is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaakt worden. Ook Prof. C. A. J. A. Oude ma n vermeldt in zijne „Aanteekeningen over de Pharmacopoea Neerlandica, p. 51, dat hij deze verschijnselen hoegenaamd niet kon bemerken. Daarentegen kan niemand ontkennen, dat de aanraking van de versche doorgesneden Scilla met de hand, en vooral als door wrijving daarmede op de huid de aanraking sterker is geweest, daardoor sterk jeuken en branden en zelfs blaasjes veroorzaakt worden. Dit verschijnsel is.

ten gevolge van opzettelijk genomen proeven, alleen te zoeken inde aanwezigheid van kristalnaaldjes, terwijl het verschijnsel niet wordt waargenomen als men deze kristalnaaldjes zorgvuldig verwijdert, met behoud vm al de overige bestanddeelen. Daar dit feit nog weinig bekend schijnt te zijn, zoo kan men zich daarvan zeer gemakkelijk op de eenvoudigste wijze overtuigen. Vooraf iets naders omtrent deze kristalnaalden zelve, Eaphiden genaamd. Deze hebben den vorm van vierkante zuiltjes vereenigd met den octaëder. Zij zijn in water, alcohol en azijnzuur onoplosbaar; daarentegen lossen zij op in zoutzuur en salpeterzuur en worden door bijtende ammonia uit de oplossing gepraecipiteerd. Zij komen in al de deelen, zelfs in het binnenste van den bol en inde bastzelfstandigheid van den wortel voor en wel altijd meerdere naaldjes naauw aan elkander gelegen inden vorm eens bundels, die even als eene cel naauw ingesloteu is. Worden nu de wanden der cel verbroken, zoo vallende raphiden uiteen en drijven in het uitvloeijende vocht. Hunne grootte verschilt zeer; de groot-Sten worden ]/s eener lijn lang en j/jj breed. Zij zijn aan hun uiteinden zeer scherp toegespitst, zeer hard en broos. Men vindt ze dadelijk onder de opperhuid, de grootsten komen echter voor in het parenchym, zij zijn kleiner inde binnenste lamellen, en eveneens inde betrekkelijk breede bastzelfstandigheid van den wortel. Hunne hoeveelheid is zoo aanzienlijk, dat zij ]/l0 gedeelte van de gedroogde Scilla bedragen. Drukt men het sap uit de doorgesneden versche rokken uit, waartoe slechts matig persen onder toevoeging vaneen weinig gedestilleerd water noodigis, en wrijft men

308