk°eging van ammonia liquida van de nitras bismuthicus verregen werd, eene zure reactie vertoonde en dat een over°ed van dit alcali eene praecipitatie van bismuthoxyd te e°g bragt; hij kwam daardoor tot de conclusie van het be-Staan van eene dubbele verbinding van bismuth en ammonia. Üij slaat alzoo voor deze verbinding op de volgende wijs 6 breiden :

103