is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chromas kalicus gèel gekleurde papierstroofcen worden in dit gas groen en een glasplaat waarop men het opgeloste potasch manganaat laat droogen en daarom rood gekleurd is, verliest eveneens spoedig deze kleur. Al de genoemde ozoniden verhouden zich echter in watervrijem toestand tegen droog zwaveligzuurgas evenzeer onverschillig, als zulks het watervrije ozon doet.

Zoo als wel bekend is, wordt het zwavel waterstofgas door een aantal zuurstofhoudende verbindingen oogenblikkelijk ontleed, door welke werkzaamheid de permanganaten zich zeer bijzonder onderscheiden. Maar zelfs deze zoo krachtig oxyderende zouten blijven, als zij volkomen watervrij zijn (hoe fijn ze anders ook mogen verdeeld zijn), in droog zwavelwaterstofgas volkomen onveranderd, onder welke omstandigheden natuurlijk ook deze zwavelverbinding niet ontleed wordt. Uit bovenstaande opgaven blijkt eveneens, dat de aanwezigheid van water eene onmisbare voorwaarde voor de chemische werkzaamheid, zoowel van de vrije als gebonden geozoniseerde zuurstof is, en het is waarschijnlijk, dat er slechts weinige zelfstandigheden zijn, welke door ozon zonder aauwezig zjjn van water kunnen oxyderen. Het is nu de vraag op hoedanige wijze het water de geozoniseerde zuurstof tot osydatie der bovengenoemde zelfstandigheden geschikt maakt. Bijaldien zij in water merkelijk oplosbaar ware, zou men kunnen vermoeden, dat dit water de oxydatie daarom deed ontstaan, dewijl dit het ozon, door oplossing vloeibaar gemaakt, in eene inniger aanraking met de oxydeerbare stoffen bragt. Volgens ’s schrijvers proeven lost echter de geozoniseerde zuurstof bijna niet in water op, en toch verdwijnt bijna oogenblikkelijk het sterkste ozongehalte in groote ruimten, wanneer men ze met eene betrekkelijk slechts geringe hoeveelheid eener oplossing van oxydeerbare zelfstandigheden, zoo als bij voorbeeld thalliumoxydul, iodkalium, geel blóedlöogzout, pyrogalluszuur, indigooplossing enz. schudt. Het is moegelijk aan te nemen, dat al het onder de genoemde omstandigheden zoo snel verdwenen ozon eerst

294