is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 9, 1872-1873, no 21, 22-09-1872 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die heroïsche middelen bevatten, niet alleen met een blauw signatuur te voorzien, maar tevens op de flesch, doos of pot een kenteeken, bijv. een gsel papier met het woord vergift vast te hechten, zooals in Duitschland en zoo we meenen ook in Frankrijk wettelijk is voorgeschreven. Eene oplossing van sulphas atropini, op voorschrift vaneen geneesheer tot indroppeling in het oog afgeleverd, kwam onder het bereik vaneen kind, hetwelk den inhoud der flesch voor een deel opdronk. Gelukkig zijn door spoedig aangebrachte geneeskundige hulp de schadelijke gevolgen afgewend en is het kind gered.

Door het Duitsche Apotheker-Verein is de volgende prijsvraag der Hager-Buchholz-stiohting voor 1872—73 uitgeschreven. //Er bestaan van resina scammoniae meerdere soor//ten, die in eigenschappen en waarschijnlijk ook in wer//kiug zeer verschillen. Tot heden ontbreken daar//over vergelijkende onderzoekingen. Zoo is bijv. de //resina scammoniae der Pharm. Suecica, Edit. VIII en //der Pharm. Neerl. Editio altera, bereid door uittrekking van scammonium halepense door middel van alco//hol *), volkomen oplosbaar in aether, terwijl het gelijk//namige praeparaat der Pharm. Germanica bijna onop//losbaar in aether is f). Bovendien komt er uit Engeland //eene resina scammoniae alba als een wit poeder inden //handel, hetwelk eveneens slechts gedeeltelijk oplosbaar //in aether is. //Men verlangt een zooveel mogelijk volledig en ver/ gelijkend onderzoek van deze drie soorten resina scam//moniae met betrekking tot hare physische en chemische «eigenschappen en liefst ook tot hare werking op het //organisme,” Antwoorden worden vóór 1 Augustus 1873, onder de gewone voorwaarden van »motto” enz. ingewacht bij den apotheker Danckworth te Maagdenburg. Volgens de Pharm. Zeitung houdt zich in België eene commissie, bestaande uit de heeren Crooq, Chandelon, Deparse, Gille en Lesebre, bezig met de herziening der Pharmacopoea. Ten einde elke verkeerde gevolgtrekking te vermijden, zetten wij het bezwaar ter zijde, hetwelk wij in het vorig nommer verklaarden te hebben tot het opnemen van meerdere artikelen over hetzelfde onderwerp, en verleenen alsnog op uitdrukkelijk verlangen van den inzender plaatsing aan den navolgenden brief: Weledele Heer, Ofschoon ik den heer J. H. Giltay alhier inlichtingen gegeven heb omtrent mijn bericht in het Pharm. Weekblad van 18 Aug. j. 1., verzoek ik u voor ’t laatst over dit onderwerp onderstaande nog in uw blad te willen opnemen. Nadat mij een mondelinge mededeeling vaneen zeer geachte zijde gedaan was omtrent de bewerking van de Nederl. Apotheek, zooals ik u die in mijn eersten brief gemeld heb, vond ik het niet ongepast u hiervan kennis te geven, om daardoor te helpen bevorderen dat er *) De vermelding der bereiding van onze Pharm. is foutief, want aldaar wordt niet opgegeven scammonium halepense, maar radix scammoniae met zeer sterken spiritus' uitte trekken, even als vólgens de Pharm. Germanica. f) Hieruit zou dus volgen, dat bet praeparaat onzer Pharm. in tegenspraak met de daarbij vermelde eigenschappen, insgelijks onoplosbaar in aether is.

officieel worde uitgemaakt welke voorschriften der beide Pharmacopoeën moeten gevolgd worden. Naarmate de noodzakelijkheid hiervan zich meer doet gevoelen, mogen wij verwachten dat des te spoediger uitspraak zal gedaan worden over de groote verschillen, die tusschen beide bestaan. Gaarne wil ik in strijd met mijn laatste schrijven mijn vroegere uitdrukking aldus redigeeren: //dat de Pharm. Neerl. eene vertaling is van de Nederl. Apotheek.” Omdat beiden tot Wet zijn verheven, heb ik niet gedacht dat u of de heer G, door het woordje //slechts” eene prioriteit zoude verondersteld hebben. Bovendien had ik mijn schrijven van 13 Aug. j. 1, niet als zoodanig voor de pers bestemd, maar was het op uw verzoek een mededeeling aan u over oxydum ferri dialysatum, waarvan u de goedheid gehad hadt mij de bereiding op te geven, benevens het bewuste onderwerp, en een verzoek tot opname van drie geneesmiddelen voor het nieuwe Supplement. Steeds gaarne Dordrecht, T. T. 11 Sept. 1872. J. A. J. Van de Ven. Om te voorkomen, dat de andere gereedschappen of geneesmiddelen inde apotheek met den reuk van muskus besmet worden, is door de firma Bock en Kersten te Berlijn een afzonderlijke mnuskwskast" vervaardigd van gepolijst hout, die met een haak gesloten wordt. Het deksel der kast is met scharnieren voorzien, en de inhoud bevat de volgende voorwerpen, die vast en stevig ineen tussohenbodem zijn geplaatst, zoodat zij niet dooreen kunnen geraken: eene witte poederflesch van 30 gram met platte stop en ingebrand etiquet; eene tweede poederflesch, met het opschrift; //Moschus cum additione;” eene nauwmondsflesch met het opschrift: //Tinotura Moschi;” een hoornen lepel met spatelvormigen steel; eene doos met gewichten; een porseleinen pot, ter hoogte van 65 m.m. met het opschrift: //Saccharum6 hoornen poedercapsules; een porseleinen mortier met tuit; een hierbij beboerende stamper, beiden gemerkt: //Moschus”; en een bijzonder vak, met een afzonderlijk deksel gesloten, hetwelk een blikken bakje met daarop liggend deksel bevat, bestemd voor het bewaren der muskusballen. Op dit bakje ligt eene handweegschaal met geelkoperen balans en porseleinen schalen, gemerkt: // Mosohus”. Het deksel van de kast, hetwelk opengeslagen rechthoekig op de scharnieren staal, is met een bodem voorzien, die op spiraalveeren rust en tot het gereedmaken der geneesmiddelen met muskus kan dienen. Hager verdedigt de reactie op de echtheid van syrupus rubi idaei door middel van salpeterzuur, die inde Pharmacopoea Germanica wordt opgegeven (zie het vorig – nommer), en heet haar eenvoudig en practisch. Het kunstproduct met anilinekleur wordt door salpeterzuur terstond ontleed, de echte stroop behoudt haar kleur. De latere ontkleuring heeft volgens hem hiermede niet te maken. Volgt zij spoedig, dan is zulks een bewijs, ■ dat de syrupus te weinig frambozensap bevat. Ook ons is gebleken, dat echte syrupus rubi idaei, • vermengd met het halve volumen salpeterzuur, wel niet dadelijk, maar toch reeds binnen het kwartier eene gele – kleur aanneemt. Men had hierop in allen gevalle bij L het opgeven der reactie inde Pharm. German. moeten bedacht zijn en geschreven hebben; //De roode kleur ( der stroop mag na bijmenging vaneen half volumen . salpeterzuur niet terstond in geel overgaan, De proef met aether, in der tijd door Himmelman