is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alcohol is toegevoegd, die deze ontleding schijnt te verminden. Hiertoe zou men ook van suiker kunnen gebruik , waardoor het praeparaat een beteren smaak zou slangen.

De zamenstelling van dit zout is als volgt: Bi 03 = 237 = 50,11 pCt. NH4 O = 26 = 5,50 „ Cl2 Hs 0„ = 165 = 34,88 „ SHO = 45 = 9,51 „ Bi 03, NH4 O, Ci +SH O = 473 = 100,00 „ (Xe Miniteur scienti/ique par Quesneville 186 Livraison, pag. 187.) Over de Indiaansche hennep (Haschisch) en zijn gebruik. -Reeds meermalen maakten wij in vroegere jaargangen van dit Tijdschrift melding van de Haschisch en den invloed die gebruik of liever misbruik op het menschelijk ligehaam Uitoefent. In Buch ner’s neues Repertorium für Pharmacia, XIII, No. 11, komt echter een vrij volledig opstel over d't onderwerp voor, zoodat ik den lezers van dit Tijdschrift Vermeen geen ondienst te doen met de overneming daarvan. Het is een lang bekend feit, dat het klimaat van grooten ‘«vloed is op de ontwikkeling van zekere eigenschappen in d® planten; dezelfde plant vertoont dikwijls, met betrekking hare scheikundige bestanddeelen wezenlijke verschillen, “aar dat zij in gematigde of in warme luchtstreken, of onder den invloed der tropische zon ontwikkeld is, hetwelk vooral ‘tl het oogloopend merkbaar is bij die planten, die zich onderscheiden door vlugtig riekende stoffen van aetheriseh olie“ehtigen aard. Violen , lavendel, rosemarijn en dergelijke Welriekende bloemen, die in het zuiden van Frankrijk, v°oral in Nizza , Cannes enz. gekweekt worden , bezitten ®e« veel lieflijker geur, dan dezelfde bloemen die in noorde-

105