is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 13, 28-07-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEIITISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang, fr an co per post,/4.50. Prijs der Ad ver tentië n : van 1 tot 6 regels / I.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een Nu. van het Blad.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te aien, worden : ui terlijk Woensdagmorgen verwacht bij den Redacteur te ; de advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den ! Uitgever te Amsterdam.

Oe Jaargang'. j

( ZONDAG 28 Juli 1873. |

| N°. I*.

— __l 24 Juli 6 mannelijke candidaten geëxamineerd, waar van 5 toegelaten, met name: J. van den Heijde, geb. te Buiksloot, J. Osseman, // „ Zaandam, J. J. Sterk, n „ Den Helder, A. N. J. Yos, // // Breukelen, G- H. H. Wouda, n n Sneek. ONTLEED CHLORALHYDRAAT. Ik acht mij verplicht mijne collega’s te waarschuwen voor eene ontleding, waaraan mij bij de winkelvisitaties gedurende deze week gebleken is, dat het chloralhydraat kan onderhevig zijn. De oorzaak is mij nog onbekendmisschien geschiedt de ontleding door plaatsing op eene’ te warme of eene te veel aan het zonlicht blootgestelde plaats, maar ik heb ineen paar apotheken chloralhy--.lraat aangetroffen, hetwelk bij het openen der stopflesch zulk een hevig prikkelenden reuk openbaarde, deels naar chloorgas, deels naar mierenzuur, misschien naar eene substitutie-verbinding van beiden, dat ik bijna bedwelmd geraakte. De 2 soorten chloralhydraat, die ik zoodanig aantrof, hadden het voorkomen van verweerde kristallen. Ik hoop later op dit onderwerp terug te komen, maar ik wenschte dit voorloopig te berichten als eene waarschuwing tegen het gebruik vaneen dergelijk ontleed praeparaat, hetwelk zeker niet anders dan schadelijk op het oiganisme werken kan. Ik verzoek tevens mijne collega’s mij hunne eigen bevindingen in dit opzicht mede te deelen. De geneeskundige inspecteur voor Groningen en Friesland heeft medegedeeld, dat door hem tot heden nog geen hier te lande ingevoerd amerikaansoh spek triohi-1 neus is bevonden. Ik kan daar bij voegen, dat ik met den Gemeenteveearts alhier (te Nijmegen) amerikaansch spek, hetwelk m groote hoeveelheid (zoo ik meen 20,000 kilogram) was aangevoerd, nauwkeurig onder den microscoop onderzocht, maar ook geene trichinen heb waargenomen. Het spek was trouwens sterk gezouten, terwijl het in Breinen aangevoerde en trichineus bevonden spek slechts half gezouten werd -geheeten (zie N°. 1 ]). De schriftelijke vraag over scheikunde voor het eindexamen der Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus was dit jaar van den volgenden inhoud: 100 Gram pyrolusiet van 96% Mn 02 worden door zoutzuur geheel ontleed ter bereiding van chloor. De overgebleven mangaanoplossing wordt met kalk ontleed,

Mcdedeclingen. Ingezonden stukken. Eene vriendschappelijke hand stelt ons inde gelegenheid het volgende volledige bericht omtrent den uitslag van het leerlmg-apothekers-examen te Middelburg mede te deelen. Het examen is aangevangen 17 Juli en geëindigd 26 Juli. 18 Juli zijn 4 candidaten geslaagd, met name: W. C. Eriedrichs, geb. te Amsterdam, H. J. Th oman, // n „ M. A. J. Michel, n „ J. Bocage, „ „ 19 Juli zijn 2 candidaten afgewezen, slaagd, zijnde de laatste: ° J H. O. N. Beeker, geb. te Vlissingen, A. C. Roem // ,r Alkmaar. 20 Juli zijn 4 candidaten geslaagd : C. de Hesselle, geb. te Heerlen (Limburg), J. Augustijn, // ,/ Bergen-op Zoom, B. F. H. de Richemont, geb. te Rotterdam, A. Bols, geb. te Tilburg. 22 Juli is 1 candidaat afgewezen en zijn 4 geslaagd, onder welke laatste ééue vrouwelijke candidaat. De namen der toegelatenen zijn: M. L. La Rivière, geb. te Bergen-op-Zoom, J. T. Burgaard, n n Haringcarspel, T. J. Freerichs, // „ Uithoorn, en Mej. G. C. van der Schalk, geb. te Schiedam. Het leerling-apothekers-examen te Meppel is den 22sten Juli aangevangen en heeft volgens berichten inde dagbladen de volgende resultaten opgeleverd. Aangemeld 47 candidaten, 34 mannelijke en 13 vrouwelijke. 22 Juli 6 candidaten geëxamineerd, 3 mannelijke en 3 vrouwelijke, waarvan 4 geslaagd, namelijk: M. W. van Buuren, geb. te Meppel, J. Dekker Gzn., // „ Maarssen, Mej. M. C. de Vries, // „ Meppel, Mej. W. Canter Visscher, geb. te Bolsward. 23 Juli 6 vrouwelijke candidaten geëxamineerd en allen toegelaten, met name: Mej. S. Brandon, geb. te Amsterdam, Mej. J. La Gave, // ,/ a Mej. A. C. M. de Wit Beukers, geb. te Amsterdam, Mej. H. M. G. Betting, geb. te Zandpoort, Mej. J. H. de Zaaijer, // „ Groningen, Mej, G. Wijtema, „ „ „