is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 16, 18-08-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De collega’s v.d. V. en C. berichten ons, dat de bereiding van ferrum dialysatum zoowel in solwtio als in lamellis hun uitstekend gelukt is, bij het volgen der methode, die in het Weekblad van 30 Ootober 1870, N°. 37, is opgegeven.

Met genoegen vernemen wij, dat er aan de Industrieschool voor vrowwelijlce jeugd te Amsterdam, weder gelegenheid bestaat ter plaatsing van leerlingen om opgeleid te worden tot leerling-apotheker, tegen vergoeding van ƒ 25 ’s jaars. Bedoelde leerlingen moeten minstens 14 jaar oud zijn, én blijken kunnen geven, dat zij voldoend lager onderwijs hebben genoten. Aanvragen tot plaatsing moeten vóór 1 September e. k. worden ingezonden bij Mejufvr. Mijne, Directrice aan de Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, Kerkstraat bij de Vijzelstraat te Amsterdam. CHINAMINE. Chinamine is een nieuw alcaloide door Hesse, benevens betrekkelijk veel chinidine, eenige ohinine en eene afwisselende hoeveelheid andere alcaloïden, gevonden inde Cinchona Succirulra, dié in Britsch-Indië wordt gekweekt. Dit nieuw ontdekte alcaloide kristalliseert in uiterst fijne lange, asbestaohtige, witte prisma’s, die geen kristalwater bevatten. Het lost bij de gewone temperatuur vrij gemakkelijk op in aether, nog gemakkelijker in kokenden aether en kristalliseert daaruit bij bekoeling of verdamping der oplossing. Alcohol en petroleumaether lossen het gemakkelijk op, vooral inde warmte en scheiden het eveneens inden beschreven vorm weder af. De chinamine is zeer weinig oplosbaar in verdunden alcohol en onoplosbaar in water. Evenmin kunnen kaliloog en ammonia het alcaloide oplossen, zoodat zij het uit de oplossingen' zijner zouten afscheiden en wel als fijne prisma’s, nadat de vloeistof vooraf melkachtig wordt. Zijne alcoholische oplossing reageert basisch, neutraliseert verdund zwavelzuur en zoutzuur en vormt daarmede zouten, die gemakkelijk in water oplosbaar zijn. Het chloorwaterstofzure zout is amorph, het zwavelzure zout moeilijk kristalliseerbaar. Het platinadubbelzout is een gele amorphe neerslag, die slechts inde geconcentreerde oplossing van het ohloorwaterstofzure zout kan ontstaan, terwijl aan den anderen kant dit dubbelzout reeds bij de gewone temperatuur uiterst gemakkelijk oplosbaar in water is. Niet minder kenmerkend voor de chinamine is zijne verhouding tot goudohloride. Dit toch brengt inde oplossing van het ohloorwaterstofzure zout een geelwitten amorphen neerslag voort, die spoedig purperrood wordt en goud afscheidt, terwijl de daarbovenstaande oplossing eene purperroode, later bruinroode kleur aanneemt. Met ijzerchloride kan geen reactie verkregen worden. De chinamine vertoont volstrekt geen fluorescentie. Hoewel zij ten opzichte harer oplosbaarheid in aether tusschen chinine en chinidine staat, vertoont zij geene groene kleur met chloor en ammonia. Het nieuwe alcaloide lost in geconcentreerd zwavelzuur kleurloos op; bij verwarming wordt het zuur echter geel tot bruin. In geconcentreerd salpeterzuur lost het op met eene gele kleur, die later van zelf oranjerood wordt en eindelijk verdwijnt. Het smelt bij 172° C. en wordt bij bekoeling straalvormig kristallijn vast, echter eerst dan, wanneer de verhitting eenige minuten geduurd heeft. De chinamine smaakt op zich zelve nauwelijks bitter,

maar in verbinding met zuren heeft zij een vrij bitteren smaak. Vergelijkt men de chinamine met de andere tot heden bekende kina-alcaloïden, dan komt zij het naast bij de paytine, vooral inde verhouding tot goudohloride, maar de overige eigenschappen der paytine zijn van dien aard, dat eene verwisseling wel niet mogelijk is. Cfeitelniiuiddelen. Chevalliers’s Life for the hair, een nieuw middel tot het kleuren van het haar, in fleschjes van 50—200 gram tegen zeer hoogen prijs verkocht, bestaat volgens Piper uit 200 gram water, 100 gram glycerine, 1,5 gram zwavelmelk, 0,8 gram zwavellood en 0,1 gram zwavelijzer, met rosmarijn- en geraniumolie geparfumeerd. Boekaankondiging. Isis. Weekblad voor natuurwetenschap. Redacteur Dn. D. Hüizinga, Hoogleeraar te Groningen. Iste Jaargang, Iste Halfjaar (No. 1—26). Haarlem, Erven F. Bohn. 1873. Nu het Weekblad Isis een half jaar bestaan heeft en 1 men dus omtrent de strekking en beteekeuis voldoende is ingelicht, verzoekt de Uitgever ons eene opzettelijke aankondiging aan onze lezers. Wij voldoen hieraan gaarne, omdat onzes inziens geheel aan de voorwaarde wordt voldaan, die zich de Eedacteur bij de aanvaarding zijner taak heeft gesteld. Uit den inhoud blijkt, dat het geheele veld der natuurwetenschap wordt behandeld. De namen der medewerkers waarborgen reeds voor de deugdelijkheid der artikelen; geen enkel legt men dan ook onvoldaan ter zijde. Het weekblad houdt het midden tusschen populaire en zuivere wetenschap en wij meenen alle vrijheid te hebben onze pharmaceutische lezers uit te noodigen, zoover zij dit nog niet gedaan hebben, kennis te maken met Isis, waardoor zij op de hoogte blijven met hetgeen er in binnen- en buitenland op natuurwetenschappelijk gebied geleverd wordt. Persoonlijke aangelegenheden. Dr. J. E. de Vrij, te ’s Hage, is benoemd tot eerelid van het College of Pharmacy te Philadelphia. Ad verten tlën. Er wordt verlangd eene Vrouwelijke Apothekers-Leerling, voorzien van de noodige testimonia. Adres, onder Letters L. H. 8., aan den Boekhandelaar C. H. JUNG, te Schiedam. Een Bediende zag zich gaarne GEPLAATST met primo November INTERN, ineen Apotheek te Amsterdam. Franco offerten, onder Letters H. S., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. toïagßp* Te Dordrecht wordt ten spoedigste ge-Sr^- vraagd een geëxamineerd APOTHEKERSBEDIENDE, om als PROVISOR werkzaam te zijn. Adres, met franco brieven, onder Letter A,, aan J. P. REVERS, Boekhandelaar aldaar. lemand ingeschreven bij de oude wet, zag zich gaarne tegen September of October in eene Apotheek GEPLAATST. Adres franco, Letters K. K,, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.