is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 9, 30-06-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HfiÉÉ?*** en se^er* weinige jaren gevestigd Apotheker vraagt, tegen genot van kost en inwoning, als BEDIENDE een jongmensch met de

receptuur bekend, en van allezins onbesproken gedrag, welke zich onder zijne leiding in litterarische kennis etc. verder wenscht te bekwamen. Aanbiedingen met getuigschriften franco, motto PHARMACIE, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Sjftiß- Een Apotheker zoekt eene betrekking als PROVISOR of ASSISTENT. Brieven franco, Letters A. A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. A P O T H EEK. Tegen 1° Augustus of later is ineen Apotheek in eender voornaamste steden van Gelderland gelegenheid, om iemand, van de P. G. te PLAATSEN, die goed kan recepteeren en zich theoretisch wenscht te bekwamen. Brieven franco, Letters IJ. Z., bij den Heer P. K. BRAA.T, te Dordrecht. APOTHEEK. Op een aanzienlijk dorp kan men zich tegen weinig kosten met de schoonste vooruitzigten als Apotheker VESTIGEN. Inlichtingen franco, Letter D., bij den Heer J. J. SERVAAS, Makelaar, Egelantiersgracht Amsterdam. GEVRAAGJ) tegen 1 Augustus of zoo spoedig mogelijk, een BEDIENDE, EXTERNE, bekwaam en bevoegd tot de receptuur, met goede testimonium; liefst iemand op gevorderden leeftijd. Salaris 6 a 700 Gulden. Adres franco, of in persoon, bij den Apotheker J. A. KNOOK, te Dordrecht. Wordt gevraagd: in eene der Hoofdsteden, alwaar een Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus bestaat, onder genot van gelegenheid tot bijwoning der lessen, een LEERLING-APOTHEKER óf iemand ter opleiding liefst R. C. Adres, onder Letters J. 8., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. BESSENSAP. De ondergeteekende bericht door deze, dat hij wederom bestellingen aanneemt op NIEUWE BESSENSAP a ƒlB.— de 100 flesschen. J. F. DE JONG, Apotheker. Singel hoek Raamsteeg Amsterdam. Brieven manden enz. enz,, franco. MAGAZIJN van Medieijng-las, Chemische, Pharmaecutisehe Apparaten, Utensiliën enz. Ontvangen DRUPPELVERZAMELAARS van tin; door deze op de flesschen te plaatsen, gaat bij het schenken niets van het vocht verloren, en wordt het loopen van druppels langs de flesschendoor deze geheel voorkomen. Daar het gebruik van Stopflesschen, Extractpotten, enz. met ingebrande en geëtste Etiketten zeer algemeen wordt, zoo hebben wij, om het onze afnemers bij de opgave daarvan gemakkelijk te maken, daarvoor Alphabetische naamlijsten laten drukken, geheel ingerigt volgens de nieuwe Pharmacopoea, die bij de monsters op franco aanvrage mede verkrijgbaar zijn. Amsterdam, _ J. B. DELIUS & C°. Geldersche kade, M 91 en 93.

PULVIS PRO ELECT. LENITIV. Volgens Pharm. Neerlandica en even geschikt voor de Editio Altera. De flesch i K°. ƒ 3,50. Tijdig ingezonden bestellingen worden tot in naastbijzijnde hoofdplaatsen franco per eerste scheepsgelegenheid verzonden. A. E. STHEEMAN Hz., Apotheker te "Winschoten. ~Ë TSQU ÊT TEN dienstig tot inrigting der Apotheken volgens de Pharmacopoea Neerlandica Ed. 11, vervaardigd op blaauw ultramarijnpapicr met daarop met witten verw geschilderde letter. Deze Etiquetten op de flesschen geplakt zijnde, voldoen als daarop geschilderd en zijn proefondervindelijk de sterkste van alle bestaande. Monsters benevens uitvoerige gemakkelijk bewerkte naamlijsten worden op franco aanvrage franco toegezonden. GRAMMENMATEN van porcelein (conisch en cylindrisch), van tin (conisch), van glas (cylindrisch). Gewigten in alle hoeveelheden direkt afleverbaar. Alles geheel volgens de eischen der tijd en wet. Uitvoerige prijscouranten franco. Arnhem, Boekhorstenstraat, G 401. J. C. Th. MARIUS. GLADDER & JANSEN. Raamgracht C 553, Amsterdam. Bij deze maken wij onze geachte Cliëntelle opmerkzaam, dat wijdoor aanschaffing eener Lithographie in staat zijn gesteld de Cartonnen doozen met firma er op, zonder verhooging van kosten, binnen 14 dagen af te leveren, ten einde het wachten van 2 of 3 maanden te voorkomen. Wij verzoeken echter vriendelijk duidelijke opgave, zoowel van qualiteit als van adres, daar onze prijs[ courant zulks duidelijk aanwijst; ook bevelen wij ons minzaam aan bij hen die hunne orders aan ons willen opdragen, daar wij niets onbeproefd zullen laten wat tot eene spoedige uitvoering aanleiding zal kunnen geven. Verder alle mogelijke Papiersoorten en Apothekersbenoodigdheden enz. Depót der Petroleum-Decoctlampen in verschillende qualiteiten, welke genoegzaam bekend zijn en waarvan op aanvrage teekening is te bekomen. A. W GROOTE. Kalverstraat E 24. Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks / 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger. ATTENTIE! ” Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,60, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUD KERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 37. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.