is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E EIG TEN VAM DE MRLAWHE MAATSCHAPPIJ TER DER PHARMACIA Waart ISdS». Nieuwe Volgreeks. No, SM.

Volgens Art. 78 der Wet ontvangen de leden deze Berigten kosteloos.

MededecUug der Mepartcmentei».

Depaetemenï Eottebdam. Mogten de jaarverslagen van het Departement Botterdam steeds van eene goede harmonie onder zijne leden gewagen , de avond van den lOden Januarij 1.1. leverde daarvan een aangenaam bewijs. Inde talrijke December-bijeenkomst des vorigen jaars werd het aanstaande twintig-jarig bestaan des Departements, (zijnde den 28en December 1844 opgerigt), ter sprake gebragt en herinnerd aan de genoegelijke bijeenkomst ter viering van 25