is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 17, 25-08-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reiden van 70 gram kwikoxyde, 70 gram calomel, 70 gram sublimaat en 7 0 gram cyaankwik ? De resultaten van ’t examen in scheikunde waren over het geheel meer voldoende dan inde voorgaande zitting. Vooral was groote vooruitgang te bespeuren in het oplossen van stöchiometrische vraagstukken Vele candidaten toonden vooral de studie der anorganische scheikunde te hebben verwaarloosd. Overigens blijven de opmerkingen, in het voorgaande verslag omtrent de resultaten van het examen in scheikunde medegedeeld, in alle opzichten geldig.

Plantenkunde. Ten opzichte van dit gedeelte van het examen, gaven een paar candidaten zeer loffelijke blijken van kennis. Wat bij de overigen het meest te wenschen overliet, was hun gebrekkige kennis in planten-anatomie, en vrij algemeen gemis aan eigen waarneming en praktische oefening: dit was niet alleen het geval op het gebied van microscopie, maar ook op dat van morphologie en systematiek, waartoe de commissie, even als reeds bij vorige gelegenheden is geschied, vooral de eigen studie van de Nederlandsche flora meent te moeten aanbevelen. Delfstofkunde. Het examen in delfstofkunde leverde vrij ongunstige resultaten op. De meeste candidaten toonden dit vak te hebben verwaarloosd. Dierkunde. De resultaten van het examen in dierkunde waren over het algemeen voldoende. De meeste candidaten toonden een vrij volledig overzicht te hebben van de systematische verdeeling van het dierenrijk, en van de beginselen waarop deze berust. Kennis en geschiktheid tot het gereedmaken van recepten. Dit gedeelte van het examen leverde gunstiger resultaten op dan inde vorige zitting. Bij enkelen liet evenwel het juist en met oordeel gereedmaken der recepten te wenschen over. Van de dertien candidaten, die het geheele examen ten einde brachten, werden vijf afgewezen en acht toegelaten. De namen der candidaten, aan wie eene acte is nitgereikt, nadat zij in handen van den voorzitter den bij de wet gevorderden eed hadden afgelegd, zijn; Johan Frederik Eykman, geb. te Nijkerk op de Yeluwe; Albert Gerding, geb. te Paramaribo; Willem Frederik Düker, geb. te Enkhuyzen; Dirk Alexander Hoogbruin, geb. te Beverwijk, Anthony Christiaan van den Bijllaart jr., geb. te Zwolle; Theodorus Jaoobus Cornelis Nolet, geb. te Schiedam; Jan Idema, geb. te Opperdoes; Cornelis Luger, geb. te Hoorn. De Commissie voornoemd, A. O. Oudemans Jb. , Voorzitter. A. C. Cb.ameb, Secretaris. (Uit de Staats-courant van Zondag en Maandag 18 en 19 Atigustus 1872.) Vervolg der Advertenticn. PULVIS PRO ELECT. lENITIV. Volgens Pharm. Neerlandica en even geschikt voor de Editio Altera. De flesch i K°. ƒ 3,50. Tijdig ingezonden bestellingen worden tot in naastbijzijnde hoofdplaatsen franco per eerste scheepsgelegenheid verzonden. A. E. STHEEMAN Hz,, Apotheker te Winschoten.

een Apotheek te ’s Gravenhage, verlangt men tegen 1 November a.s. EEN BEDIENDE P. G. INTERN. Brieven franco, onder Letter S., bij den Boekhandelaar M. J. VISSER, Iste Wagenstraat ’s Gravenhage. Thans compleet; Beginselen der Kruidkunde, verklaard aan eenige der meest algemeen voorkomende Planten, DOOR H. M. D. YAI RIEMSDIJK. Met een aanbevelend woord van den Hoogleeraar F. A. \V. MI U DEL. Eerste gedeelte, met eenige honderden houtsneden Prijs ƒ 1,80. Tweede Gedeelte, met 37 uitslaande platen. » -2,35. Derde gedeelte, met 16 uitslaande platen. » -1,50. De drie deelen compleet ƒ5,55. De Uitgever, S. E. VAN NOOTEN. Door BLUSSÉ & VAN BRAAM te Dordrecht, is heden verzonden: De Derde (laatste) Aflevering van ROSCOË’S BEKNOPT LEERBOEK DER SCHEIKUNDE, VRIJ BEWERKT DOOR Dr. H. J. Menalda van Schouwenburg. 2e omgewerkte druk. Compleet in linnen band ƒ 3,95.

R. J. OPWIJRDA. Toegelichte lijsten van de vergiften A en B en van de verplichte Geneesmiddelen hij de ; apotheekhoudende Geneeskundigen. > Prijs f -,io. Vergelijkend Overzicht der Geneesmiddelen, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der ’ Pharmacopoea Neerlandica Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken, naar de tweede uitgave tegen 1 Augustus 1872. . Prijs ƒ-,70; franco per post ƒ 75. Algemeene en bijzondere recepteerknnde (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers, naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. Prijs ƒ 1,60; franco per post ƒ 1,70. Uitgaven van D. B. CENTEN, te Amsterdam. ' Bij W. E. J. TJEENK WILLINK verschijnt: GENEESKUNDIGE WETTEN, MET BIJLAGEN EN ALPHABETISCH REGISTER BEWERKT DOOR L. N. SCHUURMAN. – 3e, tot 1 Augustus 1873 bijgewerkte druk. Prijs 35 Cent. : In dezen druk zijn alle latere resoluties opgenol men, o. a. ook de nieuwe lijsten van vergiften en geneesmiddelen, nu onlangs vastgesteld. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.