is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu met eene geringe hoeveelheid versch geloosde en duidelijk zuur reagerende urine bedekt en reeds na verloop van weinige minuten kwam de bekende pisreuk van dein rotting verkeerende urine te voorschijn. Van minuut tot minuut werd een strookje blaauw lakmoespapier daarin gedompeld en bespeurde men dat de zure reactie zeer snel verminderde

en eindelijk de urine alkalisch reageerde, terwijl de pisreuk steeds sterker werd. Werd deze zwammassa ineen klein fleschje slechts met zoo veel versche urine bedekt als even noodig wast om ze sterk te bevochtigen ? zoo werd een in de opening opgehangen strookje ilaauw rood gemaakt lakmoespapier of een geel kurkumapapiertje reeds na verloop van 20 25 minuten het eerste blaauw en het tweede bruin gekleurd. Nog spoediger geschiedde dit wanneer deze met urine bevochtigde zwammassa ineen horlogieglaasje gebragt en daarover een ander glaasje gelegd was, aan welks binnenzijde een vochtig rood gemaakt lakmoes- of geel kurkumapapiertje gekleefd was, onder welke omstandigheden dezen reeds na verloop van 6—B minuten de alcalisehe reactie vertoonden. Het bleek ook dat door zulke zwammen in zuiver water opgeloste ureum reeds bij de gewone temperatuur en snel in koolzure ammonia veranderd werd. Uit bovenvermelde proeven blijkt ten duidelijkste dat de zelfstandigheid der urinezwammen in hooge mate het vermogen bezit reeds bij de gewone temperatuur het ureum in aanraking met water in koolzure ammonia om te zetten, zoodat deze stof tegenover ureum als eender werkzaamste fermenten moet beschouwd worden en men kan aannemen, dat zij de oorzaak is van de alcalisehe gisting der urine, De tevens bij deze rotting der urine waar te nemen pisreuk schrijft Schoenbein , behalve aan ammonia ook aan de ontleding van zwavelzure zouten toe, blijkbaar aan het zwart worden van aan den damp daarvan blootgesteld met loodof zilveroplossing gedrenkt papier. Hij vermoedt dat deze ontleding eveneens aan den invloed dezer zwammassa moet toegeschreven worden, hoewel daaromtrent nog niets met

156