is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 4, 26-05-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder voortdurend omroeren de verkregen oplossing van chloorantimoon droppelt. Men verdunt nu met meer gedistilleerd koud water, laat een kalven dag bezinken, decantheert de vloeistof, die boven het praecipitaat staat,

brengt den neerslag op een filter en wascht hem zoolang af, totdat het afdruipende met uitras argenticus geene troebeling meer geeft. De neerslag wordt bij eene warmte van 50—60° C. gedroogd en komt na wrijving voor als een sneeuwwit, niet zeer zwaar poeder. Men zou kunnen vragen, waarom men niet onmiddellijk de solutio chloreti stibiosi bij de oplossing van arsenias natricus brengt, in plaats van daaruit eerst het antimoonoxyde te praecipiteeren en dit later weder tot chloorantimoon over te brengen ? Deze voorafgaande bewerkingen dienen, om eene chloorantimoon-oplossing te verkrijgen, die geen vrij zuur bevat, want anders blijft een gedeelte van liet antimoonarseniaat opgelost, terwijl het praecipitaat meer antimoonoxyde en minder arsenikzuur bevat dan het bevatten moet. Eveneens is voor de goede verhouding der bestanddeelen in dit zeer heroïke middel noodig de droppelswijze bijvoeging der chloorantimoon-oplossing en de uitwassching met koud water. De watervrije arsenias natricus wordt bereid door eene oplossing van acidum arsenicicum te verzadigen met eene oplossing van carbonas natricus tot zwak alcalische reactie, waarna men tot droog verdampt. FOEMULEN VOOK HET TOEDIENEN VAN XYLOL. Jf : xyloli puri gramm. 2—3, aquae foeniculi, viui malacensis aa gramm. 60, • syrupi simplicis gramm. 30, olei menthae piperitae gtt. 1. M. D. S. Om de twee uren een eetlepel vol. Aan kinderen wordt het xylol inde volgende formule gegeven: Jf: xyloli puri gramm.00,1, aquae foeniculi gramm. 30, vini malacensis gramm. 60, syrupi menthae piperitae gramm. 30. M. D. S. Om het uur een koffielepel vol. Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Inden duitschen handel is cyanetum ZinciCO-feiTOSUm aangetroffen, waarin zich sulphas zincicus bevindt (0,2 i procent). J Extractum veratri, van den rhizoma veratri albi vervaardigd, dient in oplossing (I:sa 10) of in zalven (1:5) tot inwrijving inden omtrek van het oog bij lichtschuwheid, amaurose enz. en werkt zachter dan veratrine. Laqucns vestigt de aandacht op de vervalsching van : Stropen en likeuren met suikeroplossingen, die met i anilinekleuren zijn gekleurd. Een aftreksel van radix iridis florentini, gekleurd met anilineviolet, is bijna niet van echten syrupus violarum te onderscheiden, dewijl chloor de bekende reactie even goed op aniline als op het aftreksel van flores violarum uitoefent. Hetzelfde kan gezegd worden vaneen met anilinerood gekleurd frambozensap. Een goed herkenmiddel tusschen natuurlijk en j gekleurd frambozensap levert de tartarus emeticus, die – het natuurlijke sap violet kleurt. Als onschadelijk middel tot het kleuren van het haar, wordt door Kurtz aanbevolen een waterig aftreksel-van het groene epicarpium der okkernoten (van Juglans regia),

gegeven:

waarbij een weinig aluin gevoegd wordt. Dit middel wordt vooral in Griekenland en Perzië aangewend en verdient zeker de voorkeur boven de gebruikelijke lood-en zilverzouten. Het heeft bovendien een wezenlijken grond, want volgens Phipson bevat het aftreksel van het epicarpium der okkernoten eene in water en nog beter in alcohol oplosbare zelfstandigheid (regiaan), die bij verdamping der zure oplossing een zwart poeder (regiaanzuur) afscheidt. Verscheidenheden. De explosies van meel in molens, die zich inden laatsten ' tijd meermalen hebben voorgedaan, kunnen volgens Bevinger het best vergeleken worden met het flikkeren en bran-1 den van lycopodium in eene vlam (waarmede men, zooals 1 bekend is, op het tooneel den bliksem poogt na te bootsen) Hoewel het meel deze eigenschap niet bezit bij de gewone temperatuur, verkrijgt het haar door de warmte, die bij het malen ontwikkeld wordt en dan is eene toevallige vonk uit de molensteenen in staat het meel te doen explodeeren. Om het chloroform als anacstheticum zonder gevaar aan te wenden, wordt door Bernard 20 minuten vóór het chloroformiseeren eene subcutane injectie van 20 milligram hydrochloras morphini geappliceerd. Men behoeft dan slechts weinig chloroform te bezigen, de anaesthesie duurt langer en kan met geringe hoeveelheden chloroform worden onderhouden. Om explosieve stoffen te vermengen wordt door Neumann, ingevolge proeven van Heeren, aanbevolen zulks in het luchtledige te verrichten. Heeren toch heeft bevonden, dat buskruit, het wit poeder van Augendre (bestaande uit chloras kalicus, ferrocyaankalium en suiker), knalkwikzilver en knalzilver in het luchtledige niet tot ontploffing gebracht worden maar rustig verbranden. Openlijke Correspondentie. De koopers van het werkje: Vergelijkend overzicht der geneesmiddelen, voorkomende inde Eerste en Tweede Uitgave der Pharmacopoea Neerlandica, worden verzocht bladz. 25, bij Chloretum Perricum Crystallisatum, //2 5 proo. kristalwater” te veranderen in //40 proc. kristalwater” en bladz. 45, regel 5 van beneden //9—lo°/o” in //9—l2°/0”. O. d. E. en O. Plaatsing en bespreking in het volgende • nommer. Nog ontvangen voor den ouden ongelukkigen apotheker (die zijn innigen dank betuigt voor de zoo hoogst welkome giften): van O. te Joure 1 coupon ƒ 2,475; van N. te Kampen 1 coupon f 1,98. Tezamen met het vroeger ontvangene ƒ 58,51, Advertentlën. EEN PROVISOR, P. G., wenscht GEPLAATST te worden. Adres, franco brieven, onder Letter L., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Aangeboden Lycopodium per | kilo a ƒ 1,30, door Wed. EVERTS & JONCKERS, te Nijmegen.