is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 12, 21-07-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lemand, die te Amsterdam of Leiden de pharmaceutisehe lessen wil bij wonen, zoekt aldaar eone BETREKKING, bij voorkeur EXTERN. Brieven franco, onder Letter N. N, aan den Boekhandelaar P. NOORDHOFF, te Groningen.

In eene Apotheek te Rotterdam, wordt een PROVISOR gevraagd. Adres, onder Letter A., bij den Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK te Rotterdam. Tegen 1° November e. k. verlangt men in «r-w eene Apotheek te Nijmegen, ter vervanging van iemand, die in die zaak gedurende zijn 6 jarig verblijf zijne geheele pharmaceutische opleiding heeft gehad, en met goed gevolg het examen als Apotheker heeft afgelegd, een LEERLING- of HULP-APOTHEKER, P. G. Ook kan in diezelfde zaak iemand geplaatst worden, die zich niet voor het examen wenscht voor te bereiden, doch het recepteren kundig is. Brieven franco. Letters A. Z., bij den Boekhandelaar H. C. A. THIEME, te Nijmegen. Een Apotheker, die zich eerlang wenscht TE VESTIGEN, noodigt H.H. Collega’s uit, bun adres onder Letter G,, aan den Heer D. B. CENTEN, te Amsterdam, op te geven, zoo mogelijk met bepaling van den vermoedelijken tijd van overdragt. Een practisch ervaren Bediende (Hulp-Apotheker), zoekt zoo spoedig mogelijk, eene BETREKKING EXTERNE ; tijd tot studie wordt niet verlangd. Adres franco, Letters L. H., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd met Augustus een BEDIENDE EXTERN, vlug en net kunnende recepteeren, voor receptuur en commissiewerk. Brieven franco, Letters A. B. C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. De betrekking van GEMEENTE-APOTREKER, tevens Directeur van het Ziekenhuis inde gemeente Helder vacant komende, worden ongehuwde sollicitanten verzocht, onder overlegging van stukken, zich voor het einde der maand Julij 1873, met franco brieven te adresseeren aan den Burgemeester der gemeente Helder. De voordeelen zijn eene jaarwedde van ƒBOO en vrije woning. De firma K. O. W. DE BOSSOX, te Dordrecht, vraagt een geëxamineerd BEDIENDE INTERN, zoo spoedig mogelijk, tegen ruim salaris. E XTERN Tegen primo September a.s. vraagt een bekwaam Bediende, van de beste getuigschriften voorzien, in Amsterdam eene BETREKKING in eene soliede zaak, zijnde met de receptuur alsmede commissiewerk volkomen bekend. Brieven franco, Letter C. D., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. Heeren Apothekers, genegen om hunne APOTHEEK OVER TE DRAGEN, gelieven zich met de noodige inlichtingen franco te adresseeren onder Letter A., aan den Boekhandelaar W. J. UILKENS, te Groningen. Spoed! Spoed! De Apotheker D. H. DE GASTRO Dz. te Amsterdam, wenscht ten spoedigste EEN INTERNE BEDIENDE, van goede getuigschriften voorzien. TE KOOP: 1 Hager, Kommentar der Phamacopoea Borussica, gebonden in 3 half linnen banden, zindelijk Exemplaar. Aanbiedingen, adres, onder Letter A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. C. GLADDER Koestraat bij de Nieuwmarkt K. N°. 316 Amsterdam. Specialiteit van Petroleum-Decoctlampen. Heeren Geneeskundigen en Apothekers, nog niet van deze lampen voorzien, worden ze ten sterkste aanbevolen, wegens de gemakkelijkheid en doelmatigheid in het gebruik. Magazijn van Kartonnen doozen in alle soorten en kwaliteiten desverkiezende met firma zonder prijsverhooging. Perkament-, Filtreer-, Receptenpapier, Poederouwels, Engelsche, Gewone en Gegomde Poeder-Enveloppen, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, gekleurden wit papier, Bladzilver, Capsulen-papier in 60 diverse dessins, Etiquetten voor flesschen en potten met de namen volgens de nieuwe Pharmacopoea Neerlandica van 1871. Stellen gewicht volgens de laatste verordening in doozen van K° G. M. G. en kleinere. Grammen-Maten en Glazen. Alle Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Gipsverband, Keelpenseelen, Hoornen lepels, Koperen en Ijzeren Spatels, Kurken, Bindgaren. Alle soorten van Saniteits-goederen, Medicijnglas en verder wat tot een compleete Apotheek behoort. Sub carbon, ferricus en Sulph. Natricus (krystal. als Sulph. Magnes.) in genoegzame hoeveelheden voorhanden en direct afleverbaar, door: Arnhem. GEBR. MARIUS. A. W. GROOTE, KaiverstraatTz+T- Prijsvermindering van GRIJZE BLOEDZUIGERS. Per 100 stuks ƒ 4,50 a contant, bij kleinere hoeveelheden hooger.

NATUURKUNDIGE, MATHEMATISCHE EN OPTISCHE INSTRUMENTEN. Uit de Fabriek yau Natuurkundige Toestellen van R. JUNG te Heidelberg, Instrumentmaker aan de oogheelkundige kliniek der Universiteit aldaar. Specialiteit in electrisclie lampen voor objectieve verlichting en in ophtlialmologische Instrumenten. Yerkoopers ontvangen rabat. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.