is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierna droogt men het filtrum mot zijn inhoud op een Waterbad of ineen droogstoof en verbrandt bet daarna in een porceleinen kroesje volkomen. Hierbij blijft een geelgrijs poeder over, dat na afgekoeld te zijn , naauwkeurig gewogen wordt. Indien men echter op bet ui ter lijk aanzien vermoedt dat het tinzuur gedeeltelijk gereduceerd is, dan voege men een paar droppels salpeterzuur bij het overschot en drooge en wege het daarna op nieuw. Hit de formule van het tinosyd, berekent men aequivalentsgewijze het gehalte aan zuiver tin.

Bij voorbeeld; het tinzuur woog 0,94 gram; de formule Sn O2 zijnde geeft het aequivalentgewicht van 935,5 voor bet tinzuur, na aftrek van 200 voor 03,O3, 735,5 voor het tin aan. De volgende verhouding zal dit nog duidelijker maken; 935,3 735, 3:: 0,94 gram: x— 0,73 gram tin. (1) De hoeveelheid tin inde alliage nu bekend zijnde , blijft üog over het lood te bepalen. Dit moet men echter als een salpeterzuurzout inde afwaschwaters zoeken. Ten dien einde doet men deze laatste gezamenlijk ineen bekerglas, voegt er een achtste gedeelte van hun volumen aan alkohol van 85% bij en druppelt er daarna van 30—40 druppels zwavelzuur in. Bij de tegenwoordigheid van lood ontstaat er onmiddellijk een wit praecipitaat, dat men op een van te Voren gewogen filtrum verzamelt. Op dit filtrum 'vascht men het praecipitaat met verdunden alkohol uit, totdat het afwaschwater geen zure reactie meer vertoont; bet filtrum wordt dan gedroogd en naauwkeurig gewogen , (X) Mijns inziens zou de voorstelling aan duidelijkheid winnen, wanneer gezegd werd, dat indien toen, na aftrek van het vooraf bepaalde gewicht van het filtrum, voor het residu ttinoxyd of tinzuur anhydrid, niet op eene lijn te stellen met het tinzuur of tinoxydhydraat, zooals door hous s i n gedaan wordt) b. v. vond, 63,5 gram , gelijkstaande aan ®37,5 greinen, door vau de 937, 5 gew. dln. 200 gew. dln. voor de twee aequivalenten zuurstof af te trekken, 737, 5 gram of gew. dln. tin eon vinden; door deeling met 15 geeft dit 42, 5 gram tin. Ik heb hier ale aequivalentgewicht voor het tin 737, 5 gebruikt, daar *k het door 11. vermelde getal nergens anders Opgegeven vond. N.

359