is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 19, 08-09-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jEen BEDIENDE zag zich gaarne GEPLAATST met primo November INTERNE in eene Apotheek, hier of elders. Franco offerten, onder Letter S., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

ffljflP** Een gevestigd Apotheker, tevens Scheikundige, verlangt zijne APOTHEEK, ingerigt ! naar de nieuwste wijze, OVER TE DOEN, en zoekt daarentegen eene betrekking als DIRECTEUR of OPZICHTER eener Technische fabriek; of DEELGENOOT in eene fabriek van Chemicaliën te worden. Brieven franco, onder N°. 171, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Als Reiziger, Defectarius of Receptarins biedt zich een Practicus aan; volkomen bekend met Receptuur en Defectuur, is hij ook niet ongenegen met iemand die bemiddeld is in kennis te komen, om voor gezamentlijke rekening zaken te doen, aangezien hij vele relatiën bezit. Franco brieven, sub Motto ITA RESURGO ONERE, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam, HENDRIKS & VAN STEENBERGEN. Kantoor & Magazijn: Singel X 18, Amsterdam. Handel in Chemische, Pharmaceutische Apparaten, Apotheekhenoodigdheden, enz. berichten hunnen geachten begunstigers de ontvangst eener schoone collectie; GAS-DECOCTLAMPEN i in Ovalen en Cylindervorm, met 1 en 2 vlammen, met daarbij beboerende koperen ketels en pannen. Deze lampen, die door sterke constructie, gepaard aan sierlijken vorm, reeds zeer veel aftrek vonden, worden H. H. Apothekers en Geneeskundigen ten! zeerste aanbevolen. MAGAZIJN I van Mcdicijnglas, Chemische, Pharmaceutisehc Apparaten, ' ütensiliën enz. iY Met veel succes leveren wij bij voortduring nevenstaande llerbert’s Mcdieinc ; j I Droppcr (Druppeltellers) die door groote 'Ü* h.-'j doelmatigheid en matigen prijs in En\ geland zeer grooten bijval hebben gcvonden. 'Hf |ji|® Prijs per 12 stuks in Doosjes in Mi j||i Etui ƒ 3,25; bij grootere hoeveelheid k Sb extra korting. Amsterdam, J. B. DELIUS & C°. Geldersche kade, M 91 en 92. ATTENTIE» Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,60, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL Sc Co. Spuistraat hij de Wijde Steeg, F. 37.

Dankbaar voor het vertrouwen, dat de ondergeteekende reeds 40 jaren van H. H. Geneeskundigen mocht genieten, beveelt liij zich voortdurend minzaam aan, hopende met steeds vernieuwden ijver zijne clientelle prompt en soliede te bedienen, om dat vertrouwen verder waardig te blijven, en aldus ook het verspreide kwade gerucht te logenstraffen, als zoude hij zijne zaken eindigen. Hij noemt zich met achting UEd. Dw. Dienaar, G. C LA D D E R. Koestraat bij de Nieuwmarkt, K 316, Amsterdam. T E KOOP: 3 winkelkasten met laden, vaatjes en schuifdoozen; 3 toonbanken, schalen, balansen, koperen vijzel, gaper, uitstalborden enz. Te bevragen bij O. H. WAAKHUIJSEN, Noordermarkt te Amsterdam. Ouders en Voogden, die voornemens zijn hun zoon of pupil voor Apotheker op te leiden, wordt daarvoor eene zeer goede GELEGENHEID AANGEBODEN bij een Apotheker, gevestigd in eene stad, waar uitmuntende gelegenheid bestaat,geheel klaar te komen. Voor kost, inwoning, een vrij studeervertrek enz. wordt tegemoetkoming verlangd. Brieven franco, Letter X., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ETIQUETTEN dienstig tot inrigting der Apotheken volgens de Phar| maeopoca Neerlandica Ed. 11, vervaardigd op blaauw | ultramarijnpapier met daarop met witten verw gesehilj derde letter. Deze Etiquetten op de flesschen geplakt zijnde, voldoen als daarop geschilderd en zijn proef! endervindelijk de sterkste van alle bestaande. Monsters benevens uitvoerige gemakkelijk bewerkte | naamlijsten worden op franco aanvrage franco toe-I gezonden. ! Arnhem, Boekhorstenstraat, G 401. j J. O. Th. MARIUS. I Hendriks en van Steenbergen, 1 (Kantoor en magazijn: Singel hij de Vijzelstraat, X 18, Ite Amsterdam,) ix Apotlieekbcnoodigdbeden, Chemische en Pharraaeeutiselie Apparaten en Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, i maken Heeren Apothekers en Geneeskundigen opmerkzaam op hunne PETROLEUM-DECOCTLAMPEN, Balansen, waarbij die gevoelig zijn op 1 milligram in glazen kast en mahoniehouten voet en gewicht, Dartonnen en Spanen doozen, Etiquetten volgens de Pharmacopoea Neerlandica (Edit. altera), Poeder-I Ouwels, Poeder- en Receptenpapieren (gesneden), Hoornen lepels en Spatels, Bladzilver, Goud- en Zil! verpapier, Walsendruk in vele dessins, Mesuurglazen, I ook van saniteitsgoed in Grammen afgedeeld, Medicijn glas, mahoniehouten Réageerrekjes met en zonder j buisjes, Buretten-en Filtreerstandaards, Garentonnen, Receptenliassen, Pillenschudders, borden en machines, Bindgaren, Medicijnkurken en vooral op hunne geheel nieuwe Medieijnbuisjcs voor zuigelingen, en drup| peltellers. , Tevens bevelen zij zich aan tot het leveren van ’ : Signaturen met en zonder naam, Poederkruisjes, Co| piëen van recepten, met Enveloppen, en verder alle ï mogelijke drukwerken. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.