is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 9, 30-06-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN

R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, franco per post,/4.50, Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels / 1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N". van het Blad.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdagmorgen verwacht bij den Redacteur te ; Nijmegen; de advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever te Amsterdam.

9<‘ Jaargang.

ZONDAG 30 Juni 1873.

iV0. 9.

Mcdedeellngen. Ingezonden stukken. . Bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1872, No. 13, zijn benoemd : a. Tot lid en voorzitter der commissie, gedurende den tijd van één jaar, ingaande 1 Aug. e. k., belast met het afnemen der examens van hulp – apotheker; dr. J. W. Gunning, hoogleeraar te Amsterdam; tot lid en vice-president: J. van Eijn van Alkemade, Iste Apotheker aan ’s Rijks magazijn van geneesmiddelen te ’s Gravenhage; tot lid en secretaris: dr. P. de Boer, hoogleeraar te Groningen; tot lid : dr. H. van de Stadt, leeraar aan de hoogere burgerschool te Arnhem. Tot PLAATSVERVANGENDE LEDEN : dr. E. van Calker, leeraar aan’s Rijks hoogere burger- 1 school te Tilburg; J. D. van der Waals, leeraar aan de hoogere burgerschool te ’s Gravenhage; dr. N. W. P. Rauwenhoff, hoogleeraar te Utrecht; C. H. van Ankum, apotheker te Groningen. i. Tot lid en voorzitter der commissie, gedurende den tijd van één jaar, ingaande 1 Aug. e. k., belast met het afnemen der examens van apotheker; dr. J. Wh Gunning, hoogleeraar te Amsterdam; tot lid en vice-president; J. van Rijn van Alkemade, Iste apotheker aan ’s Rijks magazijn van geneesmiddelen te ’s Gravenhage; tot lid en secretaris : dr. P, de Boer, hoogleeraar te Groningen; tot leden: dr. J. E. de Vrij, te ’s Gravenhage, en J. Polak, apotheker te Amsterdam. Tot PLAATSVERVANGENDE LEDEN: dr. E. van Calker, leeraar aan ’s Rijks hoogere burgerschool te Tilburg; dr. N. W. P. Rauwenhoff, hoogleeraar te Utrecht; C. H. van Ankum, apotheker te Groningen; A. C. Cramer, apotheker te Rotterdam; P, M. de Ligny, apotheker te Middelburg. i Bij de natuurkundig e examens der geneeskundigen , zijn o. a. benoemd: Tot lid: P. J. Haaxman, apotheker te Rotterdam; tot plaatsvervangend lid : E. J. Swartwout, apotheker en lector aan het athenaeum te Amsterdam. Bij het geneeskundig examen zijn o. a. benoemd: Tot lid; D. Pas, oud-apotheker te Amsterdam; tot plaatsvervangend lid : A. Stellingwerf, oudapotheker to Amsterdam.

De pharmaceutische examens hebben van Donderdag morgen 20 Juni tot Woensdag avond 26 Juni de volgende uitkomsten opgeleverd. Het practisch gedeelte van het apothekers-examen is voortgezet. Voor het litterarisch gedeelte van het hulp-apothekersexamen zijn 4 candidaten afgewezen, 5 toegelaten, terwijl zich 6 vóór of gedurende het examen terugtrokken. De namen der vijf toegelatenen voor het litterarisch gedeelte zijn : Jan Wartena, geb. te Groningen; ‘Evert Hoekstra, n n Groningen; Hippolyte van Haasbergen, geb. te Zwolle; Egbertus Jan Nieuwenhuis, u n Delfzijl; Johau Eranciscus Langelaan, // // Heemstede, f Voor het eigenlijke hulp-apothekers-exameu, hetwelk «Zaterdag 22 Juni is aangevangen, werden 4 candidaten afgewezen, 5 toegelaten, terwijl zich 1 gedurende het examen terugtrok. De namen der vijf als hulp-apotheker toegelatenen zijn: Albert Gerding, geb, te Paramaribo; Derk Alexander Hoogbruijn, geb. te Beverwijk; Johan Erederik Eykman, // // Nijkerk op de Veluwe; Willem Erederik Diiker, // // Enkhuizen; Anthony Ghristiaan van den Bijllaard Jr., geb. te Zwolle. In N°. 4 noodigde de Secretaris van het Rotterdamsche Departement der Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmaoie, al de Departementen en Pharmaceutische Vereenigingen uit, bouwstoffen te leveren voor de nieuwe uitgave van het Supplement op de Pharm. Neerl. Ed. altera, die doordat Departement in behandeling zal worden genomen. Ook bij particuliere correspondentie werd deze uitnoodiging herhaald. Ik meen, dat vele collega’s, zooveel in hun vermogen is, zullen willen medewerken tot het leveren van bouwstoffen ook van localen aard, dewijl daardoor een werk kan verkregen worden, hetwelk aan alle nederlandsche apothekers een uitstekend nut en gemak verschaffen zal. Hiervan overtuigd, zette ik mij dezer dagen aan het werk om eenige voorschriften te verzamelen, maar reeds spoedig bekroop mij de vrees een geheel nutteloos werk te verrichten, daar het maar al te licht mogelijk is, dat de keus der Rotterdarnsohe pharmaceuten op dezelfde voorschriften kan gevestigd zijn. Het komt mij voor, dat deze overweging de meeste collega’s zal terughouden bouwstoffen naar Botterdam op