is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pharmacte , pliarmacognosie. Samenstelling der tinnen gereedschappen die bij de militaire hospitalen in gebruik zijn, door Z. Roussin, Apotheker majoor der lste klasse. (Ingezonden.) Het gewone door den soldaat, hetzij inde kazerne, hetzij Ui het hospitaal, gebruikte metalen vaatwerk, kan in twee rubrieken verdeeld worden; ten eerste, in ijzeren of koperen Voorwerpen (emmers, schotels, ketels enz.) die men, om het oxyderen tegen te gaan, met eene laag vaneen minder aantastbaar metaal, tin, overdekt; ten tweede, in vaatwerk dat voornamelijk in het hospitaal gebruikt wordt, (drinkkannen, kroezen, kommen, maten) zoogenaamde tinnen voorwerpen, die echter uiteen zeer afwisselend alliage gemaakt zijn. Van den tijd af dat men tin tot huishoudelijk gebruik heeft aangewend tot nu toe, bevatte het metaal, dat tot Vertinnen gebezigd werd, altijd groote hoeveelheden lood, die soms wel van tien tot vijf en twintig en zelfs veertig ten honderd bedroegen. Afgaande op wat dien aangaande door de fabriekanten werd in het midden gebragt, was vertinnen öiet zuiver tin ónmogelijk, en hetzij hunne overtuiging op dit punt ernstig gemeend of eene finantiële kwestie was, zij "’eigerden daaromtrent onderzoekingen in het werk te stellen. Mogt echter eene overtuiging ongegrond zijn, dan was deze het. Benige afdoende onderzoekingen hieromtrent in het laboratorium van Val-de-Grace in het werk gesteld deden IV. S,, le J. 2‘ó